Styret i Statskog

Styret i Statskog SF oppnevnes av eier og velges av ansatte. Dette er våre styremedlemmer.

Foretaksmøtet i Statskog SF valgte 26. juni 2020 følgende styre for 2020-2021

Styreleder Gunnar Olofsson (gjenvalgt)
Nestleder Eli Reistad (gjenvalgt)
Styremedlem Ellen Tveit Klingenberg (gjenvalgt)
Styremedlem Ole Johan Jonsson Eira (gjenvalgt)
Styremedlem Olav Moe (ny)

I tillegg har de ansatte i Statskog valgt følgende ansatterepresentanter:

Styremedlem Øystein Sundnes
Styremedlem Siw Anita Kvam

Styreinstruks

1. Styrets rolle

2. Styrets sammensetning og konstituering

3. Styrets medlemmer

4. Plan for styrearbeid

5. Styrets oppgaver og myndighet

6. Styrets oppgaver overfor foretaksmøtet og eierdepartementet

7. Styrebehandling

8. Styrets saksbehandling og beslutningsdyktighet

9. Avvikling av styremøter – møtestruktur, dagsorden m.m.

10. Krav om undersøkelser eller redegjørelser

11. Styreprotokoll

12. Taushetsplikt m.m.

13. Forholdet datterforetak – morforetak

14. Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret

15. Tegne foretakets firma

16. Habilitet

17. Styrets erstatningsansvar m.m.

18. Eierstyring og selskapssledelse

19. Etiske retningslinjer


(1) Styrets sammensetning og de ansattes representasjon fremgår av statsforetakslovens kap. 5

(2) statsforetakslovens § 19 femte ledd og aksjelovens § 20-6

(3) Ref Stiftelsesdokument for Statskog SF 1992