Ørret Istock/photographer3431

Fiske

Statskog ønsker det skal være enkelt å skaffe seg oversikt over fiskemulighetene. Vi har blant samordnet fiske på statens grunn, utenom statsallmenningene i Sør-Norge, i ett fiskekort - Statskogs Norgeskort. Velkommen til fiske i tusenvis av vann og vassdrag!

Fiske hos Statskog

Statskog har ett fiskekort for statens grunn utenom statsallmenningene i Sør-Norge. Alle kan fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre. Les mer om Statskogs innlandsfiske her.

Fiskeforvaltning

Statskog er Norges største grunneier og har til oppgave på vegne av Landbruks - og matdepartementet å stimulere til og legge til rette for fiskeopplevelser for allmennheten.

Statskog arbeider, gjerne i samarbeid med lokale lag og foreninger, for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene på fellesskapet grunn, hvor bedring av fiskemulighetene og rekruttering av barn og unge er viktige tiltak.

Vi ønsker at alle, på enklest mulig vis, skal få tilgang på Statskogs fiskeressurser og har derfor satset på enkle løsninger og lett tilgjengelige salgskanaler. Alle under 20 år og over 67 år fisker gratis hos Statskog med stang og håndsnøre etter innlandsfisk.

Statskog Norgeskortet - ett fiskekort som dekker alle våre eiendommer utenom statsallmenning i Sør-Norge.

Kjøp Statskog Norgeskort enkelt på SMS eller Inatur.no

Fiskeravgift på nett

Fiskeravgiften ble innført på midten av 1960-tallet. Hensikten med avgiften er å sikre midler til tiltak m.m. til fremme av fiske. Ved fiske etter innlandsfisk, er det ikke krav om å løse fiskeravgift.

Alle som har fylt 18 år og skal fiske etter:

  • laks
  • sjøørret
  • sjørøye

i vann og vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift.

Fiskeravgiften følger nå kalenderåret og gjelder fra 01.01-31.12.

Betal fiskeravgift på miljodirektoratet.no

Gratis fiske for barn og unge

Statskog ønsker å være en pådriver i arbeidet med rekruttering til fritidsfiske. Derfor er det gratis fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre for barn og unge på statens grunn, utenom statsalmenninger i Sør-Norge.

Alle under 20 år fisker gratis etter innlandsfisk med stang og håndsnøre. Denne ordningen gjelder også alle over 67 år.

For fiske på statsallmenninger i Sør-Norge, besøk fjellstyrene.no for informasjon om det lokale fjellstyret.