Hopp til hovedinnhold
Skogsbilveg Gravberget Torkel Skoglund
Torkel Skoglund

Våre skoger

Statskog har skogeiendommer i store deler av landet. Samtidig er betydelige områder utilgjengelig for kommersiell drift, omfattet av vern eller begrenset ut fra miljøhensyn.

Dette gjør at vi driver aktiv skogsdrift i mindre enn halvparten av selskapets produktive skog.

Statskog er Norges største skogeier med i alt 5,5 millioner dekar produktiv skog. Selve avvirkningen skjer gjennom innleide entreprenører.

Statskog avvirker hogstmoden skog, og det totale kvantumet varierer fra år til år. I 2022 avvirket Statskog 238 000 m³ tømmer.

Geografisk fordeling av avvirkning 2022

Troms og Salten
0 m³
Trøndelag og Nordland
54 000 m³
Sør-Norge
183 000 m³
Total avvirkning
238 000 m³

I 2022 plantet Statskog 1,5 millioner planter. I alt brukte Statskog 12,3 millioner kroner på skogkultur: planting, markberedning og ungskogpleie. Statskogs systematiske gjødslingsprogram utgikk i 2022 pga. krigen i Ukraina.

Statskog eier i underkant av en femtedel av Fastlands-Norge. Av dette er 20 prosent skog, det vil si et område på 11 600 km². Nesten halvparten av dette er produktiv skog. Den største delen av det produktive skogarealet finner vi i tidligere Buskerud, Hedmark, Trøndelag og i Nordland.

Bærekraftige forvaltning sikrer lokal og nasjonal verdiskapning, gir et positivt klimabidrag og tar hensyn til friluftsliv og miljøverdier.

Skog i Norge

Skog og annet trebevokst areal utgjør om lag 12,7 millioner hektar (127 000 km²), eller 39 prosent av landarealet i Norge. Av dette er omtrent 8,6 millioner hektar produktivt skogareal. At et skogsareal er "produktivt" innebærer at arealet produserer mer enn 1,0 kubikkmeter trevirke per hektar per år.

I produktiv skog er det lønnsomt å drive skogbruk. Den delen vi kaller uproduktiv, har dårligere vekstforhold. Kanskje ligger den på myr eller fjellgrunn, eller den danner grense mot fjellet eller kysten.

Nyheter om våre skoger

Hogstmaskiner
Skog og klima

Viktig støtte til skognæringen

Les mer
Skogplanting
Skog og klima

Får fart på skogplantingen

Les mer
Skogsbilvei
Skog og klima

Statskog med ny planterekord

Les mer
Se flere nyheter