Hopp til hovedinnhold
Skogsbilvei
Steinar Johansen
Andre nyheter

Statskogs årsrapport 2015: Omfattende utredning og videre profesjonalisering

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

- Spørsmålet om privatisering av Statskog og videre rendyrking av grunneierrollen preget foretaket i 2015. Vi har videreutviklet foretaket i rollen som landets mest profesjonelle skog- og grunneier, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

- Spørsmålet om privatisering av Statskog og videre rendyrking av grunneierrollen preget foretaket i 2015. Vi har videreutviklet foretaket i rollen som landets mest profesjonelle skog- og grunneier, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.


Økonomisk resultat

Statskogkonsernet hadde en brutto omsetning på 352,9 millioner kroner i 2015 (459,4 mill. kr. i 2014), og et driftsresultat på 62,4 millioner kroner (158,8 mill.kr. i 2014). Resultatet før skatt var 25,7 millioner kroner (151,8 mill. kr. i 2014) og årets resultat ble 24,9 millioner kroner (127,9 mill. kr. i 2014).

Resultatregnskapet i 2015 viser både lavere inntekter og resultat enn i 2014. Hovedårsaken er lavere engangsinntekter fra skogvernerstatninger, samt noe redusert hogstkvantum i den ordinære skogsdriften.

- Til tross for at årsresultatet er svakere enn foregående år, er styret tilfreds med at foretaket har god kostnadskontroll, og at resultatområdene utenom skogsdriften viser stabil vekst i omsetning og lønnsomhet, sier styreleder Gunnar Olofsson.


Aktiv skogsdrift og overgang til grønt karbon

I 2015 avvirket Statskog 355 000 m³. Skogsdriften gjennomføres i tråd med miljøstandarder i ISO 14001. Årlig planter Statskog om lag 1,1 millioner skogplanter, markbereder ca. 7 300 dekar, driver ungskogpleie på ca. 6 000 dekar og utfører tynningshogst på om lag 13 prosent av avvirkningsarealet.

Statskog er Norges største skogeier, og en forutsigbar leverandør til norsk skogindustri. Avvirkningsnivået er relativt høyt i norsk sammenheng, men Statskog avvirker likevel mindre enn tilveksten.

- Gjennom innsats på en rekke områder søker Statskog å bidra til at skogvirksomheten blir et sentralt virkemiddel i overgangen til et mer klimavennlig samfunn. Foretaket tar en aktiv rolle i overgangen fra svart til grønt karbon. En aktiv og bærekraftig skogforvaltning, økt avvirkning og forbedret utnyttelse av trevirke til nye formål vil være et vesentlig bidrag for å nå vedtatte mål om redusert CO 2 -utslipp, sier styreleder Gunnar Olofsson.


Salg av SB Skog

I april 2015 ble Statskogs datterselskap, SB Skog, solgt til Viken Skog.

- Salget er et ledd i å rendyrke Statskog ytterligere som grunneier. Det bidrar også til konsolidering og utvikling av norsk skognæring, sier styreleder Gunnar Olofsson.


Salg av spredte skogeiendommer

Som en del av forutsetningene for Statskogs kjøp av Orkla-skogene i 2010, selger Statskog spredte skogeiendommer. Dette arronderingssalget ble påbegynt i 2011. Det er så langt solgt over 300 000 dekar av et planlagt salg på om lag 600 000 dekar. De fleste av eiendommene er solgt til privatpersoner i samme kommune, og styrker næringsgrunnlaget til lokale skogeiere.

I statsbudsjettet for 2016 åpnet Stortinget for at Statskog kan utvide det pågående arronderingssalget med inntil 150 000 dekar der dette gir arronderingsmessig gevinst for foretaket. I følge planen skal både pågående og utvidet arronderingssalg fullføres innen utgangen av 2020.


Jakt og fiske

Inntekter fra småviltjaktkort ble noe redusert i 2015, og varierer i takt med forsvarlig forvaltning av bestandene. Inntekter fra salg av fiskekort lå på samme nivå i 2015. Storviltjakt har hatt en jevn økning de siste årene, noe som fortsatte også i 2015.

Salg av jaktkort, fiskekort og utleie av hytter skjer via webportalen inatur.no. Webportalen drives av Inatur Norge AS. Statskog er initiativtaker og majoritetseier i selskapet. Inatur har hatt en svært positiv utvikling de siste årene.

- Portalen utvikler og befester sin posisjon som «Markedsplassen for jakt, fiske og hytteutleie». Inatur bidrar til at jakt og fiske blir mer tilgjengelig for folk flest, og til at verdiene økes både for Statskog og for andre grunneiere, sier Aagesen.

Her finner du Statskogs årsrapporter