Hopp til hovedinnhold
Håndverker i treindustribedrift
istock.com/skynesher

Verdiskaping for samfunnet

Aktiv og balansert utvikling av Statskogs eiendommer skaper verdier for fellesskapet. Næringsaktivitet gir ringvirkninger i form av bosetting, arbeidsplasser og skatteinngang.

Forvaltning av statens skog- og fjelleiendom krever en balanse mellom mange og viktige hensyn. Statskogs bærekraft defineres innenfor tre hovedområder; miljø, samfunn og økonomi.

All utvikling på Statskogs eiendommer innebærer utredning og krevende avveining mellom en lang rekke hensyn. Disse hensynene kan ofte være motstridende.

Behov for utvikling

Mange kommuner med Statskog-eiendom er naturrike og næringsfattige kommuner med sterkt behov for aktivitet med lokale arbeidsplasser. Utvikling av eiendom bidrar gjerne til dette, ofte både i etablerings- og i driftsfasen. Det gjelder alt fra utvikling av hyttefelt og næringsareal til skianlegg og kraftproduksjon.

Miljøvurderinger

Eiendomsutvikling innebærer ofte inngrep i naturen i større eller mindre grad. Statskog kartlegger og vurderer alltid hvilke konsekvenser prosjektene har for biologisk mangfold. Vi gjør også særskilte vurderinger av konsekvenser for samisk reindrift, samt for viltbestander og friluftsliv.

Natur og klima

Innen miljøvurderingene får tap av natur og klimaeffekt stor oppmerksomhet. For eksempel har skogsdrift, areal for batterifabrikk eller fornybar energi i ulik grad negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet.

Samtidig kan de direkte eller indirekte være bidragsytere for grønn omstilling i form av reduksjon av klimagassutslipp.

Økonomiske vurderinger

I tillegg til samfunnsmessige og miljømessige hensyn, må Statskog også vurdere den økonomiske bærekraften i utviklingsprosjekt.

Dette gjelder prosjekt i statsforetakets egen regi, hvor de økonomiske konsekvensene gir ringvirkninger og påvirker inntektene til fellesskapet gjennom det årlige utbyttet.

Men det er også viktig for Statskog hvilken bedrifts- og samfunnsøkonomisk verdi andres prosjekt på Statskogs eiendommer kan ha for samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Prioritering og justering

Statskogs bærekraftanalyser kan både føre til opprioritering og nedprioritering av tiltak på eiendommene. Ved gjennomføring av tiltak skal analysene bidra til en så bærekraftig realisering som mulig.

Statskog gjør sine vurderinger som grunneier. Det er viktig å understreke at kommunene har avgjørende myndighet knyttet til arealbruk. Lokale myndigheters vurderinger veier også meget tungt for Statskog.

Kontakt for utviklingsprosjekt

Har du forretningsideer eller tanker om utnyttelse av Statskogs eiendommer til næringsutvikling? Ta kontakt med regionsjefen i ditt område. Du kan også lese mer om økonomiske midler fra Statskog som skal stimulere til utvikling: Verdiskaping med Statskog.

Knf

Knut Fredheim

regionsjef Troms
Kontorsted: Moen

Epost: knf@statskog.no
Tlf: 400 29 610

Tbn

Tore Bjørnstad

regionsjef Nordland
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: tbn@statskog.no
Tlf: 900 48 023

Ahd

Arnhild Holstad

regionsjef Midt-Norge
Kontorsted: Meråker

Epost: ahd@statskog.no
Tlf: 913 78 584

Jnb

Jan Helge Nordby

regionsjef Sør-Norge
Kontorsted: Lillehammer

Epost: jnb@statskog.no
Tlf: 953 67 052