Hopp til hovedinnhold
Tømmerlunne etter skogsdrift i Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Venter kraftig økning fra statens skoger

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskogs beregninger viser rom for å doble uttaket av tømmer i perioden fram mot 2050. På det meste kan det gi avvirkning på over en halv million kubikkmeter per år.

Statskog avvirket 228 000 kubikkmeter tømmer i 2021. Sagtømmeret gikk til norske, lokale sagbruk. Massevirket har gått til både norsk og svensk industri. Om lag halvparten av massevirket gikk til Sverige i 2021.

Statskogs største kunder er Moelven, Stora Enso, Bergene Holm og Arbor Hattfjelldal.

- Grønn nøkkelrolle

Dagens avvirkningsnivå henger sammen med planteaktiviteten etter andre verdenskrig. I inneværende periode er tilveksten i skogen hos Statskog langt høyere enn uttaket. Potensialet for økt avvirkning fram i tid er betydelig.

- Råstoff fra skogen har et stort potensial og bør være sentral i klimaløsningen og i norsk verdiskaping, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Dobling av tømmer

Beregningene viser rom for en drøy dobling av avvirkningen hos Statskog i perioden fram mot 2050. På det meste kan volumet passere en halv million kubikkmeter per år.

- Økende priser kan gjøre større deler av skogen økonomisk drivverdig og øke mulighetene ytterligere, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Plantemål nådd

Gjennom kontinuerlig planting sikres både klimaeffekt og framtidige generasjoners verdiskaping fra skogen. Til tross for en krevende situasjon rundt arbeidskraft under koronapandemien, nådde Statskog planen om 1,5 millioner nye skogplanter i jorda i 2021.

Omfattende vern

Statskog er Norges største skogeier med 4,3 millioner dekar produktivt skogareal. Dette utgjør seks prosent av all produktiv skog i Norge.

Ved årsskiftet var over halvparten av denne skogen underlagt vern og miljøhensyn eller står i bero av andre driftshensyn.

Milde vintre

I de siste årene har det vært driftstekniske utfordringer med mildere vintre, mye regn og lite tele i bakken, som igjen har ført til kortere driftssesong i områder med bæresvak mark.

Statskog medvirker til nasjonal og internasjonal forskning og teknologiutvikling som kan redusere konsekvensene av klimaendringer for skogsdrift. Dette gjelder blant annet tilpasning av plantetyper og utvikling av teknologi som analyserer bæreevnen i skogbunnen.

Sertifisert drift

Statskogs miljøstyringssystem er sertifisert etter ISO 14001 i tråd med Norsk PEFC skogstandard. Statskog har individuell sertifisering. For eiendommene Sølvverket (Kongsberg) og Finnemarka er Statskog sertifisert etter FSC-standarden. Biologisk viktige områder ivaretas gjennom å bevare nøkkelbiotoper, kantsoner og livsløpstrær for å øke andelen livsmiljøer i framtidens produksjonsskog.

Les mer om vår skogsdrift her