Hopp til hovedinnhold
Laksefiske Forra
Svein Wik
Jakt og fiske

Statskog åpner laksefisket i Stjørdalsvassdraget for alle

Statskog fugl
Statskogredaksjonen

Nå blir laksefisket i Statskogs elvestrekninger i Meråker og Stjørdal tilgjengelig for alle. Tidligere har bare 4,7 kilometer elvestrekning vært tilgjengelig for alle. Fra 2024 kan pasjonerte laksefiskere fiske langs 14,3 kilometer i Stjørdalselva – samt langs 3,4 kilometer i sideelva Forra.

En viktig målsetning i forvaltningen av laksefisket hos Statskog er å gi tilgang til allmennheten. To prinsipper legges til grunn for Statskog sin håndtering av fiskerettighetene i Stjørdalsvassdraget. Bestandene skal forvaltes på en bærekraftig måte, samtidig som vi ønsker å tilby gode fisketilbud til flest mulig ivrige laksefiskere. Vi vektlegger varierte og gode tilbud.

Statskog er medlem av Stjørdalsvassdragets elveeierlag, som ivaretar forvaltningen i Stjørdalsvassdraget. Elveeierlaget har gode rutiner og stor kunnskap om vassdraget og gjør en god innsats for elva, og Statskog skal være en aktiv medspiller i og med elveeierlaget. Styret i elveeierlaget fastsetter hvert år fiskeregler for vassdraget, men Statskog vil i tillegg alltid vurdere hvorvidt vi skal ha enda strammere regler på egne laksestrekninger. Vi vil også følge med underveis i sesongen for å vurdere om uttaket blir så stort at vi bør ta ned antallet solgte døgnkort.

Slik blir Statskogs laksefisketilbud i Stjørdalsvassdraget i 2024

I Stjørdalselva i Meråker kommune:

Vi deler den totale strekningen i 4 soner slik bildet viser.  

  1. Statskog Meråker – Gudå 
  2. Statskog Meråker – Renå 
  3. Statskog Meråker – Nessiøra 
  4. Statskog Meråker – Øvre del 
Kart 1

Se kart under tilbudene på inatur.no

Statskog Meråker – Øvre del (BLÅTT):

Strekningen strekker seg fra Nustadfoss til hengebrua ved «Pullen». 

Strekningen er om lag 4,7 km med elv, som kan fiskes fra begge sider. Vi organiserer dette med begrenset salg av døgnkort og ukeskort. Her tillates fiske med de redskaper som tillates brukt i Stjørdalsvassdraget. Det vil si en videreføring av ordningen fra øvre strekning i 2023.    

Antall kort:

30 kort totalt; 10 ukeskort og 20 døgnkort.    

Salget organiseres på Inatur, hvor kortene legges ut for salg 2. mai.

Selges etter prinsippet «førstemann til mølla». 

Statskog Meråker – Gudå (ORANSJE):

Strekningen består av to deler: 

  • Fra og med «Brennhølen» til bilbrua i Gudå 
  • Fra kommunegrensen mot Stjørdal og opp til og med hølen «Per pool» 

Samlet elvestrekning er om lag 4,4 km. Vi organiserer også her salget med et begrenset salg av døgnkort og ukeskort. Her tillates fiske med de redskaper som tillates brukt i Stjørdalsvassdraget.   

Antall kort:

20 kort totalt; 5 ukeskort og 15 døgnkort.   

Salget organiseres på Inatur, hvor kortene legges ut for salg 2. mai.

Selges etter prinsippet «førstemann til mølla». 

Statskog Meråker – Nessiøra (RØDT):

Sonen strekker seg fra hengebrua ved Pullen og ned forbi Nessiøra til «Brennhølen», som ikke inngår i sonen. Sonen er om lag 1,2 kilometer.  

På sonen selges det kun døgnkort og sonen er forbeholdt fluefiske som eneste tillatte redskap. Det selges inntil 6 kort per døgn.   

Salget organiseres på Inatur, hvor kortene legges ut for salg 2. mai.

Selges etter prinsippet «førstemann til mølla». 

Statskog Meråker – Renå (GRØNT):

Sonen strekker seg fra bilbrua i Gudå og ned til og med fiskehølen «Bartons Water». Det blir en strekning på om lag 4 kilometer med 9 høler.  

På denne strekningen tillates kun fiske med flue.  

Fisket organiseres her med salg av et begrenset antall døgnkort:

12 kort per døgn i ukene 22 til 26 og inntil 10 kort per døgn i ukene 27 til 35. Fra og med uke 28 til og med uke 33 selges et gruppekort for inntil 6 fiskere for 4 dager (mandag til torsdag). I disse ukene selges det 10 døgnkort per døgn fra fredag til søndag.

Gruppekortene vil være gyldige fra mandag formiddag kl. 10.00 til og med torsdag kl. 22.00. Salget organiseres gjennom søknad og trekning på Inatur. Kjøperne av gruppekortene kan velge kost og losji på Renå i perioden. De vil da få bo i Engelskbygningen, som har 6 soverom. Tilbudet innebærer full kost fra og med lunsj mandag til og med lunsj torsdag.  

Stjørdalselva ved Renå Gård Tore Wuttudal

Stjørdalselva ved Renå Gård

Gruppekjøperne disponerer strekningen uten andre fiskere innenfor det aktuelle tidsrommet, uavhengig om kunden velger tilvalget med kost og losji i Engelskbygningen på Renå gård eller ikke. 

Salget av gruppekort for uke 28-33 legges ut på Inatur 5. mars. Søknadsfristen er 1. april og trekning blir gjort 2. april. Dette gjennomføres på samme måte som ved trekning av jakt, der kunden i løpet av noen dager må bekrefte at tilbudet er akseptert ved å betale. Samtidig må også tilvalget med kost og losji avklares ved betaling, av hensyn til organisering av arbeidsbehov og salg av flere fiskekort.

Det ordinære kortsalget, inklusive kortsalget for helgene i uke 28-33, gjøres på Inatur på samme måte som de øvrige strekningene, etter prinsippet «førstemann til mølla». På Renå-strekningen selges kun døgnkort. Disse blir lagt ut på Inatur 2. mai.

I Forra i Stjørdal kommune:

Den totale fiskestrekningen er som vist på kartet.  

I den øvre delen er det fiskerett på begge sider om lag 2400 meter nedstrøms fra Storfossen og ytterligere 1000 meter på sørsiden av elva ned til Litlneset. På den øvre strekningen fiskes det i all hovedsak fra nordsiden, hvor det også er godt tilrettelagt med trapper m.m. 

Den nedre strekningen er om lag 1000 meter.            

Kart 2

Se kart under tilbudene på inatur.no

Antall kort:

8 kort per døgn på øvre strekning og 3 på nedre. 

Salget organiseres på Inatur, hvor kortene legges ut for salg.

Selges etter prinsippet «førstemann til mølla». 

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Her kan du registrere deg.