Hopp til hovedinnhold
Grusetsetra - åpen bu i Grue, Innlandet
Torkel Skoglund

Statskogs eiendommer

Statskog forvalter og utvikler 59 millioner dekar statsgrunn i hele landet på vegne av fellesskapet. Dette skaper verdier til staten og sikrer befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Statskog hovedvirksomhet på eiendommene ligger innenfor

  • eiendomforvaltning og -utvikling
  • jakt, fiske og friluftsliv
  • skog
  • fjelltjeneste i Nordland og Troms

Statskog er grunneier både på statsallmenning og på statsgrunn utenfor statsallmenning. Dette innebærer både forvaltning av eksisterende avtaleforhold på våre eiendommer, sikring av rettigheter og verdier på statens grunn og utvikling av nye verdier.

Statskogs eiendommer fordeler seg slik:
(tall i mill. dekar

Område
Statsgrunn utenfor statsallmenning
Statsgrunn i statsallmenning
Sum
Sør- og Midt-Norge
6,4
26,2
32,6
Troms og Nordland
26,8
0
26,8
Totalt
33,2
26,2
59,4Eiendomskart 2022

Statsgrunn i matrikkelen (SIM)

I perioden 2011 til 2017 gjennomførte Statskog et prosjekt for å kvalitetssikre hjemmel og grenser til alle Statskogkonsernets eiendommer – innledningsvis opp mot 30 000 matrikkelenheter/objekter. SIM-prosjektet er gjennomført og finansiert sammen med Kartverket, og har økt kvaliteten i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

I underkant av 10 000 avvik ble kartlagt og er under prosess for retting. Et samlet areal på nesten 7 500 km², som tidligere sto uten kjent eier i matrikkelen, blir rettet og får registrert Statskog som grunneier. Arbeidet med retting av feil i matrikkelen videreføres i Statskogs løpende drift av eiendommene etter at prosjektet er avsluttet.

Kvalitetshevingen av matrikkelen forenkler forvaltning og mulighet for verdiskapning i utmark både for Statskog og andre aktører.

Vern av Statskogs grunn

Over 25 millioner dekar av Statskogs grunn er vernet i medhold av naturvernlovgivning. Dette utgjør om lag 43 prosent av Statskogs samlede eiendommer.

Formålet med verneområdene varierer, men hensyn til biologisk mangfold, vern av naturtyper og landskap og utøvelse av friluftsliv er viktige formål for arealvern.

Region
Vernet areal (mill. dekar)
Andel vernet areal av totalt areal i %
Troms
2,7
22
Salten
2,5
43
Helgeland
3
36
Midt-Norge
5,5
49
Sør-Norge
11,4
56
Totalt
25,2
43
Kart vernet grunn eiendom per 2023