Hopp til hovedinnhold
Urdalsknuten i Njardarheim
Frank Haughom

Vår strategi

Statskogs strategi peker ut retningen for selskapet.

Visjon

Statskog skal sikre og utvikle alle fellesskapets verdier for framtida.

Hovedmål

Bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer

 • nasjonal og lokal verdiskaping
 • biologisk mangfold og klima
 • jakt, fiske og friluftsopplevelser

Delmål og roller

Eiendom

Kompetent forvaltning og utvikling av verdier på eiendommene i samspill med kunder, rettighetshavere, myndigheter og næringsliv.

Skog

Bidra til utvikling av kunnskap og system som styrker det norske skogbruket, drive moderne skogsdrift og fremme bruk av tre i det grønne skiftet.

Friluftsliv

Tilrettelegge for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv med brukervennlige løsninger og nasjonalt ledende, kunnskapsbasert forvaltning.

Statskogs strategi (pdf)

Drift av eiendommene

Delmål

 • Effektiv forvaltning av eiendommer, rettigheter og ressurser
 • Initiere utleie, kjøp, salg og makebytte

Rolle

 • Ledende rolle i kunnskaps- og systemutvikling for god feste- og eiendomsforvaltning
 • Styrke dialogen med kunder, brukere og andre avtaleparter

Utvikling av eiendommene

Delmål

 • Identifisere og synliggjøre alle typer ressurser på eiendommene
 • Arbeide aktivt for å få aktuelle arealer inn i offentlige planer
 • Styrke evnen til å realisere eiendommenes utviklingspotensial

Rolle

 • Være en aktiv og attraktiv samarbeidspartner, lokalt og nasjonalt, for utvikling av eiendom
 • Ha et nært samarbeid med reindrift, fjellstyrer og rettighetshavere om verdiskaping på eiendommene

Skog

Delmål

 • Ha kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning
 • Forvalte skogen effektivt basert på oppdatert kunnskap og anerkjente sertifiseringsordninger
 • Styrke bruk av råstoff fra skogen og verdikjedene innen skognæringen
 • Ledende på effektiv og miljøvennlig skogsdrift

Rolle

 • Bidra med fagkunnskap og fakta i skogbrukspolitikken
 • Bidra til samspill med europeisk skognæring gjennom Eustafor

Friluftsliv

Delmål

 • Utvikle ledende kunnskap og forvaltning innen jakt og fiske
 • Bidra til innovasjon som styrker folks tilgang til jakt, fiske og friluftsliv på tvers av alder, bakgrunn og bosted

Rolle

 • Være garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv
 • Videreutvikle brukervennlige digitale løsninger

Samfunnsansvar og bærekraft

Miljø

Sikre biologisk mangfold av arter og naturtyper.

Bidra til å nå klimamål gjennom:

 • reduksjon i utslipp
 • utnytte skogens evne til å binde karbon
 • legge til rette for fornybar energi

Samfunn

 • Sikre allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv
 • Forvalte og utvikle eiendommene i samspill med reindrift, rettighetshavere og samfunnet for øvrig
 • Bidra til kompetanse og teknologiutvikling

Verdiskaping

 • Effektiv forvaltning og langsiktig lønnsomhet.
 • Legge til rette for lokal og regional verdiskaping der Statskog har eiendom.