Hopp til hovedinnhold
Vinterdrift i Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Statskog og NIBIO i forskningssamarbeid

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog og NIBIO inngår et tettere samarbeid om skogforskning for å gjøre norsk skogsdrift mer økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Formålet er å bidra til en mer presis hogst gjennom bedre skjøtsel, reduserte kjøreskader og mindre svinn. Forskere skal sammenligne data fra hogstmaskiner med forventet tilvekst og hogst i programmet GEOSKOG, et prognoseverktøy som ser skogen 100 år frem i tid.

- Videre forskning på GEOSKOG og bruk av store datamengder vil bety mye for økt digitalisering og effektivisering av skognæringen, sier Skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Hun forklarer at GEOSKOG, som er utviklet av Statskog, kan si noe om tilstanden på skogen, hvor mye CO² som bindes opp og når på året skogen er tilgjengelig for hogst.

Foreløpig mangler det en integrert kobling mellom GEOSKOG og digitale data fra hogstmaskiner, men det kan det kanskje bli en endring på i fremtida.

- Det genereres i dag store mengder data fra ulike sensorer i en hogstmaskin, og gjennom systematisk analyse kan NIBIO bidra til mer effektive arbeidsformer, bedre maskinutnyttelse og ikke minst redusert miljøavtrykk fra skogsdriften, sier divisjonsdirektør for skog og utmark i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.

Noen spørsmål som skal undersøkes er i GEOSKOG-prosjektet er: Hvor godt stemmer de digitale prognosene i GEOSKOG med data fra hogstmaskinene? Kan data fra hogstmaskiner integreres direkte i den digitale informasjonsflyten? I hvilken grad kan data fra hogstmaskiner, droner og kart bidra til å redusere kjøreskader på skogbunnen? Hvor mye av skogen blir solgt som sluttprodukt til industrien?


Nye forskerstillinger

Det utlyses i disse dager to nye forskerstillinger ved NIBIO Steinkjer knyttet nettopp til disse problemstillingene.

Statskogsjef Monica Sellæg Grindberg forklarer at GEOSKOG-prosjektet blir en sentral del av et styrket samarbeid rundt oppbygging av et sterkt skogforskningsmiljø ved NIBIO i Steinkjer.

- At denne forskningen vil foregå på Steinkjer, har stor betydning for Trøndelag som skogfylke. Gjennom klyngesamarbeidet Arena Skog skjer det i dag næringsretta forskning som vil nyte godt av at fagmiljøet og kompetansen utvides, sier Sellæg Grindberg.

NIBIOs divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen påpeker at økt digitalisering vil komme i alle bransjer – også skognæringen.

- NIBIO er langt framme på bruk av ny teknologi i skogbruket, og sammen med Statskog vil det gi oss store muligheter til å være med å utvikle nye løsninger som raskt kan implementeres i operativt skogbruk. Økt digitalisering vil komme i alle bransjer, og skognæringa i Norge har muligheter til å være ledende på flere viktige områder, sier Evjen.


Om Statskog

Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos.


Om Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kontaktpersoner

Stasjonssjef ved NIBIO Steinkjer Lars Bendik Austmo, tlf: 920 58 678
Skogsjef i Statskog, Monica Grindberg tlf. 958 58 188
Divisjonsdirektør for divisjon Skog og utmark Bjørn Håvard Evjen, tlf: 901 28 872