Hopp til hovedinnhold
På tur i Flensmarka
Hege Johnsen
Andre nyheter

Skapte store verdier i 2021

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Flere opplevelser innen jakt, fiske og friluftsliv, redusert hogstkvantum og stabil økonomi er noen av hovedtrekkene i Statskogs oppsummering av fjoråret.

Statskogs årsrapport inneholder de ordinære økonomiske resultatene som tidligere. Nå får imidlertid annen verdiskaping og miljøhensyn stadig større plass.

- Når vi forvalter en femtedel av norsk natur, har vi stor innvirkning på folks liv. Det handler blant annet om arbeidsplasser, biologisk mangfold, råstoff til det grønne skiftet og folks tilgang til naturopplevelser, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Her finner du Statskogs årsrapport for 2021

FNs bærekraftmål styrer rapporteringen

Over tid har selskapet gått over fra en tradisjonell økonomirapportering til en gjennomgang av virksomheten sett i lys av FNs bærekraftmål.

- Dette synliggjør og dokumenterer hvordan vi evner å skape den riktige balansen mellom verdier innen økonomi, samfunn og miljø. Dermed får omgivelsene våre langt større mulighet til å se oss i kortene på hele spekteret av verdiskaping, sier Lien.

Stabilt økonomisk resultat

Statskogkonsernet hadde en brutto omsetning på 331 millioner kroner i 2021, og et driftsresultat på 33 millioner kroner. Resultatet før skatt var 38,5 millioner og årets resultat ble 33,7 millioner kroner.

Resultatregnskapet i 2021 viser inntekter og driftsresultat på samme nivå som året før. Det underliggende resultatet fra den løpende driften gikk i sum noe opp fra 2020 til 2021.

Redusert hogskvantum

Statskog avvirket 228 000 kubikkmeter tømmer i 2021. Det drives lukket hogst på om lag femti prosent av det drivbare arealet.

Sagtømmeret fra fjorårets hogst gikk til norske, lokale sagbruk. Massevirket har gått til både norsk og svensk industri. Om lag halvparten av massevirket gikk til Sverige i 2021. Statskogs største kunder er Moelven, Stora Enso, Bergene Holm og Arbor Hattfjelldal.

Dagens avvirkningsnivå henger sammen med planteaktiviteten etter andre verdenskrig. I inneværende periode er tilveksten i skogen hos Statskog langt høyere enn uttaket. Over tid gir dette potensial for betydelig høyere avvirkning.

Les mer her: Venter kraftig økning fra statens skoger

Statskog rapporterte og fulgte opp to hogster i biologisk viktige områder og 34 sporskader. Foretaket restaurerte 679 dekar myr.

Kraftig økning i hytteutleie

Etterspørselen etter Statskog-hytter gikk kraftig opp i rekordåret 2020. Trenden fortsatte likevel i 2021 med en ytterligere økning på over 20 prosent. Tilbudet er styrket med enkelte hytter gjennom året, men hovedforklaringen er høyere utnyttelse av eksisterende hytter.

Les mer her: Tradisjonsrike hytter i moderne delingsmodell

Statskogs hytter har gjerne en leiepris på mellom 500 og 1000 kroner per natt, og bidrar til å tilgjengeliggjøre jakt, fiske og turfriluftsliv. Utleietilbudet kommer i tillegg til Statskogs 140 åpne buer som kan brukes uten kostnad.

Satsingen på digital tilrettelegging fortsetter blant annet gjennom inatur.no (hytter, jakt, fiske), UT.no (turplanlegger), statskog.no (informasjon) og Jakt- og fiskepodden (inspirasjon og kunnskapsdeling).

Flere jaktdager

Statskog tilgjengeliggjør og sikrer allmennheten lik tilgang til jakt og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning.

Antallet jaktdager knyttet til småvilt hos Statskog (antall dager det er en jeger på jakt) var 56 965 i 2021. Dette er noe høyere enn i 2021 og om lag 40 prosent høyere enn i 2019.

Antallet elgjegere viste en svak reduksjon i 2021, mens mengden elgkjøtt fra Statskogs jaktområder er relativt stabilt på 130 tonn. Statskog solgte 20 921 fiskekort i 2021, og utviklingen er jevnt positiv over tid.

Eiendomsutvikling

Statskog har lagt til rette for ny næringsutvikling i 2021. Dette gjelder blant annet grusuttak og tømmerterminal på Hauerseter i Ullensaker, tomteutvikling på Gaustadblikk i Tinn kommune, hyttefelt i Holtålen, næringstomter i Orkland, datalagringssenter i Namsskogan, og hyttefelt i flere andre kommuner.

I Sulitjelma har Statskog bygd utleiegarasjer for å tilrettelegge for eksisterende hytteeiere. Det er også forhandlet fram bedre inntekter fra eksisterende leieavtaler knyttet til vann- og vindkraft.