Hopp til hovedinnhold
Hesjedal statsallmenning i Holtålen
Geir Wagnild
Andre nyheter

Bevilger millioner til utviklingstiltak

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Statskog bidrar nå med over sju millioner kroner til utvikling i statsallmenningene.

Totalt 49 prosjekt har i denne runden fått tilsagn på i alt 7,7 millioner kroner. Tilsagnene er gitt til et stort mangfold av tiltak og er spredt over et stort geografisk område i Sør- og Midt-Norge.

Støtteordningen hviler på Statskogs verdiskaping i statsallmenningene og bevilges fra Grunneierfondet. Fondets inntektsside består blant annet av statens grunneierinntekter fra tomtefeste i statsallmenningene.

Tone Groeggen i Statskog har gjennomgått og behandlet søknadene i årets runde. Hun ser en overvekt av tiltak som skal styrke friluftslivet.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.

- Samtidig kommer det også bidrag til klart næringsrettede formål, noe som har prioritet ved disponeringen av disse midlene, forteller Groeggen.

Statskogs bidrag går i årets runde til alt fra restaurering av steinbuer og utleiehytter til melkeanlegg på seter og nytt storkjøkken i en reiselivsbedrift. Det gis også midler til utbedring av veger og bruer.

- Framover vil vi spesielt etterspørre og gi drahjelp til tiltak som bidrar til næringsutvikling i statsallmenningene eller på ressurser fra disse eiendommene, sier Groeggen.

Her er en oversikt over tildelingene:

SøkerFylkeKommuneStats-allmenningTiltakTotale prosjekt-kostnaderTilsagns-beløp
Bykle fjellstyre Agder Bykle Bykle Tilbygg hytte Krokevasskvæven. Hindrer fuktskader ved inngangsparti.
94 750
30 000
Dovre fjellstyre Innlandet Dovre Dovrefjell Restaurering av Vålåsjøhytta. Fjellstyrets mest brukte hytte like ved E6 på Dovre.
117 706
41 000
Besøkssenter Femundsmarka Gutulia Innlandet Engerdal Rendalen Nordre Ombygging av inngangsparti for bedre utnyttelse av areal og inn til utstillingene. Enkel informasjon i inngangspartiet.
661 260
231 000
Sameiet Borkhusvegen Veglag Innlandet Folldal Folldal Utbedring Borkhusbrua. Eneste adkomst til tilleggsjord, setring og annen næring. Ene brukaret står på SA.
1 425 000
500 000
Gausdal fjellstyre Innlandet Gausdal Gausdal Prosjekt "Sterke inntrykk med små avtrykk".
1 000 500
500 000
Reinaåsen vel Innlandet Lillehammer Fåberg Østfjell Utbedring av veier Fåberg Østfjell.
94 688
33 000
Finndalen fjellstyre Innlandet Lom Finndalen Bygging av ny gangbru over Råkå. Bedre ferdsel for folk og beitedyr over bekken. Vanskelig å kommer over slik det er i dag.
30 000
11 000
Finndalsvegen SA Innlandet Lom Finndalen Elektrisk bom Klomsrogrove-Vangen. Aktiv setring og mye beitedyr. Behov for økt vedlikehold.
393 625
138 000
Lom fjellstyre Innlandet Lom Leir- og Bøverdal Ny lita oppsynsbu og fjellstyrehytte i Storådalen med uthus. Rive den gamle. Brukt til oppsyn, tilsyn av beitedyr og gjetere for tamrein.
865 000
300 000
Rendalen fjellstyre Innlandet Rendalen Rendalen Oppsett av to stk. lavvo i tre. Gratis og lavtersketilbud.
233 000
82 000
Sameiet Imsdalsvegen Innlandet Ringebu Imsdalen, Hirkjølen Ny bru over Stuva. Viktig for fastboende, jegere, fiskere, turister.
1 564 037
500 000
Brettingsdal fegjeting Innlandet Ringebu og Stor-Elvdal Setningen og Atnedal Restaurering av Brettingsdalsbua. Eldre steinbu/ gjeterbu for beiteberettigede fra Ringebu.
514 875
180 000
Sel fjellstyre Innlandet Sel Sel og Nordre Kolloen Restaurering av oppsynsbu og uthus Veslelægeret. Brukes av gjetere.
55 966
12 000
Sollia fjellstyre Innlandet Stor-Elvdal Setningen og Atnedal Bygging av vei til Andersbåta ved Atnsjøen med parkering, rasteplass og båtutsetting. Øker tilgjengeligheten til Atnsjøen for allmennheten.
1 172 500
350 000
Espedalen turløyper Innlandet Sør-Fron Nord-Fron Fron Søndre, Fron Nordre Opparbeidelse av løypetraseer, rasteplasser og skilting.
200 000
70 000
Vestre Slidre fjellstyre Innlandet Vestre Slidre Vestre Slidre Oppføring av ny fjellstyrehytte ved Storfjorden. Utleie og til eget bruk, §35 fjelloven.
380 000
133 000
Sjodalen hyttetun og Camping AS Innlandet Vågå Langmorkje Nytt storkjøkken. Privat næringsvirksomhet som satser på turisme og tilbyr forskejllige aktiviteter. Flere ansatte samt lærlingebedrift.
5 500 000
1 000 000
Vågåfjell turløyper SA Innlandet Vågå Langmorkje Helårs turløyper. Kjører 320 km i kommunene Lom, Vågå og Sel. Mange lag og foreninger er tilknyttet bedriften. Tilskuddet gjelder bare skitraseen.
1 020 000
150 000
Sameiget Dyrtjønnbekken Fellessæter Innlandet Vågå Langmorkje Kjøp og montering av melkeanlegg på fellesseter. To brukere med melkegeit. En ansatt.
265 000
100 000
Øyer fjellstyre Innlandet Øyer Øyer Restaurering av oppsyn/jakt/fiskehytta Bøseterlia. Hytta brukes av fjellstyrets ansatte, turfolk, jegere, fiskere og gjetere.
608 100
210 000
Hessdalen idrettslag Trøndelag Holtålen Hesjedal Kjøp av ny løypemaskin. Ca. 5 mil med løyper i populært turterreng med mange hytter.
1 700 000
300 000
Ålen fjellstyre Trøndelag Holtålen Hesjedal Bubekkvika ved Øyungen. Tilrettelegging for friluftsliv med parkering og toalett.
250 000
88 000
Prosjekt Gamle Lifjellveg Trøndelag Lierne Sandøldal Tilrettelegge for flere brukere, skilting, gapahuk. Historisk tur og kulturhistorisk vei fra Grong til Lierne. Bare statsallm.delen i Lierne.
515 000
180 000
Fjellstyrene i Holtålen Trøndelag Midtre Gauldal Nekjådal Langtjønnbua. Åpen bu som brukes året rundt. Bygging av ny bu.
669 000
100 000
Odd Harry Buseth Trøndelag Midtre Gauldal Budal Utbedring av bru ved Storbekkøya, Museumsseter. Viktig for melkebil (setring) og aktivitetene ved Museumssetra.
350 000
120 000
Namsos fjellstyre Trøndelag Namsos Finntjønn Renovering Spjotvasshytta og Krokvasshytta.
180 000
63 000
Nord-Fosen siida Trøndelag Namsos Furudal Naust ved Straumen, Finnvolvatnet. For bruk av båt ved tilsyn av rein.
200 000
70 000
Namsskogan fjellstyre Trøndelag Namsskogan Brekken Ny hengebru over elva Tromsa. Mye brukt sti opp til Tromsfjellet.
137 482
48 000
Overhalla fjellstyre og Statskog Trøndelag Overhalla Vesterå/ Landego/ Gravdal Opparbeide gruslager i Vesterå st.allm. Viktig utfartsområde. Veien viktig for beitelag, jegere, hytteeiere, fiskere, børplukkere og friluftsinteresserte
490 000
171 000
Kvikne fjellstyre Trøndelag Rennebu Kvikne Østre Restaurering av dam Nedre Grønlitjønna. Kulturhistorisk verdi mht. økt fiske og matauk.
322 500
113 000
Røros fjellstyre Trøndelag Røros Lille Korsjølia Restaurering av utleiebu i Lille Korsjølia st.allm. Slitasje og råte.
52 500
18 000
Røyrvik fjellstyre Trøndelag Røyrvik Namsvatn Nytt tak på gapahuk ved Storelva. Mye brukt område for turfolk. Lavterskeltilbud.
59 271
21 000
Røyrvik fjellstyre Trøndelag Røyrvik Namsvatn Oppgradering av allmenningshytta Viermahytta. Viktig utleiehytte for de som skal inn i Børgefjell nasjonalpark.
103 747
36 000
Snåsa fjellstyre Trøndelag Snåsa Luru Opprusting av fiske- og rasteplass ved Leirsjøen. Utedo, teltplatting, legge kavel, båtopptrekk.
261 128
46 000
Snåsa fjellstyre Trøndelag Snåsa Flere st.allm. Innkjøp av båter til bruksberettigede og utleie i nasjonalparken.
252 663
88 000
Fjellvegen Imsdal-Grønningen SA Trøndelag Snåsa Gaundal, Holden og Jævsjø Heving av veien på fokkutsatte områder, etablering av grusuttak. Helårsvei til populære friluftsområder og hytter.
1 000 992
265 000
Steinkjer fjellstyre Trøndelag Steinkjer Stod Sellifjell Tilrettelegging ved naust ved Hatlingvatnet. Bedre fremkommelighet for brukere.
33 687
12 000
Lars Hatling og Grete Volan Trøndelag Steinkjer Stod Sellifjell Etablering av flytebryge og bålplass ved Hatling-vatnet. Ses i sammenheng med fjellstyrets anlegg.
50 000
18 000
Stod-Sellifjell vegforening Trøndelag Steinkjer Stod Sellifjell Ny bomløsning. Økte inntekter. Vedlikehold.
144 213
50 000
Hatlingvatnet hytteeier-forening Trøndelag Steinkjer Stod Sellifjell Klopplegging av sti ned til Hatlingvatnet. Ses i sammenheng med de to andre tiltakene ved Hatlingvatnet.
9 600
3 500
Verran og Inderøy fjellstyre Trøndelag Steinkjer Sandseter Restaurering av fjellstyrehytte. Ikke restaurert siden 1981. Trenger dette for utleie. Handicapvennlig.
115 000
40 000
Helgådal idrettlag Trøndelag Verdal Malså Restaurering av smelteovn i Malså gruve. Kulturhistorisk interessant
1 155 000
400 000
Verdal idrettsråd Trøndelag Verdal Leksdal Videre klopplegging til Gamma og Rollsjøan. Hindrer slitasje på myr. Tilrettelegging for allmuen.
261 500
20 000
Aurland Fjellstyre Vestland Aurland Aurland Nordre Nytt dekke til kaia i Nordheimsdalen. Kulturhistorisk viktig mht. tømmeruttak. Utfartsterreng. Øker tilgjengeligheten.
60 000
21 000
Halne fjellstugu Vestland Eidfjord Eidfjord Omlegging fra dieselaggregat til solcelle for mer fornybar energi og bedre økonomi. Dette i forbindelse med ny utleiehytte.
1 470 000
515 000
Ullensvang fjellstyre Vestland Ullensvang Ullensvang Utbedring av Rogdabu. Eldre steinbu der veggen er i ferd med å gli ut
300 000
105 000
Ullensvang fjellstyre Vestland Ullensvang Ullensvang Innkjøp av båtmotor, fiskegarn og fryseboks.
74 500
26 000
Røldal fjellstyre Vestland Ullensvang Røldal Fiskeforbedringstiltak med utsetting av fisk, båter, påhengsmotor, fiskegarn, fryseboks. Økt interesse og inntjening.
223 000
78 000
Røldal fjellstyre Vestland Ullensvang Røldal Renovering av fjellstyrehytta Eriksbu. Mye brukt av jegere.
401 375
140 000