Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Hulsjøen - Orkland

Hulsjøen hytteområde ligger i fjelltraktene helt søraust i Orkland kommune, midt mellom Seterdalen og det store Ilfjellmassivet (1218 moh.). Her er det fiskevatn, moltemyrer og turterreng i alle retninger. Trolske gammelfuruer vokter de store tomtene ved Bjønnatjønna vest i området snaue to km nord for det karakteristiske turmålet Raudhatten (739 moh.).

Dette er tomter på mellom 2,3 og 3,8 dekar som ligger i den vestligste delen av hytteområdet, fra 550 til 580 moh. Vegetasjonen i området er blandingsskog med overvekt av furu. Terrengformene gjør sammen med skogbildet at hyttene i stor grad ligger skjermet for hverandre.

Revidert reguleringsplan for området ble vedtatt av Meldal kommune 3.oktober 2013. Denne gir anledning til å føre opp hytte, uthus og anneks på den enkelte tomt, med utnyttelsesgrad på 30 prosent BYA/BRA av tomtestørrelsen.

Om sommeren skjer adkomsten fra Fitjan i Meldal langs de private veiene Foss-setervegen og Hulsjøvegen med bomavgift til parkering ved Hulsjøvegen i området, ca. 14 km. Hyttebyggerne kan etter godkjent søknad, bygge felles adkomststier og/eller adkomstveier i henhold til reguleringsplanen etter avtale med grunneier.

Se planbeskrivelse og bestemmelser for nærmere detaljer om tekniske anlegg og muligheter.

Vinterparkering ved Sandøyan i Meldal ca. 10 km eller i Seterdalen, ca. 7 km (snøskutertraséer).

Meldal sentrum: 21 km, Orkanger: 56 km, Trondheim: 97 km.

Tomter for arealfeste med arealer fra 2,3 til 3,8 dekar, se reguleringsplankart og tomtekart:
gnr. 509 bnr. 21, 26, 32, 46, 47, 48 og 52 (tidligere gnr. 109 i Meldal kommune, derfor annet gårdsnummer på reguleringsplankartet).

Se annonse på finn.no

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Vannforsyning kan etableres fra oppkommer/brønner i området etter avtale med grunneier og Meldal kommune, fortrinnsvis som fellesanlegg for flere hytteeiendommer. Innlegging i bygninger fordrer kommunal utslippstillatelse.
Årlig festeavgift
kr 5 543
Andel grunnlagsinvesteringer
kr 35 000 per tomt - ulike tomtestørrelser. Prisen inkluderer tinglyst matrikkelbrev og festekontrakt
Annet
Tomtene er ferdig fradelt og målebrev/matrikkelbrev er inkludert i tomteprisen.

Kontakt

Nia

Nils Aal

fagsjef friluftsliv
Kontorsted: Steinkjer

Epost: nia@statskog.no
Tlf: 909 63 025