Hopp til hovedinnhold
Jakt Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Jakt og fiske

Årets rypetelling: Spennende i sør, svakere i nord

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Årets rypetelling tyder på at jegerne i Sør-Norge kan gå en spennende jakthøst i møte. I nord ser det dårligere ut.

Hundrevis av dedikerte jegere og fuglehundfolk takserer årlig mer enn 1 800 kilometer for Statskog. Resultatet tyder på at høstens fuglejakt kan gi god uttelling i Sør-Norge. Tellingene her viser jevnt over en god kyllingproduksjon og en høy andel voksenfugl.

- I sør er kullene i mange områder veldig bra både på ryper og skogsfugl. I disse områdene kan det bli en svært spennende høst for fuglejegeren, sier fagsjef for jakt- og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

En del av forklaringen er at det har vært godt med smågnagere, slik at rev, mår og andre predatorer har hatt bra med annen mat enn rype og skogsfugl. Tidlig vår, bra med insekter som kyllingene er avhengig av, samtidig som vi har unngått ekstremvær har også bidratt til oppgangen.

Svakere i nord

Rypetellingeneviser at det er mindre ryper jo lenger nord man kommer på arealene hvor Statskog forvalter jakta. I Nordland og Troms viser også tellingene at det er bedre ved kysten enn i innlandet.

- En del av områdene i Nordland viser middels kyllingproduksjon, et bilde som er noe bedre enn i fjor. Situasjonen i Troms er imidlertid svakere enn i Nordland. Noe av forklaringen på den svake utviklingen i nord kan være kald vår og sommer, noe som flere steder har gjort hekkingen problematisk for rypene. Taksørene melder om kyllinger som er seint klekket, og at de finner rypene på andre steder enn normalt. I tillegg vil rev og mår tære på bestanden i mangel av smågnagere, sier Breisjøberget.

Regulering av høstens jakt

Sammen med norske jegere har Statskog samlet fangstdata og takseringsdata over flere år. Disse dataene har blitt bearbeidet gjennom vinteren.

- I mange områder ser vi at det er lavt jakttrykk, mens noen områder har for høyt jaktuttak. Det unike tallmaterialet vårt vil bidra til en mer presis forvaltning av ryper og jegere, sier Breisjøberget.

Årets takseringsresultat vil nå gås gjennom med parter som Statskog samarbeider med.

- Blant annet vil reguleringer blir drøftet med Norges jeger- og fiskerforbund i Nordland og Troms. Deretter vil vi lande en konklusjon på årets regulering av Statskogs rype- og skogsfugljakt, sier Breisjøberget.

Takseringen

Statskog har ved hjelp av Norges Jeger- og Fiskerforbund og fuglehundklubber et veletablert, og godt organisert takseringsopplegg på sine eiendommer fra sør til nord. Med over 1 800 kilometer takseringslinjer er det ingen andre som har like omfattende tellinger som Statskog.

Taksering av ryper og skogsfugl gjøres for å finne ut hvor mange fugler vi har, både voksne og kyllinger, og hvor mange vi kan høste. Takseringen foregår med fuglehund langs linjer som er lagt ut i terrenget. Disse linjene skal ligge i terreng som er representativt for området, slik at både gode og dårlige biotoper blir taksert. Linjene er utformet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og det er de samme linjene som blir taksert hvert år. Takseringsmetodikken kalles distance sampling, og er vist å være den beste for å taksere liryper. Statskog har etter hvert lange serier med sammenlignbare data fra de enkelte områdene.

Kontaktperson

Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, tlf. 907 52 114