Hopp til hovedinnhold
Liggende død ved - Grønøra i Snåsa
Steinar Johansen
Skog og klima

​En femtedel vernet og båndlagt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Store deler av statens skog vil få stå i fred for å sikre sjeldne naturtyper og leveområder for truede arter.

Med 4,6 millioner dekar, eller rundt 6 prosent av landets samlede produktive skog, er Statskog Norges største skogeier. Omfattende verneprosesser har nå båndlagt en femtedel av selskapets produktive skog. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av det totale norske skogarealet.

- Vernemyndighetene følger opp politiske mål blant annet gjennom vern av statens egen skog. Statskogs egne skogseiendommer har en god miljømessig og bærekraftig balanse samlet sett, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Skogvernet i Norge skal bidra til et representativt vern av skog og sikre truede arter og naturtyper i norsk skognatur. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne.

Selv om en femtedel er vernet, er det langt større deler av skogen som blir stående uten hogst. Statskog er underlagt streng sertifisering i skogsdriften, noe som gjør at en rekke miljøhensyn legges til grunn.

- Når alle hensyn og verneprosesser er ivaretatt gjenstår aktiv drift på noe under halvparten av selskapets produktive skog. Denne driften er igjen viktig for å bidra til å løse klimautfordringene, sier Lien.

419 000 dekar av Statskogs produktive skog er vernet. Ytterligere 488 000 dekar er i verneprosess. Til sammen utgjør dette om lag 20 prosent av Statskogs produktive skog.