Tom Rune Eliseussen

Eiendomsutvikling

Aktiv eiendomsutvikling gir lokal og nasjonal verdiskaping. Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte næringsprosjekt og utviklingstiltak på statsgrunn. Vi har også en særskilt støtteordning i Nordland og Troms.

Statskog skal å utvikle alle verdier på fellesskapets grunn og øke egen og andres verdiskaping med utgangspunkt i Statskogs eiendommer. Ofte handler dette om

 • utvikling av hyttefelt og boligfelt
 • utvikling av grus- og mineralforekomster
 • utvikling av energiressurser
 • kjøp og salg av eiendom
 • utvikling av næringsareal for utleie og salg
 • utvikling av areal- og vannressurser til utbygging av fornybar energi

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og samtale om samarbeid.


Særskilt støtte i Nordland og Troms

Gjennom et forpliktende med Nordland og Troms fylkeskommuner bidrar Statskog årlig med en million kroner i hvert av fylkene for å styrke lokal næringsutvikling. Følgende områder er spesielt pekt ut:

 • Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs områder og i verneområder spesielt
 • Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling
 • Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon
 • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet
 • Prosjekter innenfor mineral og naturstein


Eksempler på igangsatte samarbeidsprosjekt:

 • Samarbeid med kommuner for planlegging og tilrettelegging av stier, bruer, turistløyper, gapahuker osv. Eks. i Saltstraumen, Kjerringøy, Virvassdalen, Villmarksveien, Kåfjord, Nordreisa og Senja
 • Samarbeid med kommuner om planlegging av områder som kan utvikles til turisme. Eks.i Storfjord og Målselv
 • Næringsutvikling: Skibotn kan bli "lille Narvik"
 • Samarbeid om utvikling av næringsselskap, Eks. Grane Næringsutvikling. Statskog er aksjonær og representert i styret.
 • Støtte til utvikling av mineralressurser. Eks. i Rana, Grane og Hattfjelldal.
 • Økt verdiskaping gjennom sykkelturisme – ”Naturarven som verdiskaper”, 3-årig prosjekt i samarbeid med Saltdal kommune, Fylkesmannen i Nordland, lokalt næringsliv, NSB, Jernbaneverket m.fl.
 • Videreutvikling ved Saltdal Turistsenter via økt tilrettelegging for camping, overnatting og utbygging av fritidsbebyggelse
 • Digital informasjonsportal ved en av inngangsportene til Junkerdalen Nasjonalpark. Samarbeid med Salten Kraftsamband.
 • Utvikling av et potensielt mineralprosjekt (talc) ved Linnajavri, Hammarøy kommune.
 • Næringsutvikling i ”Hamsuns Rike”. Tema: kraft, kulturminner, næringsutvikling, turisme, og innlandsfiske langs E6 i Hamarøy kommue