Hopp til hovedinnhold
Myr i Finnemarka
Torkel Skoglund

Skattepolicy

Statskog skal opprettholde god etterlevelse og praksis hva gjelder regnskapsføring, betaling og rapportering av skatt.

Skatt skal sees på som en naturlig del av foretakets virksomhet.

Dette praktiseres gjennom å;

  • følge gjeldende skattelovgivning
  • følge anerkjent praksis
  • medvirke til en åpen og transparent dialog med skatteetaten og andre myndigheter. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor foretaket har gjort egne vurderinger om hvordan lovverket og praksis skal tolkes
  • samarbeide med skattemyndighetene og andre myndigheter for å bidra til at leverandører og kunder følger gjeldende skatteregler
  • i tilfeller hvor det er tvil om hvordan lovverket skal tolkes, skal foretaket rådføre seg med revisor for å forsikre seg om at Statskog holder seg godt innenfor lovlige rammer
  • ved å ikke benytte skattemessige gråsoner, eller aggressiv skatteplanlegging som bygger på kunstige og offensive skattestrukturer, med formål å unngå beskatning.


Risikoprofil i skattespørsmål

Statskog har kun virksomhet i tilknyttet til konsernets eiendommer i Norge, og dermed lav risiko for skatteproblematikk knyttet til transaksjoner i andre land.

Statskog-konsernet har en konservativ innstilling til skatt og lav risikoprofil innenfor skatteområdet, men samtidig skal virksomheten drives på en forretningsmessig effektiv måte. Dette innebærer:

  • å utnytte rett til konsernbidrag
  • å utnytte etablerte avskrivningsmuligheter og andre skattemessige disposisjoner innenfor skattelovens til enhver tid gjeldende bestemmelser
  • å ta hensyn til skatt ved investeringer, transaksjoner og andre forretningsmessige transaksjoner

Skattepolicyen gjelder for Statskog SF inkludert datterselskap.