Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Grunneierfondet
 

Grunneierfondet

Statsallmenningene ligger i Sør- og Midt-Norge og utgjør 26 600 km2. Grunndisponeringer gir ulike typer inntekter bl.a. fra tomtefeste, arealleie, grus/mineraler og fallerstatninger.

Av inntektene får det lokale fjellstyre halvparten av festeinntektene fra hytter og hoteller. De øvrige inntektene tilfaller Grunneierfondet. Grunneierfondet er adskilt fra Statskogs øvrige regnskap.

Ifølge fjelloven skal grunneierinntektene dekke:

  • Bidrag til næringsutvikling på disse eiendommene
  • Statskogs drift og forvaltninga av statsallmenningene

Grunneierfondet bidrar til næringsutvikling i statsallmenningene ved årlige lån/tilskudd. Tildeling skjer i samråd med fjellstyrene. Statskogs styre har vedtatt retningslinjer (pdf, 13,12 kb) for hvilke tiltak som skal prioriteres i tildelingen.


Hovedgrupper tiltak

  1. Bidra til lønnsom næringsvirksomhet, videreutvikle eksisterende arbeidsplasser
  2. Infrastruktur som indirekte bidrar til utvikling av lønnsomme arbeidsplasser
  3. Tiltak som innebærer verdiskaping eller bevaring av verdier av samfunnsmessig art, for eksempel kulturminnevern

Tilskuddsmidler 2017 er 1 million kroner.

Søknadsfrist 201​7:  1. mai 2017

Tildeling av eventuelle midler vil skje innen 1. juni.

Søknadene skal sendes

Statskog SF, Postboks 63 sentrum, 7801 Namsos


Søknadsprossessen

1. Søknad sendes direkte til Statskog

2. Statskog sender søknaden til NFS, lokal eiendomskonsulent i Statskog og til det aktuelle fjellstyret for innspill.

3. Fjellstyre og eiendomskonsulent gir innspill til søknaden som vidersendes NFS

4. Statskog og NFS prioriterer

5. Statskog og NFS blir enige om prioriteringen

6. Tilsagn/Avslag sendes søker. Tilsagnet står i 2 år

Det lages årlige oversikter over tilsagn, utbetaling og avsluttede prosjekt.
 

Kontaktperson for Grunneierfondet
 

Tone Groeggen
Seniorkonsulent

Tlf: 07800
Mobil: 48298270
E-post                                                                                             

​​ ​​

Eksterne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no