Hopp til hovedinnhold
Storforshei Rana Gruber
Tare Steiro
Andre nyheter

Vellykket rehabilitering av dagbruddet på Storforshei

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Rana Gruber og Statskog har gjennomført et svært vellykket rehabiliteringsarbeid ved dagbruddet Stortjønna som var i drift i perioden 2010 til 2012. Ved hjelp av prosjektmidler fra Mineralklynge Nord, gikk Rana Gruber og Statskog i 2013 sammen om å skape en beste praksis for rehabilitering av gruver.

Rana Gruber og Statskog har gjennomført et svært vellykket rehabiliteringsarbeid ved dagbruddet Stortjønna som var i drift i perioden 2010 til 2012.

Ved hjelp av prosjektmidler fra Mineralklynge Nord, gikk Rana Gruber og Statskog i 2013 sammen om å skape en beste praksis for rehabilitering av gruver. Dagbruddet Stortjønna ligger på Statskogs grunn, og er i størrelsesorden 150 – 200 mål, eller om lag 30 fotballbaner.

Både Rana Gruber og Statskog har ønsket å rehabilitere området på en best mulig måte med hensyn til friluftsliv, vilt-biotoper og beiteområder. Fra og med 2015 settes det i mineralloven nye krav til opprydning og sikring, inkludert en økonomisk avsetning for tiltak knyttet til rehabilitering etter gruvedrift. Arbeidet som er gjort på Stortjønna har for Rana Gruber og Statskog vært en nyttig forberedelse på loven som trer i kraft.

- I Statskog er vi opptatt av at arealet skal tilbakestilles på en best mulig måte og kunne brukes som før. Vi har samarbeidet godt med Rana Gruber både i forkant av utvinningen og i etterkant. Vi ser tilbake på samarbeidet med gode erfaringer, både kommersielt og miljømessig, sier Tare Steiro i Statskog.


Gjennomføring

Forprosjektet hadde som mål å avklare innholdet i en plan for rehabilitering, herunder metodikk og parametere for framtidig oppfølging. Det praktiske arbeidet med igjenfylling av dagbruddet ble startet i september 2013, og totalt ble det flyttet 350 000 kubikkmeter med gråberg fra nærmeste uttaksområde. Arbeidet har også inkludert tildekning med jordmasser og arrondering av kanter, og ble avsluttet i oktober 2014. Resultatet er i dag at det tidligere dagbruddet er klargjort for framtidig bruk. I fortsettelsen skal partene ha et tett samarbeid med skoler og lokalsamfunn for igjen å kunne ta i bruk området som tidligere. Et eksempel på dette er utsetting av fisk i Stortjønna. Det vil også bli gjort forsøk med naturgjødsel på deler av området for å se om det fremskynder faunaens tilbakekomst.


Gjennomtenkt plan

Samarbeidspartene mener at prosjektet som er gjennomført er svært viktig for næringens omdømme. Det viser at næringen tar sitt ansvar på alvor. I tillegg har erfaringene fra prosjektet gitt viktig læring og kunnskap til drift av og rehabilitering etter fremtidige dagbrudd.

- Vi har en ny generasjon gruvedrift, som forholder seg til lover og regelverk på en god måte. Det er viktig å lage en god og gjennomtenkt plan, ikke bare knyttet til revegetering, men for hele prosessen fra start til slutt. Ved siste befaring var vi veldig fornøyde, Rana Gruber har gjort en kjempejobb, sier Steiro.

Begge parter er tydelige på at en effekt av et vellykket rehabiliteringsarbeid ved Stortjønna gir et styrket omdømme både for Rana Gruber, Statskog og næringen som helhet.


Gode erfaringer

Anders Bergvik, geolog i Rana Gruber, har gode erfaringer fra prosjektet.

- Statskog var tidlig inne i planleggingen av dagbruddet, for å avklare forventninger både til uttak og etterbruk. Dette var svært positivt, og i tillegg har det vært viktig å komme tidlig i kontakt med brukere av området. Det har vært både beitedyr og elg i området under driftsperioden, noe som viser at vi har lyktes med å legge opp til en skånsom drift. Vi ser allerede nå at elgen har reetablert gamle trekkveier i området hvor dagbruddet lå.