Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Regionutvalget i Salten er bekymret for signalene fra Landbruks-og matministeren om privatisering av Statskog SFs sine skogarealer

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Regionutvalget i Salten hadde møte 12. og 13. november. Et av temaene som ble diskutert var regjeringens ønske om å utrede privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet.

Statskogs regionutvalg i Salten november 2014 Jan Nilsen

F.v.: Rolf-Arnt Sivertsen, Finn-Obert Bentsen, Knut Haugen, Monika Sande og Kjell Sahl.

Annfinn Pavall og Ann Guro Hansen var ikke tilstede.

Regionutvalget i Salten hadde møte 12. og 13. november. Et av temaene som ble diskutert var regjeringens ønske om å utrede privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet.

Dette ble vedtatt:

Regionutvalget i Salten er bekymret for signalene fra Landbruks-og matministeren om privatisering av Statskog SFs sine skogarealer. Regionutvalget har en enstemmig oppfatning av at en eventuell framtidig privatisering av Statskog SF sine skogarealer vil føre til at våre store nasjonale verdier kan bli forvaltet ut fra rene lønnsomhetsprinsipper og ikke for allmenhetens interesser for felles bruk innen jakt, fiske og friluftsliv.

Statskogs SFs skogarealer må derfor fullt og helt fortsatt forvaltes og eies av det offentlige som våre felles verdier og til felles bruk for befolkningen.


Fakta om regionutvalget

Regionutvalget (RU) skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Salten. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, og skal:

  • Beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
  • RU skal forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf. samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF vedr større grunndisponeringstiltak
  • Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan
  • Være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt og fiske i regionen

Dette innebærer blant annet:

  • Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og regionens priser på jakt- og fiskeprodukter
  • Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike typer tilskudd og støtte