Hopp til hovedinnhold
Skogsbilvei
Steinar Johansen

Slik driver vi skogen

Statskog driver skog etter de strengeste miljøprinsippene i landet og bruker store ressurser på å sikre en langsiktig og bærekraftig skogsdrift.

Statskog driver på vegne av fellesskapet, og skal ha en god balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. Grunnlaget legges blant annet i fremragende skogteknologi og strenge sertifiseringsordninger.

Skogen skal forvaltes bærekraftig, slik at den gir økonomisk avkastning til skogeier, lokal og nasjonal verdiskaping og et positivt klimabidrag. Samtidig skal hensynet til friluftsliv og miljøverdier ivaretas. Slik kan vår skogsdrift bli viktig i det grønne skiftet.

Statskogs miljøpolicy

Statskog skal drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk med fokus på forvaltning, avvirkning og fornying. Dette skal oppnås gjennom gode rutiner for innkjøp og oppfølging av tjenester, som driftsplanlegging, avvirkning, og skogkultur.

Statskog skal:

  • Følge standardene for et bærekraftig skogbruk som er fastsatt i Norsk PEFC skogstandard.
  • Bedre ressursoversikten og planleggingsverktøyet for å sikre effektiv og bærekraftig drift.
  • Forvalte skogressursene riktig i et klimaperspektiv for å bidra til økt binding av CO2 gjennom riktig skogkultur og bruk av plantemateriale med god kvalitet.
  • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten.
  • Stadig forbedre miljøkvaliteten i sin virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd i organisasjonen.
  • Hindre forurensning fra sin virksomhet.
  • Ivareta og tilpasse foretakets skogbruksaktiviteter til regionale og lokale forhold. Utvikle landskapsøkologiske planer på noen utvalgte eiendommer.

Allmennheten skal ha innsyn i Statskogs miljøpoliticy og på forespørsel tilgang til miljøregistreringer.

Teknologi

Statskog har utviklet Geoskog, verdens beste verktøy for planlegging av skogbruksvirksomhet. Dette gir oss muligheten til å simulere utviklingen i skogen 100 år fram i tid. Svarene vi får i verktøyet endrer seg alt etter hvilke forutsetninger vi velger å legge inn. Alt arbeidet vi gjør i våre skoger registreres i verktøyet, slik at vi hele tiden kan forbedre planene våre.

Sertifisert kvalitet

Moderne teknologi er nødvendig for å kunne etterleve de høye kravene som vi har stilt til skogsdriften vår. Vårt miljøstyringssystem er sertifisert etter ISO 14001 for forvaltning av egne skogressurser i tråd med Norsk PEFC skogstandard. Statskog har, som en av meget få skogeiere i Norge, en individuell sertifisering. Det betyr at Statskog selv tar ansvaret for å følge opp at skogbruket skjer i tråd med Norsk PEFC skogstandard. For eiendommene Kongsberg (Sølvverket) og i Finnemarka er Statskog sertifisert etter FSC-standarden.

Innleide entreprenører

Det avvirkes normalt mellom 300 000 – 400 000 kubikkmeter hvert år i Statskogs skoger. Så godt som hele kvantumet avvirkes med maskiner. Innleide entreprenører utfører hogstene på vegne av Statskog. Entreprenøroppdragene konkurranseutsettes jevnlig og innebærer avvirkning og salg av tømmer, skogkultur, veibygging og vedlikehold av veier. I perioden fra 2019 til 2022 er det SB Skog som har denne avtalen for alle regioner i Statskog.

Her kan du lese mer om Statskogs strategi for forvaltning av skogressursene.

Nyheter fra vår skogsdrift

Snøtunge grantrær
Skog og klima

Sjekker skogen for snøskader

Les mer
Hogstmaskiner
Skog og klima

Vil sette ny standard for skogsdrift

Les mer
Planker
Skog og klima

Tas opp i det gode selskap

Les mer
Se flere nyheter