Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Straumen - Namsos

Straumen hytteområde ligger sentralt i Furudalen mellom Finnvollvatnet og Trollbotn i "Vesterfjellet". Her er store, glitrende vann med muligheter for båtbruk og fiske og flott turterreng i vide fjelltrakter året rundt.

Den sørligste delen av reguleringsplanområdet, tangen mellom Finnvollvatnet og Trollbotn, er tilrettelagt med fellesanlegg som parkeringsplasser og borebrønn som forsyner felles tappesteder. Tomtefesterne i denne delen av planområdet har etablert eget vasslag som vedlikeholder fellesanleggene. Gjenværende tomter som tilbys her er nr. 16, 21 og 52. Disse ligger 180 -190 moh., snaut 200 meter fra stranda og med kort avstand til skogsbilvegen mellom Langvassheimen og Straumen. Kjøreadkomst kan derfor etableres inn på tomtene.

Tomtene i den nordlige delen ligger i mer kuppert terreng, med åpne myrpartier, glissen furuskog og dels tettere barblandingsskog nord og nordvest for Trollbotn. Det er ikke foretatt skogrydding på tomtene, men tomtefester vil bli gitt anledning til å ta ned skog i atskillig utstrekning på og ved aktuell tomt for å gi lys og utsikt. Ved feste av tomt her vil Statskog sørge for opparbeiding av parkeringsplasser ved skogsbilvegen. Etablering av vannforsynings- løsning må her besørges og bekostes av tomtefester.

Det er regulert inn et område for båtopplag ved nordvestre bukta i Trollbotn, se tomtekartet. I tillegg finnes et område ved Straumen hvor det etter nærmere avtale kan opprettes festekontrakt for naust og gis adgang til opparbeiding av tomt for dette.

Namdalseid sentrum: 20 km, Namsos: 50 km, Steinkjer: 56 km.

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Tre felles vannposter i søndre del av området. Det er ikke tilgang til strøm.
Årlig festeavgift
kr 4 656
Andel grunnlagsinvesteringer
kr 40 000 i nordre del og kr 80 000 for tomt 16, 21 og 52.
Andre kostnader
Sakskostnader for oppretting av festekontrakt kr 7 600. Kommunale kostnader for matrikkelbrev og tinglysning av dette og festekontrakten hos Kartverket kommer i tillegg.

Kontakt

Lbg

Lillian Bergli

eiendomskonsulent
Kontorsted: Steinkjer

Epost: lbg@statskog.no
Tlf: 415 59 998