Hopp til hovedinnhold
Løkemyrodden i Sølvverkskogene
Thomas Xavier Floyd
Skog og klima

Statskog holder ikke tilbake informasjon

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

I NRK Hedmark og Oppland hevdes det at Statskog nekter å levere ut miljøinformasjon av Naturvernforbundet. Det stemmer ikke. Naturvernforbundet har allerede fått den informasjonen de har krav på; det vil si kart og oversikt over all hogstmoden skog/hogstklasse 5, miljøelement, vernet skog, hensynsområder og hogstvolum i Hedmark.

I NRK Hedmark og Opplands oppslag 7. januar hevder Naturvernforbundet at Statskog nekter å levere ut miljøinformasjon. Det stemmer ikke.

Naturvernforbundet har allerede fått den informasjonen de har krav på; det vil si kart og oversikt over all hogstmoden skog/hogstklasse 5, miljøelement, vernet skog, hensynsområder og hogstvolum i Hedmark.

Informasjon ut over dette vil kunne gå ut over Statskogs forretningsmessige og hensiktsmessige drift. Det kan for eksempel være til fordel for Statskogs konkurrenter og potensielle mottakere av tømmer å vite akkurat hvor Statskog har tenkt å ta ut hvor mye tømmer til enhver tid.

Vi er uenig med Naturvernforbundet i at dommen de viser til gir dem rett til ytterligere innsyn i Statskogs hogstplaner.

Statskog har en forankret og solid strategi for sin skogsdrift. Under «Målsettinger for strategi og tiltak fram mot 2015» og punkt «5. Miljø og friluftsliv» er vi tydelig på følgende:

Statskog har, som forvalter av fellesskapets ressurser, et særlig ansvar for å ivareta det biologiske mangfoldet på skogeiendommene og legge til rette for gode friluftsopplevelser. Statskog skal ivareta og tilpasse foretakets skogbruksaktiviteter til regionale og lokale forhold. Satsningsområder fram mot 2015 vil være landskapsøkologisk planlegging, identifisering og ivaretakelse av områder med spesielle naturtyper og naturverdier, og økt bruk av lukkede hogster. Statskog vil, i tillegg til å være sertifisert i henhold til Norsk PEFC Skogstandard, utrede FSC-sertifisering (Forest Stewardship Council) av skogene i planperioden.

Se hele Statskogs skogstrategi her:

Statskogs skogstrategi 2011 - 2015

Miljøaspektet er også ivaretatt i Statskogs hogstplanlegging, les mer om vårt nye planleggingsverktøy her.

Les mer om skogsdrift i Statskog her