Hopp til hovedinnhold
Senja
©J-R.Samuelsen/naturibilder.com
Andre nyheter

Millionutbetaling fra Statskogordninga

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Flomlys, fuglekikketårn, mobilmast, bru og besøkssenter er noen av prosjektene som nå får økonomisk drahjelp fra Statskogordninga i Troms.

Ordninga er et ledd i samarbeidsavtalen som Statskog har hatt med Nordland og tidligere Troms fylke. Dette er en særskilt bidragsordning i områdene hvor statsforetaket er stor grunneier i nord.

En rekke prosjekt i Troms får nå et bidrag til realisering.

- Vi fikk inn mange spennende og gode søknader. Etter nøye vurderinger har vi sammen med fylkeskommunen trukket fram 12 prosjekt som får et pengebidrag i denne omgangen. Dette er inspirerende tiltak for folkehelse, næringsutvikling, bolyst og samfunnsutvikling. Vi vet at pengene kommer svært godt med i viktig arbeid, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

Totalt 1,5 millioner utbetales nå fra Statskogordninga til følgende tiltak:

UTVIKLING AV BESØKSSENTER – SÁŽŽÁ NATURHUS OG MUSEUM100 000,-
DAGSTURHYTTER I MIDT-TROMSKOMMUNENE100 000,-
TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV100 000,-
FRILUFTSDELEN I SENJA AKTIVITETSPARK100 000,-
MOBILMAST I KAPERDALEN200 000,-
LØYPENETT OG PARKERING100 000,-
FLOMLYS TIL SKØYTEBANE100 000,-
KLOPPING OG OPPSETTING AV GAPAHUK100 000,-
OPPRUSTING HYTTETUN100 000,-
DAGSTURHYTTER OG NATURMØTEPLASSER100 000,-
NY BRU DIVIELVA300 000,-
FUGLEKIKKERTÅRN - GRATANGEN AKTIVITETS & NATURPARK100 000,-
På tur i Femundsmarka Geir Wagnild

Nedenfor er en kort beskrivelse for hvert enkelt prosjekt/aktivitet med aktuell kontaktinformasjon:

PROSJEKTET UTVIKLING AV BESØKSSENTER – SÁŽŽÁ NATURHUS OG MUSEUM.

Tilsagn kr 100 000,-

Sážžá naturhus og museum er et prosjekt i Senja kommune der målet er å bli et autorisert besøkssenter som legger til rette for og inspirerer til at barn, ungdom og voksne skal oppsøke og lære om naturen i nærområdet. Sážžá naturhus og museum fungerer i dag som et «nav» der de tilreisende kommer innom og får kunnskap om Ånderdalen nasjonalpark og de andre verneområdene, og deretter går ut i naturen med fokus på bærekraftig bruk og verneverdier.

Kontakt Ingrid Karlsen, Midt-Troms Museum, tlf 97775905


PROSJEKTET DAGSTURHYTTER I MIDT-TROMSKOMMUNENE – MIDT-TROMS FRILUFTRÅD.

Tilsagn kr 100 000,-

Prosjektet gjelder kommunene Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. Dagsturhyttene er tenkt satt opp på eller ved eksisterende turstier og - veier for å stimulere og motivere til enda større bruk av naturen.

Midt-Troms friluftsråd vil motivere flere til å bruke den nære naturen, og samtidig begrense og forebygge slitasje på naturen gjennom å knytte dette til eksisterende knutepunkt for friluftsliv og turtrafikk (parkeringsplasser mv). Dagsturhyttene passer for alle aldre, og for flere av de foreslåtte områdene er det flere startpunkter for turen inn til hytta, noe som gjør at man treffer en bred målgruppe både i alder og fysisk form. Et slikt turmål blir også et møtepunkt, som kan bidra positivt til bygdeutvikling og friluftskultur i de aktuelle kommunene

Kontakt Midt-Troms friluftsråd, daglig leder Tove A Fuglem, tlf 48272940


TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV – SALANGEN KOMMUNE.

Tilsagn kr 100 000,-

Prosjektet er rettet inn mot å styrke nærfriluftsliv for skole og barnehage, samt sentrumsnære friluftsområder. Målet er at alle innbyggere i kommunen, uavhengig av alder, friluftskompetanse og fysiske/psykiske begrensinger skal kunne ta del i et nærfriluftsliv. Dette vil prosjektet gjøre ved å preparere og synliggjøre eksisterende turløyper både sommer og vinter, oppgradere og lage nye møteplasser ute langs turløypene, forebygge slitasje på naturen ved klopping og utarbeidelse av nye parkeringsplasser. Det er også et ønske om å bygge grillbod i skoleområdet som SFO kan bruke til deres utegruppe.

Kontakt Siri Bjerkan, Salangen kommune, tlf 48029577


SØKNAD PÅ MIDLER TIL FRILUFTSDELEN I SENJA AKTIVITETSPARK - IDRETT, FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE – SENJA SKI.

Tilsagn kr 100 000,-

Prosjektet skal tilrettelegge for mange uteaktiviteter fra Silsand og videre utover marka, både sør, vest og nordover. Hensikten er å tilrettelegge et større område ute i naturen der alle aldersgrupper fra barn til og med eldre, handicappede, lavterskel, barnehager, skoler, ressurssvake grupper og andre skal bruke naturen, friluftsliv, aktivitet og folkehelse står sentralt. Prosjektet går over flere år.

Kontakt Rene Hillestad, Senja Ski, tlf 4823566


PROSJEKTET MOBILMAST I KAPERDALEN - SENJA KOMMUNE.

Tilsagn kr 200 000,-

Troms Kraft Nett skal etablere strømforsyning til ny mobilmast i Kaperdalen. Montering av mast og hytte er kostnadsberegnet til omkring kr 1 300 000, og var i utgangspunktet planlagt påbegynt i fjerde kvartal 2020. Prosjektet mangler kr 800 000 for å bli realisert, og det jobbes derfor for å etablere et spleiselag mellom næringsliv, Senja kommune, fylket og Statskog slik at tiltaket kan realiseres omgående.

Dette er et infrastrukturprosjekt som vil forbedre forutsigbarhet, framkommelighet og beredskap til innbyggere og næringsliv i Søndre Torsken, herunder bygdene Flakstadvåg, Medby, Sifjord, Grunnfarnes og Kaldfarnes

Manglende mobildekning i Kaperdalen er en stor og tilbakevendende utfordring. Skredfare og dårlige værforhold på vinterstid fører ofte til stengte veier, noe som gir store utfordringer for innbyggere generelt, og næringslivet spesielt. Sjømat for store verdier skal fraktes ut til markedene, og sjømatnæringa er avhengig av regularitet, forutsigbarhet og god informasjonsflyt på vegnettet.

Kontakt Hege Vigstad, prosjektleder Senja kommune, tlf 45516459


LØYPENETT OG PARKERING - MIDTRE SKÅNLAND BYGDEUTVIKLING.

Tilsagn kr 100 000,-

Målet med prosjektet er å binde sammen eksisterende løypenett på Renså og Sandstrand ved å lage trase gjennom Tovik. I tillegg er planen å utvide med to parkeringsplasser på Tovikhøgda og oppruste eksisterende tur- og sykkelstier.

Kontakt Odd-Arne Johnsen, leder Midtre Skånland bygdeutvikling, tlf 45632231


FLOMLYS TIL SKØYTEBANE – SKØELV GRENDE- OG IDRETTSLAG.

Tilsagn kr 100 000,-

Prosjektets formål er å opprette isbane på Skøelv Stadion i umiddelbar nærhet til ridebanen og klubbhuset. Dette for å bidra til økt glede og aktivitet for å være ute om vinteren. I umiddelbar nærhet ligger også ei rullestolvennlig grillbod som benyttes av barnehager, skoler, funksjonshemmede og barnefamilier.

Kontakt Hanne Elvevoll, leder Skøelv IGL, tlf 41404686


KLOPPING OG OPPSETTING AV GAPAHUK I SVANDALEN - SENJA - SVANVATNAN VELFORENING.

Tilsagn kr 100 000,-

Gjennomføring av arbeidet gjøres ved dugnad organisert av Svanvatnan hyttevelforening. Senja Turlag og lokale leverandører er samarbeidspartnere for leveranser og transport. Tilskuddet fra Statskogordninga vil gå til innkjøp av nødvendige innsatsmaterialer og transport. Det mest vesentlige av prosjektet er dugnadsbasert: Klopping, opparbeiding av tomt og oppsett at gapahuk.

Kontakt Svein Heitmann, leder Svanvatnan hytteforening, tlf 95190400.


OPPRUSTING HYTTETUN SALANGEN – Salangen JFF

Tilsagn kr 100 000,-

Salangen jeger- og fiskerforenings hovedhytte på Sagvatn i Salangen svikter i fundamenteringen og det er behov for omfattende redningsarbeid. Hytta skal løftes av eksisterende fundamentering og ny og «flytende» fundamentering skal bygges. Hytta skal opprustes generelt i tillegg.

Hytta er populær for folk fra flere kommuner og ligger ved et godt jakt- og fiskeområde. Det er mange som besøker hytta hele året, og folkehelseperspektivet samt opplæring av barn og unge til jakt og fiske står sentralt i foreningas aktivitet.

Kontakt Knut Solnes, leder Salangen jff, tlf 91828201


BYGGING AV DAGSTURHYTTER OG NATURMØTEPLASSER - NORD-TROMS FRILUFTSRÅD.

Tilsagn kr 100 000,-

Friluftsrådet jobber for bedre fysisk og psykisk helse og økt trivsel for alle i Nord-Troms og Finnmark. Økt fokus på friluftsliv, utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser er strategien deres for å nå målene. Tiltaket som her får støtte handler om å bygge en arkitektonisk flott og attraktiv dagsturhytte i nærmiljøet til befolkningen. Friluftsrådet har gode erfaringer med at tilrettelegginger som dette fører til økt aktivitet og økt deltakelse i friluftsliv. Den første "pilothytta" kom på plass på Dalberget i Kåfjord kommune i uke 44 i 2020. Tilbakemeldingene har vært svært gode. Derfor er målet nå å oppnå tilsvarende også i de øvrige medlemskommunene Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Kontakt Prosjekteier Nord-Troms friluftsråd, daglig leder Hugo Tingvoll, tlf 97520450


NY BRU DIVIELVA – TROMS TURLAG

Tilsagn kr 300 000,-

Grunnet usikkerhet om tilstand på dagens bru ønsker Troms Turlag å utbedre/fornye brua over Divielva omtrent en kilometer sør for Anjavasshytta. Den gamle brua er nær 40 år gammel og bygget av ingeniørtroppen i forsvaret. Manglende vedlikehold over mange år og manglende tilstandssjekk gir umiddelbare behov for utbedringer. Dette gjør at det anses som mest formålstjenlig, både av sikkerhetsmessige og av hensyn til arbeidsmengde, å bygge ny bru.

Brua over Divielva er på hovedleden til Norge på langs, Grensesømmen, Gröna Bandet og brukes også ofte av friluftsfolk i regionen. Tilrettelegging med ny og trygg bru vil slik være viktig for videre utøvelse av friluftslivet, for både ferske og mer erfarne turfolk.

Kontakt Lin Einarsdotter Olsen, daglig leder Troms Turlag, tlf 91382101.


FUGLEKIKKERTÅRN - GRATANGEN AKTIVITETS & NATURPARK

Tilskudd kr 100 000,-

Gratangen Idrettslag og Gratangen kommune arbeider med å videreutvikle idrettsanlegget og nærliggende område i Gratangsbotn til et rekreasjons- og aktivitetsområde gjennom prosjektet Gratangen Aktivitets- og naturpark

Som en del av dette prosjektet ønsker man å få lagt til rette for et fuglekikkertårn i utkanten av fotballbanene mot våtmarksområdet. Her hekker og oppholder rundt 50 ulike fuglearter seg gjennom året, og det er ønskelig å legge til rette for fuglekikking og informasjon om artene man kan observere gjennom gode og oversiktlige informasjonstavler. Dette vil være med på å øke interessen for lokalt dyreliv og vil løfte området som helhet. Tårn og informasjonsopplegget vil også bidra til å spre kunnskap og interesse om dyrelivet. Fuglekikkertårnet skal etter planen bygges av gjenbruksmaterialer fra et gammelt tømmerhus som ble revet i Gratangsbotn i 2019.

Kontakt Gratangen Il v/Stein Ole Sommerseth, tlf 98679756