Rypejakt i Børgefjell - kvinnelig jeger Steinar Johansen

Jakt

Jakt har sterke tradisjoner her til lands. Statskog har tilbud om det meste både innen småvilt og storvilt uansett hvilken jakt du foretrekker, og landskap du trives i. Vi legger ingen begrensninger på om du jakter med eller uten hund. Statskog tilbyr også et eget jaktkort for små rovvilt.

Trekningslister jakt 2021

Elg- og hjortejakt - lag (PDF)

Villreinjakt - enkeltjegere (PDF)

Alle som søker og får tildelt jakt hos Statskog vil motta SMS og epost om treningsresultatet kort tid etter trekning.

Jakt hos Statskog

Statskog forvalter jakt og fiske på over 31 millioner dekar. Dette er statsgrunn utenfor statsallmenning og omfatter store områder i Nordland og Troms, samt om lag seks millioner dekar i Midt-Norge og Sør-Norge. Les mer om jaktmulighetene våre her: Jakt og fiske

Lisens- og kvotejakt på rovvilt

Statskog tillater jakt på store rovdyr på sine areal i tråd med norsk rovviltforvaltning.

Vi gir grunneiers tillatelse til lisensfelling av bjørn, ulv og jerv på eiendommene hvor Statskog er grunneier og administrerer og forvalter jakta. Dette gjelder ikke statsallmenning. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gjeldende lisenskvote for det aktuelle området.

For kvotejakt på gaupe gir vi grunneiers tillatelse gjennom:

 • småviltkort
 • smårovvilt kort
 • storviltkontrakt

Jaktkort, storviltkontrakt eller lisens skal være gyldig for det område og tidsrom /jaktår det drives lisensjakt eller kvotejakt. Tillatelsen gjelder inntil Statskog SF som grunneier, bestemmer noe annet. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gaupekvoten for det aktuelle området.

For statsallmenningene henvises til Forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning (Lovdata.no FOR 2004-03- 08 nr. 515) https://lovdata.no/dokument/SF... , hvor fjellstyrene (fjellstyrene.no) forvalter og administrerer jakt.

Norge er inndelt i åtte regioner i forbindelse med organisering av lisensfelling og kvotejakt. For å få oppgitt jaktområde og kvote, ta kontakt med gjeldende fylkesmann som adressat / sekretariat - se Fylkesmannen.no

Viltforvaltning

Statskogs viltforvaltning er basert på å sikre allmennhetens tilgang til jakt innenfor bærekraftig bruk av ressursene og bevaring av det biologiske mangfoldet.

Høstingen av naturens overskudd skal gjøres gjennom tilrettelegging , og på en måte som sikrer allmennhetens interesser.

Vi arbeider for å fjerne barrierer som kan virke begrensende for allmennhetens muligheter for utøvelse av jakt.

Eksempler på slike barrierer kan være:

 • mangel på jakterfaring og kurstilbud
 • helsehindre
 • manglende sosialt miljø og noen å lære av
 • dårlige muligheter for jaktutøvelse i nærmiljøet

Vi tilrettelegger for allmennhetens tilgang til jakt bl.a. ved:

 • alle jakttilbud legges ut på inatur.no
 • halv pris på jaktkort for ungdom under 20 år
 • atimulere og legge til rette for å få flere kvinner og ungdom til å jakte
 • stimulere og tilrettelegge for opplæringsjakt for 14 – 16 åringer.
 • opplæringsjakt på småvilt, elg og villrein.

Viltkamera

Viltkamera brukes i forskning og av jegere for å få oversikt over viltet de har på jaktterrenget.

Det skal innhetes tillatelse fra Statskog før kamera blir satt opp. Oppsettingen skal innfri reglene satt av Datatilsynet og personopplysningsloven (Lovdata.no)

Se Statskogs retningslinjer for utplassering av viltkamera og fotografering (pdf)

For informasjon om utlegg av åte, se eget punkt om åtejakt.

Skriftlig søknad med eksakt kartfesting hvor kameraet skal stå sendes til Statskog friluftstorget. E-post: friluftstorget@statskog.no

Åtejakt

Åtejakt på rev var tidligere revejakt med stor R. Nå er kanskje lokkejakt og jakt med hund de mest populære jaktformene. Uansett er åtejakt spennende jakt.

Det krever litt forberedelser og noen søvnløse netter, men så er gleden stor når du lykkes. De sekundene det går opp for deg at reven kommer på åta, er magiske.

Åtejakt blir også kalt gluggjakt. Over tid lokkes reven eller jerven inn til en fast åteplass. Etter at det er registrert jevn aktivitet ved åtet, posteres det i f.eks. ei jaktbu ved åteplassen.

For å utøve åtejakt på Statskog grunn (unntatt statsallmenning), må jeger ha:

 • kjøpt jaktkort for småvilt (hare, rype, skogsfugl) eller
 • jaktkort for smårovvilt som er gyldig for jaktperioden eller
 • inngått kontrakt for storviltjakt for det jaktfeltet og jaktåret jakta utøves
 • oppsett av midlertidige bygg/anlegg krever tillatelse fra kommune eller Fylkesmannen

Se Statskogs retningslinjer for åtejakt her (pdf)

Skriftlig søknad med eksakt kartfesting og beskrivelse av hva åtet består av sendes til Statskog friluftorget

E-post: friluftstorget@statskog.no

Fellefangst

Fangst av vilt foregår med fangstredskaper som enten avliver viltet, eller fanger det levende. Fangst skal, som all annen jakt foregå på en mest mulig human måte.

Fangst av vilt har lange og sterke tradisjoner i Norge. For å utøve fangst trenger du kunnskap om hvilke arter du kan fange, hvilke fangstredskap du kan bruke og hvordan du skal konstruere redskapene og benytte deg av dem. Du må også være registrert i Jegerregisteret.

For å utøve fellefangst på Statskogs grunn (unntatt statsallmenning), må jeger ha:

 • kjøpt jaktkort av Statskog SF for småvilt (hare/rype/skogsfugl) eller
 • jaktkort for smårovvilt, som er gyldig for gjeldende periode fangst utøves, eller
 • ha inngått kontrakt på storviltjakt hos Statskog SF for det jaktår jakta utøves
 • grunneiers (Statskog SF) tillatelse

Det er ulovelig å bruke levende lokkedyr.

Se Statskogs retningslinjer for fellefangst her (pdf)

E-post: friluftstorget@statskog.no

Opplæringsjakt

Statskog har tilbud om opplæringsjakt for nye og uerfarne jegere. Som stor grunneier har Statskog mulighet til å tilby jakt til alle, også de som ikke har enkel tilgang på denne type friluftsliv fra før. Flere av kursene på Statskogs grunn er i samarbeid med andre.

Mål med kursene:

 • gi praktisk innføring i jakt
 • gi nye, uerfarne jegere anledning til å være med på jakt
 • unge jegere prioriteres foran eldre jegere
 • øke andelen av kvinnelige jegere
 • øke forståelsen for hvordan jakta fungerer som en viktig del av økologien

Tilbudene er åpne og alle kan søke om å delta.

Les mer om tilbudene under jakttypene elg, villrein og rådyr.

Husk å sjekke søknadsfristene!

Hundetrening

Statskog har terreng som er egnet for å forberede hunden på ulike jakttyper. Her kan du trene hund lovlig. I perioden 1. april – 20. august er det også båndtvang i disse områdene.

I Midt-Norge og i Sør-Norge må du kjøpe treningskort for et spesifikt felt og for den ønskede perioden. Det finnes både dagskort og periodekort avhengig av felt. For hundetrening på Statsallmenning i Sør-Norge, ta kontakt med Norges Fjellstyresamband. For jakthundtrening i Nordland og Troms, ta kontakt med Statskog Friluftstorget.

Vis aktsomhet overfor beitedyr, villrein, tamrein og andre brukere av utmarka.

Det er kun tillatt å slippe en hund om gangen for hver kortinnehaver (personlig kort)

Hundene skal ha sauerenhetsbevis.

All trening skal følge aktsomhetskravene i hundeloven, viltloven og reindriftsloven.

Organisert bruk av feltet (eksempel jaktprøver/ treningssamlinger) skal avtales særskilt med Statskog eller fjellstyrene på statsallmenninger i Sør-Norge.

Når er hunden i en treningssituasjon?

 • Du har lov til å gå med hunden løs når det ikke er båndtvang. Det betyr imidlertid ikke at du kan slippe den fritt.
 • Du skal ha kontroll over hunden og den skal være i din umiddelbare nærhet.
 • Du må ha grunneiers tillatelse til å drive jakthundtrening. Dvs. trening av hunden på vilt.
 • Grensen er ikke knivskarp men er i praksis relativt lett å observere. En kan altså ikke slippe hunden slik at den går ut i søk som den normalt gjør under jakt - da driver du jakthundtrening.

Bestill jaktkort for hundetrening på inatur.no

Jakt i statsallmenningene

Statskog er grunneier også i statsallmenningene, og her forvaltes jaktressursene av lokale fjellstyrer som også selger jaktkort.

Besøk nettsidene til det aktuelle fjellstyret på fjellstyrene.no for ytterligere informasjon.