Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskogs regionutvalg i Troms informerer

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskogs regionutvalg er i fullt arbeid vil informere om følgende:

Utarbeider grunneierplaner
Mer samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)
Statskogmillionen fortsetter
Statskogs friluftsplan for 2013 vedtatt av regionutvalget

Utarbeider grunneierplaner

Statskogs regionutvalg skal utarbeide grunneierplaner, dvs. en plan for hvordan Statskog skal disponere sin egen grunn i utvalgte kommuner. Grunneierplanen skal kartlegge ressursene på Statskogs grunn, eksempelvis skog, energi, grus og mineralressurser, etablerte og mulige utbyggingsområder og jakt og fiskeressursene. Utvalget skal også ta hensyn til friluftsinteressene og ikke minst interessene til rettighetshavere, eksempelvis reindrift.

Utvalgets leder Stian Strømseth sier at det er et omfattende arbeid å utarbeide
strukturerte grunneierplaner. Utvalget skal i sitt neste møte i april beslutte
hvilken kommune de skal starte i.

- Det er naturlig at vi tar utgangspunkt i de ressursene Statskog har i den enkelte kommune, og hvordan kommunen ligger an i kommuneplanprosessen. Grunneierplanen vil nemlig være et viktig verktøy for å fremme Statskogs tanker i kommuneplanprosessene, sier Strømseth.

Når utvalget utarbeider grunneierplan, vil de ta i bruk et godt kartverktøy og framstille ressursene på en lettfattelig måte. Deretter skal utvalget ta beslutning om hvilke områder som skal få ligge urørt, hvilke ressurser som skal kunne utnyttes og ikke minst hvor det skal tillates aktivitet.

Statskog utarbeidet for en del år siden Altevannsplanen, hvor man har sonert området i villmarkssone, villmarksnær sone, brukssone og utbyggingsområder. Disse begrepene tilkjennegir i hvilken grad det skal svære tillatt med inngrep. Det er naturlig at man i arbeidet med grunneierplan tar utgangspunkt i denne måten å arbeide på.

Utvalgsleder Stian Strømseth sier at regionutvalget ønsker å samarbeide tett med de aktuelle kommunene, slik at de i størst mulig grad kan samkjøre Statskogs og kommunens prosesser.

Mer samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund

Regionutvalget i Troms vedtok i sitt møte i januar at Statskog skal øke og strukturere samarbeidet med Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF). Dette for å få til en best mulig småviltjaktforvaltning.

- Småviltjegerne og NJFF er viktige samarbeidspartnere for Statskog., I aprilmøtet vårt, vil regionutvalget uttale oss om forvaltningsprinsippene, dvs. kvoter, priser, jaktfelt osv. Videre vil vi invitere NJFF til å drøfte kvoteforslag m.m. når rypetellingene er ferdig i august, samt invitere til et oppsummeringsmøte etter jakta der vi kan drøfte erfaringer og tanker om framtidige tiltak for en best mulig forvaltning av bestandene, sier regionutvalgsleder Stian Strømseth.

Bakgrunnen er en sterk tilbakegang i spesielt rypejakta over mange år. For 30 år siden ble det høstet opp mot en million ryper i Norge, mens tallene de siste årene har svingt rundt en femtedel av dette. Årsakene er garantert mange og usikre.

Statskog ønsker en kunnskapsbasert småviltforvaltning. Derfor har vi allerede iverksatt «Rypeprosjektet», som er forskning og systematisk utprøving av forskjellige forvaltningsmetoder. Prosjektet, som er et doktorgradsstudium, gir snart ut en rapport som blir kalt rypeboka.

Statskog-millionen fortsetter

Regionutvalget ønsker å fortsette «Statskog-millionen»-samarbeidet med Troms fylkeskommune. De
ønsker imidlertid å arbeide for en avtale basert på samarbeid fra sak til sak.

Det vedtok regionutvalget i sitt januarmøte. Regionutvalget ønsker at Statskog-millionen skal brukes innenfor følgende seks prioriterte saksfelt:

a. Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging og stimulering for friluftsliv

b. Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt.

c. Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling

d. Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon

e. Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet

f. Prosjekter innenfor mineral og naturstein

Det er fra 2006 til 2011 Statskog og Troms fylkeskommune har hatt et samarbeid om næringsutvikling. Statskog har bevilget en million kroner årlig til fylkeskommunen, som så har bevilget like store midler. Så langt er det tildelt midler fra Statskog for mer enn fire millioner kroner til tiltak i ni kommuner, i tillegg til flere samarbeidsprosjekt som har omfattet hele eller deler av fylket.

Regionsjef Kåre Rasmussen sier at det har vært ei utfordring å finne gode prosjekter som treffer målgruppene og som skaper større aktivitet i områdene hvor Statskog er stor grunneier. Statskog ønsker å intensivere dette arbeidet, og ønsker derfor et tettere samarbeid med de kommuneneforetaket er grunneier i.


Statskogs friluftsplan for 2013 vedtatt av regionutvalget

Regionutvalget i Troms har vedtatt Statskogs friluftsplan for 2013.

Friluftsplanen har fire prioriterte hovedinnsatsområder:

1) Drift og vedlikehold av etablerte tilretteleggingstiltak

2) Informasjon om eksisterende anlegg og friluftslivstilbud

3) Arrangementer og stimuleringstiltak

4) Nye fysiske tilretteleggingstiltak

- Jeg er svært glad for at regionutvalget viser engasjement for friluftslivet i
Troms, sier friluftslivsansvarlig i Statskog Troms, Lars Frihetsli.

Han legger til at det skal bli spennende å følge dette arbeidet framover, ikke minst hvordan en kan kombinere friluftsliv med folkehelse og de store ressursene Statskog har i form av innlandsfiske.

Statskog bruker hvert år betydelige ressurser på å tilrettelegge for friluftslivet. I Troms og Ofoten har vi for eksempel bortimot 20 åpne hytter og gammer, og disse kan benyttes av alle. Statskog Fjelltjenesten forsyner disse med ved og gass, og her kan folk ta inn for å koke seg en kaffetår eller for den del overnatte.

Hyttene og gammene ligger i kommunene Ballangen, Narvik, Harstad, Bardu, Målselv, Lenvik, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

I tillegg til disse åpne tilbudene, har Statskog åtte utleiehytter av varierende standard. Alt fra enkle hytter med vedfyring til hytter med mange overnattingsplasser og de fleste fasiliteter.

Landbruks- og matdepartementet bevilger hvert år et tilskudd til Statskog for å bidra til det enkle friluftslivet og til grunneieroppsyn. I 2013 har Statskog region Troms mottatt 130 000 i tilskudd til friluftstiltak, og regionutvalget har nå prioritert midlene til innkjøp av kloppemateriell, til vedlikehold av eksisterende åpne husvære, til oppgradering av informasjonstavler og til innkjøp av bord og benker som plasseres ut på godt besøkte turmål. I tillegg til dette skal vi lage til et enkelt båtutsett på Galgojavri i Skibotndalen. Dette vatnet er fiskerikt og besøkes av mange forbipasserende. Nå skal det bli enklere å ta med seg en båt og få den ut på vatnet.

Dette er regionutvalget - faktaramme

Regionutvalget i Troms består av leder Stian Strømseth (Bardu), Anne-Rita Nicklasson (Ballangen), Tore Nysæter (Narvik), Anfrid Guleng (Målselv), Per-Mathis Oskal (Sørreisa) og Wiggo Gamst
(Tromsø).

Regionutvalgene (RU) skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Troms. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, og skal

  • Beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
  • RU skal forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf. samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF vedr større grunndisponeringstiltak
  • Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan
  • Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike typer tilskudd og støtte
  • Være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt og fiske i regionen. Dette innebærer blant annet:
  1. Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og
  2. regionens priser på jakt- og fiskeprodukter.