Hopp til hovedinnhold
26331689942 43D5D8E553 O
Andre nyheter

Godt år for Statskog i 2014

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

2014 ble et godt driftsår for Statskog. Administrerende direktør Øistein Aagesen og styreleder Gunnar Olofsson er fornøyd med resultatet.

- Resultatet for 2014 er blant de beste i foretakets historie. Spesielt gledelig er de gode resultatbidragene fra den løpende driften innenfor skog, energi, eiendom, jakt, fiske og annet friluftsliv, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

Statskog-konsernet fikk i fjor en omsetning på 459,4 millioner kroner (339 mill. kr. i 2013) og et driftsresultat på 158,8 millioner kroner (27 mill. kr. i 2013). Resultatet før skatt ble på 151,8 millioner (21,9 mill. kr. i 2013), og resultatet etter skatt 127,9 millioner kroner (18,8 mill. kr. i 2013).

Resultatregnskapet i 2014 viser høyere inntekter og resultat enn i 2013. I tillegg til økte engangsinntekter leverte også den løpende driften i foretaket bedre resultat i 2014. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak bedre resultat i foretakets skogbruksvirksomhet, med lavere kostnader til avvirkning og høyere tømmerpriser.

Profesjonell skogeier

- Statskog er en ansvarlig og industriell skogeier som ligger langt framme i utviklingen, sier styreleder Gunnar Olofsson.

Han trekker spesielt fram at Statskog har god oversikt over sine skogressurser og driver et effektivt og lønnsomt skogbruk. Foretaket benytter et prisbelønt planverktøy som er et av verdens mest avanserte i sitt slag. Statskog er også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

I 2014 avvirket Statskog 375 000 m³ tømmer på egne eiendommer. Det utgjorde om lag fire prosent av all avvirkning i Norge. I norsk sammenheng ligger Statskogs avvirkning på et høyt nivå. Avvirkningen av skog skjer i tråd med langsiktige planer innen rammen for bærekraftig forvaltning og de miljøkriterier og sertifiseringer som gjelder. Statskog setter årlig ut 1,5 millioner planter, markbereder 5 500 daa og driver ungskogpleie på om lag 15 000 daa.

- Gjennom dette bidrar foretaket til å sikre langsiktige leveranser av virke til den norske skog- og trenæringen. Foretaket har lykkes med å kombinere god forretningsdrift med bærekraftig forvaltning av skog som en fornybar ressurs, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

Aagesen legger til at Statskog gjennom et aktivt skogbruk og mye voksende skog bidrar positivt til miljøregnskapet gjennom å binde store mengder CO2.

- Statskog er og skal være delaktig i det grønne skiftet. Derfor samarbeider vi med mange ulike aktører over hele landet, og deltar i flere forsknings- og utviklingsprosjekt som har som mål å skape nye produkter basert på skogen, sier Aagesen.

SB Skog selges

I april 2015 ble Statskogs datterselskap SB Skog solgt til Viken Skog.

Statskog er godt fornøyd med salget som både rendyrker Statskog som skogeier, samtidig som det bidrar til konsolideringen og utviklingen av norsk skognæring, sier styreleder Gunnar Olofsson.

Ny strategi for energi og utredning om privatisering

I 2014 ble det i foretaksmøte bestemt at Statskog ikke lenger skal engasjere seg på eiersiden i kraftselskaper, men begrense energivirksomheten til salg eller utleie av fallretter på egen grunn. Statskog vil ved effektuering av dette vedtaket sikre grunneierens framtidige inntekter best mulig, og sørge for at endringene i samarbeidet med ulike forretningspartnere skjer på en ryddig måte.

På bestilling fra eier leverte også styret en utredning som belyser ulike modeller for hvordan Statskogs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer kan privatiseres 2. mars i 2015.

Positiv utvikling på jaktområdet

De løpende inntektene fra jakt og fiske har utviklet seg positivt i 2014. Inntektene fra felling av storvilt og fra småviltjakt har utviklet seg mest.

2014 ble et godt driftsår også for nettselskapet Inatur, der Statskog er deleier, og har all salgsportefølje. Inatur har fortsatt en sterk underliggende vekst, og brutto omsetning økte til om lag 66 millioner kroner.

Statskogs årsrapporter finner du her