Skiføre i Kvænangen Tarjei Gunnestad

Samarbeidsordninger

Statskog har samarbeidsordninger med store og viktige institusjoner og aktører.

Sametinget

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog er i prosess for fornyelse. Formålet med tidligere samarbeidsavtaler har vært å etablere forutsigbare rammer for kontakt mellom Statskog SF og Sametinget. Partene har i medhold av tidligere avtaler hatt minst ett årlig kontaktmøte.

Norske reindriftsamers landsforbund (NRL)

Samarbeidsavtalen mellom Norske Reindriftsamers landsforbund og Statskog ble forlenget for fem nye år i 2021. Avtalen bygger på partenes virksomhet innen bruk og forvaltning av natur. Avtalepartene har i medhold av avtalen minst ett årlig samarbeidsmøte. I tillegg avholdes møter mellom Statskogs regionkontor og de respektive lokallag av NRL.

Regionutvalg Troms

Regionutvalget i Troms består av politikere oppnevnt av regionrådene i Troms, samt representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Reindriftssamers landsforbund. Regionutvalg Troms ble konstituert for en ny periode i 2016. Regionutvalget behandler saker som gjelder Statskogs forvaltning, slik som kommunale planer, friluftsplan mv. Utvalget gir verdifulle innspill og bidrag til Statskogs forvaltning og drift.

Regionutvalg Salten

Regionutvalget i Salten består av politikere oppnevnt av Nordland fylkeskommune og Salten regionråd, samt representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Reindriftssamers landsforbund. Utvalget har i 2016 gitt uttalelser til reguleringsplaner, jakt og fiske og til næringsutviklingsprosjekter i Salten. Utvalget gir verdifulle innspill og bidrag til Statskogs forvaltning og drift.

Den norske turistforening (DNT)

I henhold til samarbeidsavtalen på området friluftsliv er det avholdt årlig dialogmøte. Partene har for kommende år prioritert tiltak innenfor to områder: Fiske knyttet til vandreturer og avklaring av forhold når det gjelder sikkerhet og ansvar til tekniske anlegg som hytter og bruer.

Norges fjellstyresamband (NFS)

Norges Fjellstyresamband og Statskog har i 2020 forlenget sin samarbeidsavtale i fem nye år. Avtalens formål er å legge til rette for at statsallmenningene forvaltes effektivt og med høy kvalitet til beste for rettighetshavere, eier, lokalsamfunn og storsamfunn i et langsiktig perspektiv.

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statskog er å sikre en bærekraftig forvaltning av ressurser og ivaretakelse av biologisk mangfold. Partene skal også tilrettelegge jakt og fiske slik at allmenhetens tilgang ivaretas. I tillegg til sentrale møter, avholdes også møter regionalt mellom fylkeslag i NJFF og Statskog.

Samarbeidsavtaler med Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune

Formålet med avtalen er å styrke regional utvikling i kommuner der Statskog er stor grunneier. I 2016 har henholdsvis Nordland og Troms fylkeskommuner og Statskog hatt flere dialogmøter og arbeidet for å utvikle «Statskogordningen» som økonomisk bidragsyter til utviklingsprosjekter i regionen.

ZERO

Formålet med samarbeidsavtalen mellom ZERO og Statskog er å arbeide mot de mål som er løftet fram i Skog 22:

  • Bidra til å realisere det grønne skiftet
  • Bidra til at miljøinformasjon blir lettere tilgjengelig
  • Bidra til å opprettholde et aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi
  • Bidra til økt skogproduksjon, opptak og lagring av karbon

Miljødirektoratet

Formålet med avtalen mellom Miljødirektoratet og Statskog er å gjennomføre oppgaver og tiltak i forbindelse med skogvern. Partene har ulike roller, men ønsker å bidra til rasjonelle prosesser der Statskogs grunn er involvert i skogvernprosesser.

Skogeierforbundet og Norskog

Formålet med samarbeidet er å bidra til oppfølging av Skog 22 og fremme skogens rolle i utvikling av norsk bioøkonomi.

Kartverket

Samarbeidsavtale mellom Kartverket og Statskog SF ble inngått i 2016. Avtalen regulerer arbeid rettet mot komplettering, kvalitetsheving og oppdatering av informasjon i datasett som Kartverket er tillagt ansvar for.