Hopp til hovedinnhold
Vetlenesbua - åpen bu i Dividalen
Jan Erik Hansen/tursiden.net

Statskogs historie

En lang historie skaper en linje fra etableringen av et offentlig skogvesen til dagens statsforetak.

I 1857 ble de aller første forstmennene ansatt i offentlig tjeneste som skogforvaltere i Norge. Det dannet opptakten til etableringen av en egen norsk skogetat. Statens skogvesen ble etablert som et politisk grep for å bedre skogforholdene i landet etter århundrer med hard hogst og til dels rovdrift på skogen.

Utover 1900-tallet ble skogsdriften stadig viktigere som en politisk målsetning for Skogvesenet, og med etablering av Direktoratet for statens skoger skulle næringsaspektet styrkes og sørge for at det offentlige skogbruket fikk en enda mer sentral posisjon for landets økonomiske vekst og velstand.

I 1993 ble direktoratet omgjort til statsforetaket Statskog. Med dette grepet ble verdiskapingsaspektet ytterligere understreket.

I etterkrigstiden har samfunnsoppdraget blitt stadig viktigere, med tilrettelegging for et allment friluftsliv, hyttebygging og utvikling av næringsliv i distriktene som eksempler.

Etter mer enn 150 års virksomhet i spennet mellom næring og samfunnsoppdrag, forvalter Statskog SF i dag mange viktige naturområder og kulturminner.