Skogsbilvei Steinar Johansen

Slik driver vi skogen

Statskog driver bærekraftig skogsdrift på vegne av fellesskapet. Det krever god balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. For oss er friluftsliv en ekstra viktig del av jobben.

Dette krever moderne verktøy, god skogpleie og nøye kontroll med virksomheten. Det handler om å sikre og utvikle framtidens ulike verdier i skogen.

Derfor har Statskog utviklet Geoskog, verdens beste verktøy for planlegging av skogbruksvirksomhet. Når vi legger inn data fra et skogområde, kan vi simulere utviklingen 100 år fram i tid. Svarene vi får endrer seg alt etter hvilke forutsetninger vi velger å legge inn. Alt arbeidet vi gjør i våre skoger registreres i verktøyet, slik at vi hele tiden kan forbedre planene våre.

Det avvirkes normalt mellom 300 000 – 400 000 kubikkmeter hvert år i Statskogs skoger. Så godt som hele kvantumet avvirkes med maskiner. Innleide entreprenører utfører hogstene på vegne av Statskog.

Entreprenøroppdragene konkurranseutsettes hvert femte år i områdene 1-4. Oppdraget innebærer avvirkning og salg av tømmer, skogkultur, samt vegbygging og vegvedlikehold. 

I område 5 og 6 konkurranseutsettes hogst etter behov.

Selskapene som utfører hogst for Statskog i område 1-4 er 

  • SB Skog AS (område 1 og 2)
  • Glommen Skog AS (område 3)
  • Allskog SA (område 4)

I skogbehandlingen vektlegger vi

  • Gjeldende lover og forskrifter
  • Regionale standarder og føringer for planting, ungskogpleie og markberedning
  • Krav gjennom sertifisering
  • Statskogs føringer og mål
  • Skogressursene
  • Forventet utvikling til økt miljøkrav, klimaendring, langsiktig markedsutvikling og personell- og arbeidskrafttilgang
  • Økonomiske prioriteringer