Hopp til hovedinnhold
Jakt Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Jakt og fiske

Endringer i småviltjakta i Nordland

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

For å få mer og bedre kunnskap fra jakta på et lokalt nivå innfører Statskog rapporteringsområder i Rana, Hemnes og resten av Statskogs eiendommer i Nord-Norge. Søndre deler av Helgeland har hatt slike rapporteringsområder i snart 50 år, og det har vært en stor kilde til kunnskap.

For å få mer og bedre kunnskap fra jakta på et lokalt nivå innfører Statskog rapporteringsområder i Rana, Hemnes og resten av Statskogs eiendommer i Nord-Norge. Søndre deler av Helgeland har hatt slike rapporteringsområder i snart 50 år, og det har vært en stor kilde til kunnskap.

Tidligere rapporterte jegerne på fylke- og kommunenivå. Den kunnskapen Statskog får via gode fangstrapporter fra jegerne er et verdifullt bidrag til vår kunnskap om jakta. Derfor legger vi om fangstrapporteringa.

Statskog benytter seg ikke bare av fangstrapportering for å sikre en kunnskapsbasert rypeforvaltning. Vi har nettopp avsluttet et stort forskningsprosjekt på rype. To av prosjektets forsøksområder har vært knyttet til Helgeland. Vi håper å få gode tilrådninger på fremtidige forvaltningsgrep i årene som kommer når resultatene fra dette prosjektet er klare. Forskningsbasert kunnskap er en viktig del av en framtidsrettet rypeforvaltning.


Fangstrapportering

Fangstrapportering kan foregå på ulikt vis. Ny teknologi gjør det enklere for folk flest å bruke nettbaserte løsninger. Vi går derfor helt bort fra salg og rapportering på papir. Både kjøp og rapportering vil nå gå over Statskogs elektroniske system. Vår erfaring viser at dette blir tatt godt imot av jegerne. Ved innføring av elektronisk fangstrapportering i Rana og Hemnes i 2013 økte rapporteringen fra ca. 10 til rundt 90 %. Dette er meget bra.

Deling av store eiendommer til små områder

Statskog deler nå sine eiendommer i Rana og Hemnes opp i rapporteringsområder. Bakgrunnen for at vi gjør dette er at vi trenger mer og bedre kunnskap om jakta på et mer lokalt nivå enn vi har hatt tidligere. Ulike områder har ulikt jakttrykk og uttak. Jegerne fordeler seg ofte ujevnt i terrenget over tid. Å ha kunnskap om dette er verdifullt for oss som viltforvalter. Fra tidligere er Statskogs eiendommer på Sør-Helgeland oppdelt i liknende områder.


Lokal forvaltning

Statskog har forelagt sitt forslag på rapporteringsområder i Rana og Hemnes til de lokale jeger- og fiskerforeningene og fått tilbake innspill på dette. Etter disse tilbakemeldingene har vi endret på deler av reglene og imøtekommet lokale innspill. Jegerne melder at de ønsker frihet til å jakte hvor de selv ønsker. Dette har vi imøtekommet. De ønsker ikke krav om rapportering fortløpende for hver dag, dette har vi også imøtekommet. Jegerne kan aktivere jaktkortet 14 dager fram i tid. Vi krever da at jegerne rapporterer senest sju dager etter siste aktiverte dag. En jeger som aktiverer jaktkortet sitt fra 10. – 24. september trenger altså ikke levere fangstrapport før 1. oktober.


Begrensninger i jaktutøvelsen

Hva vil dette ha å si for deg som jeger? Vil færre jegere få gå på jakt? Innfører vi svenske jaktmodeller? Vil jegerne i Helgelands-fjellene bli stengt ute fra jaktområdene sine? Må du være innenfor telefondekning når du jakter? Må du ha med PC på jakt? Nei, det blir ikke færre som får gå på jakt og du må ikke ha med PC i rypesekken. Ved oppdeling av større eiendommer til mindre rapporteringsområder ønsker vi å få inn fangstrapporter. For jegerne innebærer dette et krav fra Statskog om at det skal leveres rapport etter jakten. Grensene til rapporteringsområdene er ikke absolutte. Du kan krysse en eller flere jaktfeltgrenser når du er på jakt. Det vi krever er at du må rapportere der du har vært mest i løpet av dagen. Alle jegerne kan i prinsippet jakte som før, og gå der de ønsker uavhengig av våre rapporteringsområder. Men vi krever at du rapporterer der du har jaktet mest.


Endringer av jaktregler på Sør-Helgeland

På Sør-Helgeland har vi hatt et tak på antall jegere per jaktfelt per dag. Det har også vært slik at en ikke har kunnet krysse jaktfeltgrenser men kun jaktet innenfor jaktfeltenes grenser. Statskog Helgeland tar nå bort taket på antall jegere per jaktfelt per dag og innfører den samme fleksibiliteten i Vefsn, Grane og Hattfjelldal som i resten av Helgeland. Jegerne kan nå krysse en eller flere jaktfeltgrenser i løpet av en jaktdag. Men også her krever Statskog at jaktkortet aktiveres før jakt og at jegerne rapporterer der en har jaktet mest i løpet av dagen.


Hva fremtiden vil bringe?

Etter hvert som resultatene fra rypeforvaltningsprosjektet blir klare i årene som kommer, vil Statskog ta i bruk ny kunnskap og tilpasse den framtidige forvaltningen til dette. Over flere år og over store områder har det vært en negativ bestandsutvikling hos rype. Det er derfor naturlig at vi i fremtiden vil gjøre tilpasninger i rypeforvaltningen til det beste for rypene og dens bestandsutvikling. Fasiten på dette har vi ikke i dag, men tilpasninger og forbedringer i forvaltningen over tid vil komme.

Salget av småviltkort for Statskogs eiendommer på Helgeland starter 1. august på Inatur.


FAKTA OM AKTIVERING AV JAKTKORT OG FANGSTRAPPORTERING

Etter at jaktkortet er kjøpt må dette aktiveres på samme nettsted som jaktkortet ble kjøpt før en reiser ut på jakt.

  • Et jaktkort som ikke er aktivert er ikke et gyldig jaktkort.

Skal du jakte i forskjellige områder samme dag?

  • Aktiver da bare ett av områdene, men lever fangstrapport for området du jaktet mest. Du kan rapportere for et annet område enn det du aktiverte.

14 dager før jaktkortets startdato kan du aktivere jaktdager.

  • Du kan aktivere 14 dager fram i tid.

For å kjøpe nye jaktkort eller aktivere flere jaktdager, må du levere fangstrapporter.

Når må jeg levere fangstrapport?

  • Når en aktivert jaktperiode er over, må du levere fangstrapport. Har du f.eks. kjøpt tre dagskort, vil du først når dag tre er over, måtte levere fangstrapport for å aktivere nye dager.

Har du et sesongkort gjelder en sjudagers regel.

  • Det betyr at du senest sju dager etter siste aktiverte dag må levere fangstrapport. Da vil du kunne aktivere 14 nye jaktdager.

Les mer om jakt