Hopp til hovedinnhold
Øvre Fiplingvatnet
Gjøran Stenberg
Hytter og friluftsliv

Is- og snøforholdene i fjellet i Nordland og Troms per 24. januar 2019

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Skiføret var inntil nå tungt de fleste plasser i fjellet i Nordland og Troms pga. store mengder tørr snø. Den sterke vinden som nå pågår vil føre til at skiføret vil bli atskillig bedre. Isen på de aller fleste vann i fjellet er god, med unntak av enkelte store regulerte vann.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Ismålinger som er foretatt av Fjelltjenesten m fl. i Nordland og Troms finner du på nettstedet iskart.no. Se også mer detaljert info om forholdene i hvert enkelt område nedenfor.

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

Mye snø og nå sterk vind fører til at rasfaren er stor. Følg derfor med på varsom.no

Sola har nå kommet tilbake, og med et lettere skiføre til fjells ligger forholdene til rette for fine skiturer, isfiske og rypejakt når vinden etter hvert løyer.

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no

Dividalen mot sør John Lambela

Foto over: Dividalen mot sør

Nord-Troms

Generelt: I lavlandet er det store bildet at det er rikelig med snø. Selvsagt varierende ut fra lokale forhold med tanke på vindpåvirkning. Områder som ikke er særlig vindpåvirket har såpass mye løssnø at det kan være utfordrende å ta seg fram på ski.

I fjellet har mye vind den siste uka gjort forholdene svært ulike. I de mest værutsatte områdene er det mye avblåst og til dels isete. Vær spesielt obs på bratte skrenter der viden har gjort skaresnøen til «klink is». I le områder er det til gjengjeld meterdyp løssnø/fokksnø. Her kan det absolutt anbefales å ta snøprofiler før man setter utfor på ski! Mange steder i høyden ser vi at det er et hardt skarelag under løssnøen, - noe som fort skaper fare for utglidning.

Isen på fjellvatna er ikke veldig tykk men i all hovedsak homogen stålis. Målinger i høyfjellet (over 400 moh) varierer fra 45 cm til 60 cm. Snømengden på vatna varierer fra nær null til mer enn 60 cm. (60 cm snø målt på Abbujav’re i Kvænangen).

Tidligere i måneden hadde vi også en runde opp Reisadalen fram til Sieima (NP-grensa). Isen var da i all hovedsak tørr og trygg, men betydelige snømengder den siste tida kan ha medført både overvann og sørpe. Husk at elveis uansett kan endre seg svært raskt, så utvis forsiktighet.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Senja og Midt-Troms

På Senja har været rundt årsskiftet vært preget av bygevær fra vest, med nedbør både i form av regn og snø. På nyåret har det vært en kaldere værtype og det har gjort at det meste av nedbøren har kommet som snø. Det ligger bra med snø rundt om i terrenget. Nede i dalene ligger snødybden på rundt 130 cm, med 40-50 cm løssnø på topp. Skiføret er bra, men det må påregnes å brøyte i løssnø hvis man skal avgårde på ski. I høyden er snødekket tynnere og mer vindpakket. Isen er solid og tykk på alle de målte vannene og varierer i tykkelse fra 39 cm på Nedre Kapervatn, til 60 og 64 cm på Indre og Ytre Svanvatn.

I Dividalen har det kommet noe mindre snø enn på ytre strøk, men det er likevel bra med snø rundt om i terrenget. Snødybden varierer fra 38-70 cm, stort sett løs og lettpakket snø. På både øst- og vestsiden av dalen er det bra med snø i dalgangene og inn mot Dividalshytta. Skiføret er godt de fleste stedene, med tørr nysnø på topp, men flere steder er snødekket relativt tynt og noen steder er det løs snø rett på bakken uten noe bærelag. Over skoggrensen er det mindre snø og avblåst på vindutsatte steder. Isen er solid og tykk på alle de målte vannene; Høgskardvatnet 72 cm, Anjavatnet 65 cm, Vuomajavri 57 cm og Garasjavri 60 cm. På de fleste av vannene er det overvann med et lite islag på topp.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194

Sitashyttene i Ballangen Arild Bondestad

Foto over: Sitashyttene i Ballangen

Ofoten og Sør-Troms

Det er rikelig med snø i Ofoten – og Sør Troms. Mest snø er det på nordsiden av Ofotfjorden. På Bjørnfjell og i Melkedalen ble snødybden målt til 85 cm, og i Norddalen i Skjomen; 83 cm. Ved Sitashyttene, i Skjomfjellet, var snødybden 95 cm.

Under og etter det siste uværet i januar har det gått flere tunge snøras i Ofoten, bl.a. i Filtinden i Ballangen, der to kraftlinjer er tatt av ras. Det er all grunn til å være aktsom i den nærmeste tiden ved ferdsel i rasutsatt terreng. Det meldes om mer vind og det er mye snø lokalt i fjellområdene våre. Følg med på varsom.no.

Etter det siste mildværet ble det en del overvann på sjøer opp til 6-700 moh. Overvannet ligger de fleste steder under snøen og fryser seint til. På Melkevatn i Ballangen var istykkelsen bare 13 cm, og det var 30 cm overvann i snøen over isen. Omtrent like mye overvann fant Fjelltjenesten også på Øv. Geitvatn på Bjørnfjell og på Cunojavri i Skjomen, men her var det et dannet et islag på toppen av overvannet, under snøen. Istykkelsene her var totalt på hhv. 40 cm og 51 cm, og er trygge for ferdsel. Alle ismålinger vi har utført er lagt inn på iskart.no.

Arild Bondestad i Fjelltjenesten forteller også at elva Cunojokka i Norddalen, Narvik, delvis rant over isen og i snøen pga. kjøving og ispropper. Skiløpere og andre bør derfor være obs på dette hvis de skal krysse elva.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Salten

Det er kommet mye snø til fjells, og skiføret har inntil nå vært tungt med ca. 20-50 cm løssnø. Vinden som nå pågår vil føre til at skiføret i fjellet vil bli betydelig bedre.

I Lønsdal og på Saltfjellet er det kommet mindre snø, og skiføret er her lettere. Snømengdene i fjellet varierer fra ca. 70 cm - 120 cm. Isene på fjellvatnan er stort sett god, men de største regulerte vatn i fjellet har fortsatt ikke trygg is. Balvatnet har nylagt is, og isen på f.eks. Linna, Reinoksvatnet og Store Glomvatnet er trolig ikke trygg.

På Beiarfjellet/Saltfjellet er isen på vatna trygge med 30-50 cm stålis i bunn. Store Gåsvatnet hadde 30 cm is med mye sørpe over, men dette har frosset til nå. Skiføret på Beiarfjellet var før vinden kom tungt med minst 40-50 cm løssnø.

På Kjemåvatn og Nordre Bjøllåvatn var isen ca 45 cm. Noen elver og bekker går fortsatt åpne i fjellet. For eksempel var elva sørover fra Nordre Bjøllåvatn åpen ca. 400 m noe som er uvanlig i midten av januar. I Sjunkhatten nasjonalpark er det trygg is på Store Svartvatnet (30 cm stålis i bunn).

På Sundsfjordfjellet / Làhko nasjonalpark var det 30-35 cm is i botn på Fellvatnet, Fiskvatnet og Lille Glomvatnet. Imellom islagene kan det være opptil 65 cm sørpe.

I Sagvassdalen, Hamarøy er det trygg og god is på Sjettevatn og Sjuendevatn.

Vær obs på åpne råker og dårligere is ved inn- og utos!

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318

Midtistua på Saltfjellet Tore Veisetaune

Foto over: Midtistua på Saltfjellet

Nord-Helgeland

Måling på ulike fjellvatn viser at det er god is, stort sett 30 cm stålis i botn. Tidlige målinger i vinter viste mye overvatn og sørpe, men dette har nå i stor grad blitt til is i siste dagers kuldeperiode.

Det er lite snø i østområdene i Rana og Hemnes. Helt greie skiforhold, slett og fint med et tørrsnølag på toppen. En del is i fjellet etter mildværet tidligere på vinteren.

I skogen er det mer snø og litt tyngre forhold.

Ideelle forhold for isfiske, tørt på isen og lite snø oppå. Eksempelvis er det på Raudvatnet nå 60 cm is og 15 cm snø.

Isen la seg seint på Stor-Akersvatnet, det var åpent vatn fram til ca. 10. januar. På Røssvatnet er det fortsatt partier med åpent vatn.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

På de vatna som vi har målt varierte istykkelsen mellom 30-50 cm. Det meste er stålis. Noen vann har en del sørpe under snøen. På de fleste vatn er isen trygg, men vær forsiktig ved inn- og utløp, trange sund og grunne områder med stor gjennomstrømming. Mange elver og bekker er ikke helt islagte.

Snødybden på vann som ble målt, varierte fra 15-40 cm (målt før helga som var). I løpet av helga, kom det en god del snø og det er store lokale variasjoner i snødybden. I Hattfjelldal sentrum er det ca. 50 cm med snø, mens i Fiplingdalen er det ca. 90 cm snø og i Storelvdal (Tomasvatn) er det over 1 m. Snøen er for det meste tørr, med et skarelag lengre ned i den. I fjellet på vindutsatte steder er det delvis isete. Siden det er mye tørr snø er skiføret tungt.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, 905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen,482 49 036

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Vi minner om:

Se iskart.no for detaljer rundt ismålingene.Se varsom.no for snøskredfare.

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

God tur!

Foto på toppen: Øvre Fiplingvatnet i Sør-Helgeland