Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskog ut av Kirken

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

I mange år har Statskog forvaltet kirkegrunn. Nå er det slutt.

Kirke Newswire

Fra nyttår er det ikke lenger Statskog som administrerer tomtefesteavtalene til Opplysningsvesenets fond (Ovf), det vil si på Den norske kirkes grunn rundt om i landet.

Fram til 1. oktober vil Statskog likevel sluttføre rundt 600 gjenstående saker.

– Vi mistet oppdraget for Ovf til advokatfirmaet Harris etter en anbudskonkurranse. Det betyr bortfall av rundt 15 årsverk for Statskogs del, men også en dreining av virksomheten mot våre kjerneområder, sier informasjonssjef Arnhild Holstad.

Blant annet betyr oppkjøpet av de store Borregaard-skogene at Statskog befester sin stilling som en av landets ledende industrielle skogeiere. Oppkjøpet ga Statskog 800 ekstra kvadratkilometer produktiv skog i tillegg til de rundt 4100 kvadratkilometerne foretaket hadde fra før.

Stor portefølje

Fondet med det spesielle navnet er en av Norges største grunneiere. Historien bak eierskapet strekker seg helt tilbake til middelalderen, da den katolske kirke hadde eiendomsretten til store jordeiendommer.

Statskog ble i sin tid tilknyttet eiendommene som skogforvalter. Fram til 1990-tallet ble deler av fondets skogareal omregulert til festetomter, og Statskog fikk administrasjonsansvaret for leien.

Fondet har for tiden 8500 løpende leiekontrakter, hvorav 7000 gjelder bolig og fritidsformål.

– Det har vært en stor portefølje å administrere. Antall boliger og oppsittere er enda høyere enn tomteantallet antyder, rundt 12 000. Vår jobb har vært å regulere leie i henhold til prisutvikling når kontraktene åpner for det, med tilhørende uenighet om prisnivå. Vi har også administrert salget når leietaker ønsker å kjøpe, sier Knut Mangset i Statskog.

Attraktiv beliggenhet

Salg av Ovfs grunn har til tider stått for en stor del av oppdraget, i 2009 ble nærmere tusen tomter solgt.

– Mange steder er det snakk om attraktive eiendommer. Småbyer og tettsteder har ofte vokst seg utover, med kirken sentralt plassert, sier Mangset.

Med eiendom i 357 av landets 430 av kommuner er fondet hvert år involvert i et stort antall kommunale arealplanprosesser, jordskiftesaker og ulike andre saker.

De 433 presteboligene og 11 bispeboligene på Ovfs grunn har ikke vært en del av Statskogs administrasjonsoppdrag.

Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond, som igjen er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Verdiene ble ved utgangen av 2009 anslått til seks milliarder kroner.

Spørsmålet om hvem som eier fondet, staten eller kirken, har vært diskutert siden 1814. Debatten får nytt liv hver gang det diskuteres om stat og kirke bør skille lag.

Opplysningsvesenets fond:

  • Eier 859 kvadratkilometer skogsareal, hvorav 491 er produktiv skog.
  • Eier 1500 bygninger.
  • Fondets jordbruksvirksomhet består av 163 prestegårder. 35 av disse forpaktningsbruk, mens jorda er leid ut på 128 bruk.
  • Hadde 61 millioner kroner i festeinntekter i 2009.
  • Verdiene ble anslått til seks milliarder kroner ved utgangen av 2009. 1,5 milliarder var finanskapital.