Hopp til hovedinnhold
Rødrev i Troms
John Lambela

Smårovvilt

Statskog tilbyr et eget, rimelig jaktkort for jakt på små rovvilt som blant annet rødrev, kråke og grevling. Jakt på smårovvilt er en utfordrende og spennende jaktform.

Jakt på smårovvilt

Statskog tilbyr et eget, rimelig, jaktkort for jakt på små rovvilt som i tillegg til rødrev, gjelder for kråke og grevling, røyskatt, mår, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, villmink og mårhund.

Tradisjonelt benyttes kortet til revejakt, som fenger jegere i alle aldre. Terskelen for å jakte rev er lav og jakta er utfordrende og spennende. Reven har svært gode sanser og er ikke lettlurt. Rødreven er en vesentlig predator på skogsfugl, rype og rådyr.

Jaktkort for smårovvilt gjelder også som Statskogs (grunneiers) tillatelse, der myndighetene åpner for jakt på artene gaupe, jerv, bjørn eller ulv.

NB! Vi gjør oppmerksom på at alle som har løst jaktkort for småvilt kan jakte smårovvilt innenfor gjeldende jakt- og fangsttider på samme kortet.

Les mer om åtejakt og fellefangst her

Lisens og kvotejakt på rovvilt

Statskog tillater jakt på store rovdyr på sine areal i tråd med norsk rovviltforvaltning.

Vi gir grunneiers tillatelse til lisensfelling av bjørn, ulv og jerv på eiendommene hvor Statskog er grunneier og administrerer og forvalter jakta. Dette gjelder ikke statsallmenning. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gjeldende lisenskvote for det aktuelle området.

For kvotejakt på gaupe gir vi grunneiers tillatelse gjennom:

  • småviltkort
  • smårovvilt kort
  • storviltkontrakt

Jaktkort, storviltkontrakt eller lisens skal være gyldig for det område og tidsrom /jaktår det drives lisensjakt eller kvotejakt. Tillatelsen gjelder inntil Statskog SF som grunneier, bestemmer noe annet. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gaupekvoten for det aktuelle området.

For statsallmenningene henvises til Forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning (Lovdata.no FOR 2004-03- 08 nr. 515) https://lovdata.no/dokument/SF... , hvor fjellstyrene (fjellstyrene.no) forvalter og administrerer jakt.

Norge er inndelt i åtte regioner i forbindelse med organisering av lisensfelling og kvotejakt. For å få oppgitt jaktområde og kvote, ta kontakt med gjeldende fylkesmann som adressat / sekretariat - se Statsforvalteren.no

Rev