Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Skjerming av skiløype

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

En rekke medier har omtalt en sak fra Røros hvor Statskog SF i samarbeid med det kommunalt eide selskapet Røros Vekst, har valgt å ta det skritt å skjerme skiløypen over Langegga med en stein. Hytteeiere har varslet søksmål og Statskog SF vil derfor avstå fra å kommentere saken nærmere nå ut over å legge frem faktainformasjon på våre pressesider.

Kartutsnitt Langegga

Kartutsnitt Langegga (jpg)

En rekke medier har omtalt en sak fra Røros hvor Statskog SF i samarbeid med det kommunalt eide selskapet Røros Vekst, har valgt å ta det skritt å skjerme skiløypen over Langegga med en stein. Hytteeiere har varslet søksmål og Statskog SF vil derfor avstå fra å kommentere saken nærmere nå ut over å legge frem faktainformasjon på våre nettsider.

Steinen ligger ikke på Statskog SFs eiendom, men Røros Vekst sin eiendom. Skiløypen går over begge grunneiernes eiendom, og tiltaket er utført i samarbeid. Steinen vil bli fjernet når vegen blir farbar til våren.

Den aktuelle strekningen har siden 1970 vært benyttet til lysløype for det lokale idrettslaget. Strekningen har altså ikke vært vinterbrøytet og går over en smal egg fra Røros sentrum om lag 600 meter til én kilometer og ut til området hvor de aktuelle hytteeierne har sine tomter.

Statskog har vurdert mulighetene for å imøtekomme alle interesser uten å finne løsninger for dette. Det er over en strekning på om lag 600 meter såpass smalt at det ikke kan anlegges skiløype parallelt med vegen. Området med den aktuelle strekningen er for øvrig i kommuneplanens arealdel definert som landbruk, natur og friluft (LNF). Det er ikke innregulert veg, og det er ikke tinglyst vegrett over eiendommen.

Hytteeierne har i 2015 mot grunneiers og idrettslagets protest brøytet bort skiløypen. Ingen av hytteeierne har skriftlig avtale om bruk av vegen, men Statskog har vært kjent med at vegen har vært brukt sommerstid av hytteeierne. Hyttefeltet er anlagt på 1950- og 1960-tallet slik det var vanlig, med én felles parkering og ferdsel til fots videre frem til hyttene. Det er heller ikke søkt om vegrett.

Tvisten startet i 2013 i forbindelse med diverse tiltak utført i regi av idrettslaget. Idrettslaget har i avisen Arbeidets rett mandag 11. januar gått ut og støttet stengningen av vegen. På grunn av arbeid med å skifte ut armaturene i lysene vinteren 2015, medførte brøytingen ikke så store konsekvenser dette året. I år ønsker imidlertid idrettslaget å benytte lysløypen slik de har rett til i henhold til leieavtale med grunneier Statskog, og slik de har gjort siden 1970.

Ferdsel med motorvogn på privat veg krever grunneiers tillatelse. Grunneier står fritt til å nedlegge forbud mot bruk av veger forutsatt at ingen har vegrett eller forbudet ikke er til hinder for etablert vegrett. I denne saken mener hytteeierne at de har vegrett og at stengning av vegen medfører at vegretten ikke kan utøves.

Det er ikke uvanlig at grunneier stenger veger på vinterstid. Enkelte veger stenges også sommerstid fordi det er for kostbart å foreta vedlikehold. Vinterstengt veg er etter motorferdselloven, § 2, annet ledd, ansett som utmark.