Finnskogen - endeloese skoger Torkel Skoglund

Flerbruksplan for Varaldskogen

Som en del av arbeidet med landskapsplaner for større områder med produktiv skog, ønsker vi å gi god tilgang på skog- og flerbruksinformasjon for alle interessentene rundt Varaldskogen.

Varaldskogen ligger i grensetraktene mot Sverige, i Kongsvinger kommune, lengst nord og øst på Austmarka som utgjør den søndre delen av Finnskogen. Her er Statskog den største grunneieren. Dette er et biologisk, kulturelt og historisk interessant område i tillegg til at det er viktig område for aktiv skogsdrift. I flere århundre har Varaldskogen vært et naturlig sted for skogsdrift og det er det også i dag.

Varaldskogen forvaltes slik at hensynet til økologi, økonomi og sosiale interesser balanseres.

Miljø og flerbrukshensyn

Figuren nedenfor viser andelen interesseområdene utgjør av det produktive skogarealet.

Andel interesseområdene utgjør av det produktive skogarealet

Kontakter i Varaldskogen

Rune Aamold

Rune Aamold

skogkonsulent
Kontorsted: Elverum

Epost: rua@statskog.no
Tlf: 481 34 420

Sæming Hagen

Sæming Hagen

seniorkonsulent
Kontorsted: Elverum

Epost: seh@statskog.no
Tlf: 990 95 106

Kristian Olsen

Kristian Olsen

regionansvarlig jakt-, fiske og friluftsliv
Kontorsted: Lillehammer

Epost: keo@statskog.no
Tlf: 905 33 793

Torkel Skoglund

Torkel Skoglund

seniorkonsulent jakt, fiske og friluftsliv
Kontorsted: Lillehammer

Epost: tsk@statskog.no
Tlf: 970 36 320

Skogarealet

Om lag to tredjedeler av eiendommen, ca. 62 000 av rundt 90 000 dekar, består av produktiv skog. Særkilampi naturreservat utgjør 4 800 dekar.

Forstlig storfuglforvaltning i Statskog

Statskog forholder seg til Norsk PEFC skogstandard ift skogtiltak i leikområder for Storfugl. I tillegg skal også denne rutinen følges ved skogtiltak i leikområder.

Hensynet til biologisk mangfold

Livsløpstrær settes igjen for å bidra til at det finnes gamle og grove trær spredt i skogen. Livsløpstrærne er også et viktig livsmiljø for mange arter. Arealet er økende og de utgjør i dag 63 dekar. Nøkkelbiotoper er et område i skogen som består av ett eller flere livsmiljø. Et livsmiljø er et sted som har miljøkvaliteter som er viktige for truede arter. Nøkkelbiotoper utgjør 811 dekar og hensynsområder 403 dekar.

Friluftsliv og kultur

Områder som er viktige for friluftsliv utgjør 216 dekar. Dette er i hovedsak av stier og husvære. Kulturminner utgjør 949 dekar.

Historien

Området tilhører den søndre del av Finnskogen, og det var særlig i denne delen av kommunen som innvandrerne fra Finland flyttet til. Det var i perioden 1620-1640 at det kom flest finlendere. Rundt 40 boplasser ble ryddet i løpet av en periode på 200 år. Nær halvparten av plassene er fortsatt bebygd og flere av plassene er av de best bevarte på hele Finnskogen, for eksempel Abborhøgda og Kvåho. Mer om historien får du på Norsk skogfinsk museum.

Statskog gir skogfinsk gårdsanlegg - Abborhøgda - i gave

Fugl og annet vilthensyn

Store skogområder på Varaldskogen er viktige for storfugl, som leikområder og dagområder. Reirlokaliteter for andre viktige fuglearter er også kartlagt og tas hensyn til i det daglige skogbruket. Til sammen utgjør dette 41 493 dekar.

Opplevelser og overnatting

Lag og foreninger