Hopp til hovedinnhold
Ettermiddag over Anjavassdalen
Fredrik Julius Jenssen
Andre nyheter

Lang ryddejobb har sikret store utmarksareal i fellesskapets eie

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

I offentlige register kunne det se ut som eierløs utmark. Etter ti år med systematisk retting har Statskog hevet kvaliteten i offentlige eiendomsregister og sikret 7,5 millioner dekar i fellesskapets eie.


Statskog har hele tiden vært reell eier av disse utmarksområdene, men det har vært uklart i offentlige system og kart. Om lag 10 000 avvik er kartlagt og sendt til retting.

Godt for verdiskaping

- Dette sikrer utmarka i statens og fellesskapets eie. I tillegg bidrar det til enklere forvaltning og utvikling, sier leder av Statskogs kompetansesenter for kontrakts- og rettighetsforvaltning, Tine Lomsdal.

Statskogs arbeid er gjort i nært samarbeid med Kartverket og de aktuelle kommunene.

- Kommunene med Statskog-eiendommer har gjort en kjempejobb, sier Lomsdal.

Forenkler næringsutvikling

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er tilfreds med at Statskog SF har hevet kvaliteten i offentlige eiendomsregister og fått bedre kontroll på statens skog- og utmarksareal.

- Dette er positivt både for myndigheter, rettighetshavere og brukere av utmarka. Kvalitetshevingen forenkler også eiendoms- og næringsutvikling i de aktuelle områdene, noe denne regjeringen er særskilt opptatt av, sier Borch.

Trygghet for rettigheter

For om lag ti år siden besluttet Statskog å kvalitetssikre grensene og få bedre kontroll på fellesskapets eiendommer og verdier.

Dette har samtidig resultert i større trygghet for alle som har avtaler og rettigheter på statens grunn. Også brukere av Statskogs eiendommer til friluftsliv, jakt eller fiske kan være sikrere på kartinformasjon og hvor grensene går.

At store deler av norsk utmark har ligget tilsynelatende eierløse i offentlige register, kan sannsynligvis forklares med at utmarka historisk sett har representert små inntekter.

Langsiktig prosjekt

Statskog startet denne jobben med prosjektet «Statsgrunn i matrikkelen». Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Arbeidet med retting av feil i matrikkelen videreføres i Statskog. I tillegg er grunnboken og tinglyste rettsstiftelser på eiendommene nå i søkelyset.

Eksempel fra Jostedalsbreen

Kvalitetshevingen og korrigering av grenser er gjennomført svært mange steder i hele landet. Bildet under viser et illustrerende eksempel fra Luster kommune.

Her sa matrikkelen at eiendommen var 90 m². Etter retting av grensene har Jostedalsbreen statsallmenning et areal på 57 416 902 m².

- Vi kan gi tilsvarende eksempler i hele landet, sier Lomsdal.


Utsnitt fra matrikkelen - Jostedalsbreen statsallmenning - Luster kommune

Utsnitt fra matrikkelen

Myndighetenes strategier og føringer

Arbeidet er blant annet i tråd med føringer fra

  • «Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025»: Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.
  • Meld. St. 22 (2020-2021 «Data som ressurs - datadreven økonomi og innovasjon»: Regjeringen skriver i stortingsmeldingen at den vil videreutvikle den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon.
  • «Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted»: Regjeringen vil med denne strategien videreføre og utvikle vår felles geografiske infrastruktur. Den geografiske infrastrukturen dekker mange behov i samfunnet og består av ulike fellesløsninger for forvaltning, distribusjon og bruk av geografisk informasjon.

FoU fra prosjektarbeidet finnes her: https://www.statskog.no/eiendom/statskogs-eiendommer