Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskog regionutvalg for Salten vil ha en sterkere framdrift i utviklingen av Klebersteinforekomsten i Linnàjavrre

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog regionutvalg for Salten vil ha en sterkere framdrift i utviklingen av prosjektet for å få til en industriell utnyttbar ressurs innen 5-10 år.

Statskogs regionutvalg i Salten november 2014 Jan Nilsen

F.v.: Rolf-Arnt Sivertsen, Finn-Obert Bentsen, Knut Haugen, Monika Sande og Kjell Sahl.

Annfinn Pavall og Ann Guro Hansen var ikke tilstede.

Regionutvalget i Salten hadde møte 12. og 13. november der bla.Klebersteinforekomsten i Linnàjavrre, Hamarøy, var et viktig tema.

Vedtak:

Prosjektet med utvikling av klebersteinsforekomsten i Linnajavrre i Hamarøy kommune er av NGU definert som en internasjonal ressurs og vil ha stor betydning for arbeidsmarkedet og bosettingen i Salten.

Statskog regionutvalg for Salten vil ha en sterkere framdrift i utviklingen av prosjektet for å få til en industriell utnyttbar ressurs innen 5-10 år.


Fakta om regionutvalget

Regionutvalget (RU) skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Salten. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, og skal:

  • Beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
  • RU skal forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf. samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF vedr større grunndisponeringstiltak
  • Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan
  • Være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt og fiske i regionen.

Dette innebærer blant annet:

  • Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og regionens priser på jakt- og fiskeprodukter
  • Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike typer tilskudd og støtte.