Hopp til hovedinnhold
Eiendomsutvikling Altevatn Tom Rune Eliseussen
Tom Rune Eliseussen

Statskogs eiendommer

Statskog drive bærekraftig forvaltning av nær 60 millioner dekar statsgrunn i hele landet på vegne av fellesskapet. Dette skaper verdier både i lokalsamfunn og til staten. En viktig funksjon er også å sikre befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Eiendommene Statskog forvalter er spredt over store deler av landet og utgjør til sammen en femtedel av Fastlands-Norge. Selv om navnet tilsier at skogbruk står sentralt, er faktisk hele 80 prosent av eiendommene over tregrensa.

Nær halvparten av Statskogs areal er underlagt vern, og Statskog er grunneier i en rekke nasjonalparker. Samtidig har deler av Statskogs eiendommer høyproduktiv skog, særlig på Østlandet. Enkelte arealer er også attraktive for næringsutvikling.

Statskog har et særlig ansvar for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv.

Eiendomskart 2022

Viktige arbeidsområder

Statskog har medarbeidere spredt over hele landet for å drive tett oppfølging av

  • leieavtaler, bortfeste, oppfølging av rettigheter og annen forvaltning av eiendommene
  • verdiskaping og utvikling
  • jakt, fiske og friluftsliv
  • skogbruk
  • fornybar energi
  • fjelltjeneste


I og utenfor statsallmenning

Statskog er grunneier både på statsallmenning og på statsgrunn utenfor statsallmenning. Du kan lese mer om Statskogs forvaltning i statsallmenning her.

Område
Statsgrunn utenfor statsallmenning
Statsgrunn i statsallmenning
Sum
Sør- og Midt-Norge
6,4
26,2
32,6
Troms og Nordland
26,8
0
26,8
Totalt
33,2
26,2
59,4


Vernet areal

Over 25 millioner dekar av Statskogs grunn er vernet i medhold av naturvernlovgivning. Dette utgjør om lag 43 prosent av Statskogs samlede eiendommer.

Formålet med verneområdene varierer, men hensyn til biologisk mangfold, vern av naturtyper og landskap og utøvelse av friluftsliv er viktige formål for arealvern.

Region
Vernet areal (mill. dekar)
Andel vernet areal av totalt areal i %
Troms
2,7
22
Salten
2,5
43
Helgeland
3
36
Midt-Norge
5,5
49
Sør-Norge
11,4
56
Totalt
25,2
43
Kart vernet grunn eiendom per 2023

Statsgrunn i matrikkelen (SIM)

I perioden 2011 til 2017 gjennomførte Statskog et prosjekt for å kvalitetssikre hjemmel og grenser til alle Statskogkonsernets eiendommer – innledningsvis opp mot 30 000 matrikkelenheter/objekter. SIM-prosjektet er gjennomført og finansiert sammen med Kartverket, og har økt kvaliteten i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

I underkant av 10 000 avvik ble kartlagt og er under prosess for retting. Et samlet areal på nesten 7 500 km², som tidligere sto uten kjent eier i matrikkelen, blir rettet og får registrert Statskog som grunneier. Arbeidet med retting av feil i matrikkelen videreføres i Statskogs løpende drift av eiendommene etter at prosjektet er avsluttet.

Kvalitetshevingen av matrikkelen forenkler forvaltning og mulighet for verdiskapning i utmark både for Statskog og andre aktører.