Hopp til hovedinnhold
Bjøllådalen i Saltfjellet
Jim T. Kristensen

Vedtekter for Statskog

Vedtekter for statsforetaket Statskog SF, med endring fra foretaksmøte den 25. november 2022.

§ 1

Foretakets navn er Statskog SF.

§ 2

Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde.

Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.

§ 3

Statskog SF sitt forretningskontor er i Namsos.

§4

Statskog SF hører under Landbruks- og matdepartementet.

§ 5

Statens innskudd i Statskog SF er kr 3 685 000 000.

§ 6

Foretakets styre skal bestå av fem til åtte medlemmer som velges av foretaksmøtet. Styrets sammensetning og de ansattes styrerepresentasjon fremgår av statsforetaksloven kapittel 5.

§ 7

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
a) Fastsette Statskogs resultatregnskap og balanse
b) Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, herunder utdeling av utbytte
c) Valg av styre
d) Andre saker som blir forelagt foretaksmøtet til uttalelse eller som i henhold til lov eller vedtekter, hører inn under foretaksmøtet

§ 8

Før styret treffer vedtak i en sak som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges foretaksmøtet.

Statskog SF har fullmakt til å selge innkjøpt eller opprinnelig statseiendom for inntil 30 millioner kroner pr. år, og utover dette selge eiendommer etter fjellovens § 13 annet og tredje ledd. Statskog SF har fullmakt til å kjøpe skogeiendommer for til sammen inntil 30 millioner kroner pr. år. Forslag om kjøp og salg av grunneiendommer ut over dette skal forelegges departementet.

Statskog SF kan ikke uten departementets samtykke være deltaker i et selskap eller i annet samarbeids forhold der Statskog har et ubegrenset ansvar for den felles virksomhets samlede forpliktelser, eller for deler av disse.

§ 9

Foretakets aktiva, herunder fremtidige inntekter, kan ikke pantsettes.

Eiendommer som foretaket kjøper kan imidlertid stilles som pant for lån foretaket tar opp i forbindelse med kjøpet eller for nødvendige investeringer på den aktuelle eiendom.

§ 10

Statskog SF kan ta opp lån eller gi garantier for til sammen inntil 30 millioner kroner. Låneopptak og garantistillelse ut over dette skal forelegges departementet.

§ 11

Foretaket skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.