Kano i Femundsmarka
Turperler

Femundsmarka

Den komplette friluftsopplevelsen
@J-R.Samuelsen/naturibilder.com

Sportsfiskernes forjettede land

Femundsmarka forbindes ofte med fiske, og det er ikke uten grunn. Her finner du de fleste arter av ferskvannsfisk, som tidvis er svært så bitevillige. Om du velger å ta med fiskestanga eller ikke, innbyr Femundsmarka til den komplette friluftsopplevelsen.

I historiske fotspor

Gjennom generasjoner har Femundsmarka tiltrukket seg fotturister, kanopadlere, jegere og fiskere. Allsidigheten appellerer til mange, fra den ensomme vandreren som søker skogens fred og ro til barnefamilien som ønsker å teste villmarkslivet.

I Femundsmarka i Røros vil du finne 17 Statskogbuer som står åpne, og som du er velkommen til å benytte når som helst. De fleste av disse ble i sin tid satt opp som losji og mannskapsbrakker i forbindelse med skogsdrift, fløting og setring.

Buene forteller en viktig historie om fortidas bruk av skogtraktene ved Femunden. De er utstyrt med ovn og hver vinter frakter Statskog inn ved i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO)/nasjonalparkforvaltningen.

Fottur langs DNT-sti i Femundsmarka - klopping Geir Wagnild
Muggsjøbua  - åpen bu i Femundsmarka Espen Lysø

Villmarkas flora og fauna

Jerven har fast bopel i Femundsmarka og bjørnen er nærmest en årviss gjest, mens ulv og gaupe er mer tilfeldig besøkende. En liten svensk-norsk moskusflokk har jevnlig tilhold i grensetraktene på norsk side, hovedsakelig i områdene fra Skebro og inn i Vigelfjellene. Spor etter beveren i form av hytter og bevergnag er vanlig langs vassdragene.

Det karrige landskapet er leveområde for relativt få fuglearter, men i gode år kan det inntreffe bra bestand av storfugl og rype. Storlommen og fiskeørna, som begge har fisk på menyen, kan betraktes som karakterarter for området. Femundsmarka er også det sørligste området i Skandinavia med samisk tamreindrift.

Den gamle furuskogen er voksested for den karakteristiske ulvelaven. Femundsmarka med tilgrensende svenske verneområder er det viktigste området for denne lavarten i Skandinavia. Laven er svært giftig, og ble som navnet tilsier brukt i åte lagt ut for ulv i tidligere tider.

Telting Femunden Thomas Rasmus Juell Skaug
Lavvo ved Kalven i nordenden av Femunden
Fiske Feragselva Thomas Rasmus Juell Skaug

Godt fiske

I Femundsmarkas mange vatn finnes røye, sik, abbor, gjedde og lake. I elvene dominerer ørret og harr.

Fiskekort får du kjøpt via inatur.no, via SMS og hos flere utsalgssteder på Røros. Engerdal fjellstyre og Statskog samarbeider også om et eget «Femundsmarkkort» som gjelder i alle vatn og vassdrag innenfor grensene til nasjonalparken i Engerdal og Røros. Dette selges kun via inatur.no

God tur inn i eventyrriket- og skitt fiske!

Om Femundsmarka

Slik finner du fram

Du kan ta deg inn i marka langs DNTs løypenett fra flere kanter. Fra Rørossida kan du vandre innover langs merka turstier med start fra Feragen, Feragsdammen, Langen gjestegård, eller du kan ta rutebåten Fæmund 2 fra Synnervika inn til Røa. Derfra følger du merka sti inn til Røvollen og Roasten. Statskog har utleiehyttene Synnervika og Feragsdambua ved to av de mest aktuelle startpunktene. Du kan også leie hyttene Hestbetåsbua og Nordviksanden som ligger inne i marka.Statskoghytter i nærheten

Muggsjøbua

Muggsjøbua

Ligger i ei bjørkeli med innslag av furu aust for Nedre Muggsjøen i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Langmyrbua

Langmyrbua

Ligger i blandingsskogen langs DNT-merka sti fra Nordvika mot Skjebrofjellet i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Muggsjølia

Muggsjølia

Hovedbu, "stabbur" og fjøs på en gammel setervoll omgitt av bjørkeskog i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Fautbua

Fautbua

I fjellbjørkeskog "på svenskegrensa" ved foten av Skjebrofjellet i Femundsmarka nasjonalpark. Fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Gubbtjønnbua

Gubbtjønnbua

Ligger i furuskogen ved sørenden av Gubbtjønna i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Grunnhåbua

Grunnhåbua

Ved avstikker i furuskogen bort til elva Mugga fra stien mellom Nordvika og Muggsjølia i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Nordviksanden (Sandbua)

Nordviksanden (Sandbua)

Fløterbu i Femundsmarka

Røros
Hytteutleie
Les mer
Lorthølbua

Lorthølbua

Den første fløterbua du møter langs vassdraget med tømmerrenner fra Femunden til Feragen. Fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Roastgamma

Roastgamma

Røros
Åpen bu
Les mer
Litjrennbua

Litjrennbua

Ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Fløterbu ved den korteste renna i vassdraget, fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Røosbua

Røosbua

Bua ligger ved Røoset i inngangen til Femundsmarka nasjonalpark. Femund 2 har anløp på brygga like ved.

Engerdal
Åpen bu
Les mer
Hestbetåsbua

Hestbetåsbua

Koselig hytte midt i leia

Røros
Hytteutleie
Les mer
Furubakken

Furubakken

Ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Opprinnelig kjører- og fløterbu, fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Synnervika

Synnervika

Tømmerhus med fantastisk beliggenhet ved bredden av Femunden i Røros

Røros
Hytteutleie
Les mer
Revbua

Revbua

Ligger i Femundsmarka nasjonalpark mellom Reva og Rogen, så å si på svenskegrensa i glissen furuskog med merka sti rett forbi.

Røros
Åpen bu
Les mer
Langtjønnbua

Langtjønnbua

Den eldste av Statskogs fredede fløterbuer i Femundsmarka. Ligger rett ved starten av den lengste tømmerrenna.

Røros
Åpen bu
Les mer
Møllerbua

Møllerbua

Ligger i blokkrik, glissen furuskog med mange tjønner og elvekroker ved øvre del av Røa, rett ved DNT-merka sti i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Fløtarbua ved Roasten

Fløtarbua ved Roasten

I blokkrik, glissen furuskog ved Øvre Roasten i Femundsmarka nasjonalpark. Fredet som del av Statskogs landsverneplan. Vinterstengt.

Røros
Åpen bu
Les mer
Kløfthåbua

Kløfthåbua

Ligger i blokkrik, glissen furuskog ved Røavassdraget i Femundsmarka nasjonalpark. Fredet som del av Statskogs landsverneplan. Vinterstengt.

Røros
Åpen bu
Les mer
Feragsdambua

Feragsdambua

Ei eldre og sjarmerende hytte ved Feragselva på Røros

Røros
Hytteutleie
Les mer