Hopp til hovedinnhold
Lassbærer på hogstfelt i Vesterå i Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

På sporet av kjøreskader

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Langt flere rapporterte kjøreskader er søt musikk hos Statskog. Det gjør at skadene nå kan rettes opp.

- Vi har all grunn til å tro at antallet kjøreskader har vært noenlunde konstant de seneste årene. Derfor er vi svært fornøyd med at de nå blir registrert og rapportert, for da får vi utbedret dem. Alternativet er at vi ikke vet om skadene og de blir liggende som åpne sår i terrenget. Det er uheldig for miljøet og ikke minst skaper det et dårligere rykte for en viktig norsk framtidsnæring, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Vanskelig å unngå
Moderne hogst skjer nærmest utelukkende ved bruk av store, tunge skogsmaskiner. En rekke tiltak blir gjort for å redusere risikoen for sporskader, men det er tilnærmet umulig å unngå alle slike skader med dagens utstyr og teknologi.

Sporskader kan være skjemmende visuelt, men kan også ha negativ påvirkning blant annet på vannavrenning og erosjon. Utbedring skal skje så snart forholdene gjør det praktisk mulig.

Dobling i rapporterte skader
Statskogs intensive oppfølging av underentreprenører ga nesten en dobling av innrapporterte sporskader i perioden 2016 – 2017.

- Det vil variere med hvor mye skogsdrift som gjennomføres og hvor det skjer, men utviklingen tyder på at vi nå fanger opp en langt større andel av sporskadene. Samtidig håper vi over tid at sterkt fokus på miljøaspekter gjør entreprenørene våre ekstra bevisste på å unngå sår i terrenget, sier Grindberg.

Forsker på bedre løsninger
Statskog er med i flere internasjonale forskningsprosjekt som har som mål å finne løsninger som reduserer sporskadene.

- Bruk av trevirke er en viktig del av det grønne skiftet. Samtidig blir skogsdrift mer krevende på grunn av klimaendringene vi allerede opplever. Våtere og varmere klima øker nemlig risikoen for sporskader, sier Grindberg.