Skogsbilvei Steinar Johansen

Slik driver vi skogen

Statskog driver skog etter de strengeste miljøprinsippene i landet og bruker store ressurser på å sikre en langsiktig og bærekraftig skogsdrift.

Statskog driver på vegne av fellesskapet, og skal ha en god balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. Grunnlaget legges blant annet i fremragende skogteknologi og strenge sertifiseringsordninger.

Skogen skal forvaltes bærekraftig, slik at den gir økonomisk avkastning til skogeier, lokal og nasjonal verdiskaping og et positivt klimabidrag. Samtidig skal hensynet til friluftsliv og miljøverdier ivaretas. Slik kan vår skogsdrift bli viktig i det grønne skiftet.

Teknologi

Statskog har utviklet Geoskog, verdens beste verktøy for planlegging av skogbruksvirksomhet. Dette gir oss muligheten til å simulere utviklingen i skogen 100 år fram i tid. Svarene vi får i verktøyet endrer seg alt etter hvilke forutsetninger vi velger å legge inn. Alt arbeidet vi gjør i våre skoger registreres i verktøyet, slik at vi hele tiden kan forbedre planene våre.

Sertifisert kvalitet

Moderne teknologi er nødvendig for å kunne etterleve de høye kravene som vi har stilt til skogsdriften vår. Vårt miljøstyringssystem er sertifisert etter ISO 14001 for forvaltning av egne skogressurser i tråd med Norsk PEFC skogstandard. Statskog har, som en av meget få skogeiere i Norge, en individuell sertifisering. Det betyr at Statskog selv tar ansvaret for å følge opp at skogbruket skjer i tråd med Norsk PEFC skogstandard. For eiendommene Kongsberg (Sølvverket) og i Finnemarka er Statskog sertifisert etter FSC-standarden.

Innleide entreprenører

Det avvirkes normalt mellom 300 000 – 400 000 kubikkmeter hvert år i Statskogs skoger. Så godt som hele kvantumet avvirkes med maskiner. Innleide entreprenører utfører hogstene på vegne av Statskog. Entreprenøroppdragene konkurranseutsettes jevnlig og innebærer avvirkning og salg av tømmer, skogkultur, veibygging og vedlikehold av veier. I perioden fra 2019 til 2022 er det SB Skog som har denne avtalen for alle regioner i Statskog.

Statskog har utviklet og bruker verdens beste planleggingsverktøy
Statskog er sertifisert som enkeltskogeier
Statskog er ISO 14001-sertifisert etter Norsk PEFC skogstandard som miljøstandard
Statskogs eiendommer i Finnemarka og Kongsberg (Sølvverket) er FSC sertifisert
Innleide entreprenører utfører hogstene på vegne av Statskog

Sentrale føringer

 • Gjeldende lover og forskrifter
 • Regionale standarder og føringer for planting, ungskogpleie og markberedning
 • Krav gjennom sertifisering
 • Statskogs føringer og mål
 • Skogressursene
 • Forventet utvikling til økt miljøkrav, klimaendring, langsiktig markedsutvikling og personell- og arbeidskrafttilgang
 • Økonomiske prioriteringer

Vår skogstrategi

Kunnskapsbasert og bærekraftig

Bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom

 • Rask etablering av ny foryngelse etter hogst
 • Utnytte vekstpotensialet optimalt
 • Differensiert skogforvaltning tilpasset fremtidens klima

Delta i prosjekter innenfor forskning, utvikling og innovasjon

 • Skogproduksjon og driftsteknikk for fremtidens klimaendring: «varmere, våtere, villere»
 • Flerbruk og naturmiljø, herunder vannmiljø

Effektiv og industriell

 • Optimalisering av verdikjeden
 • Markedstilpasset avvirking

Pålitelig leverandør

 • Være en sikker leverandør av råstoff
 • Sikre en stor, tilgjengelig og effektiv råvarebase med god kvalitet
 • Fortsette arbeidet med å involvere nærings-, bruker- og miljøinteresser

Nyheter fra vår skogsdrift

Se flere nyheter