Fjellsko og utsikt Jim T. Kristensen

Eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Statskog SF

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Statskog SF er organisert som et statsforetak, og følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse innenfor de rammer som foretakets eierskap og organisasjonsform setter. Videre følger Statskog SF statens prinsipper for godt eierskap:

  1. Aksjonærer skal likebehandles.
  2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet.
  3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamling.
  4. Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammen av vedtektene, staten stiller forventninger til selskapets resultater.
  5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
  6. Styresammensettingen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart.
  7. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
  8. Styret bør ha en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluere sin virksomhet.
  9. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelige.
  10. Selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. Statskog SFs verdigrunnlag framgår av foretakets konsernstrategi. etiske retningslinjer er utarbeidet og offentliggjort på foretakets nettsider. Statskog SFs samfunnsansvar omtales i årsrapporten.

2. Virksomhet

Statskog SFs formål følger av foretakets vedtekter § 2:

«å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.»

Statskog SFs konsernstrategi omtales i foretakets årsrapport. Mål og rammer for virksomheten i foretaket fremgår videre av Stortingsdokumenter og vedtak i Stortinget, se www.regjeringen.no og www.stortinget.no.

3. Selskapskapital og utbytte

Statskog SF eies i sin helhet av staten, som står fritt til å bestemme utbyttenivået i foretaket. Kapitalforhøyelse behandles i foretaksmøtet.

Statskog SFs styre påser at selskapets mål, strategi og risikoprofil er tilpasset foretakets kapitalsituasjon. Investeringer finansieres gjennom en kombinasjon av tilbakeholdt kapital, låneopptak og eventuell ny innskutt egenkapital fra eier.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Statskog SF eies i sin helhet av staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD), og har derfor ikke retningslinjer for likebehandling av eiere.

Foretaket gjør transaksjoner med selskaper som er nærstående til staten som Statskog SFs eier. Alle slike transaksjoner foregår på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Statskog SFs styreinstruks fastslår at et styremedlem ikke må delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, eller i spørsmål der medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. det samme gjelder for daglig leder. det overnevnte følger også av foretakets etiske retningslinjer.

5. Fri omsettelighet

Statskog SF er organisert som et statsforetak under LMD og har ikke omsettelige eierandeler.

6. Foretaksmøte og generalforsamling

LMD utøver som eier den øverste myndighet i Statskog SF gjennom foretaksmøtet. Foretaksmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Revisor er til stede i foretaksmøtet. Før styret treffer vedtak i en sak som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges foretaksmøtet.

7. Valgkomite

Statskog SF har ingen valgkomité. Valg av eier oppnevnte styremedlemmer skjer i foretaksmøtet.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Statsforetaksloven fastsetter at statsforetak ledes av styre og administrerende direktør.

For selskaper med forretningsmessige mål har eier som et utgangspunkt lagt vekt på å velge representanter med bred erfaring fra næringsliv, industri og andre relevante områder, slik at styret samlet sett representerer den ønskede kompetanse ut fra foretakets formål og virksomhetsområde.

Stortinget har lagt til grunn at aktive politikere, herunder stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer, samt embets- og tjenestemenn som innenfor sitt saksområde har regulerende eller kontrollerende myndighet overfor foretaket eller har til behandling saker av vesentlig betydning for foretaket, ikke velges inn i styrene.

Statskog SFs styre skal i henhold til vedtektene bestå av fem til åtte medlemmer som velges av foretaksmøtet. Ansattes styrerepresentanter velges av og blant de ansatte i henhold til reglene i statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter.

Administrerende direktør og ledende ansatte i Statskog SF er ikke medlem av styret. Med unntak av ansattes representanter er styremedlemmene uavhengig av virksomheten og eier. Styremedlemmer velges for en periode på to år og kan gjenvelges.

Årsrapporten inneholder informasjon om Statskog SFs styremedlemmer.

9. Styrets arbeid

Styret i Statskog SF setter opp årsplaner for sitt styrearbeid. det avholdes styremøter når det er nødvendig, normalt seks ganger i året.

Det er vedtatt en styreinstruks for styrets arbeid og saksbehandling, som også inneholder en instruks for daglig leder.

Styret har vurdert det slik at det ikke er hensiktsmessig å etablere revisjons- og kompensasjonsutvalg for foretaket.

Styret evaluerer sitt eget arbeid og kompetanse årlig.

10. Risikostyring og intern kontroll

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av all virksomhet i Statskog SF. Ansvaret ligger her på ledere i alle områder av organisasjonen.

Risikostyring og internkontroll er blant annet regulert gjennom retningslinjer i foretakets økonomiske styringssystem, sertifisering i henhold til gjeldende standarder på forretningsområdet Skog, samt etablert HMS-avvikssystem. Videre foretar konsernrevisor en årlig risikoanalyse av foretakets virksomhet.

Risikohåndtering gjennomføres for øvrig som en integrert del av normal forretningsdrift.

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av styrets arbeid. Styret har det overordnede ansvaret for at Statskog SF har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll.

Internkontrollen inkluderer etterlevelse av foretakets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Foretaket offentliggjør sitt årsregnskap i årsrapporten. Regnskapet utarbeides i henhold til krav i lover og forskrifter og avlegges basert på gjeldende regnskapsprinsipper og innen de tidsfristene som er fastsatt av styret.

Styret foretar en årlig gjennomgang av foretakets viktigste risikoområder og internkontroll.

11. Godtgjørelsen til styret

Staten som eier fastsetter styrets godtgjørelse. godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. eiervalgte styremedlemmer har normalt ikke tilleggsoppgaver for foretaket.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Statskog SF følger retningslinjene for lederlønninger i statlig eid virksomhet. Styret har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretaket. lederlønningene fastsettes ut fra prinsipp om at lønningene skal være konkurransedyktige, men foretaket skal ikke være lønnsledende.

Administrerende direktør og øvrige ledere godtgjøres i dag med fastlønn.

Inngåelse av pensjonsavtaler følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra eier.

13. Informasjon og kommunikasjon

Statskog SF er et statsforetak og opererer ikke i verdipapirmarkedet. Foretaket offentliggjør sitt årsregnskap i årsrapporten.

14. Selskapsovertakelse

Statskog SF er et statsforetak tilhørende under LMD. Salg av eierandeler vil innebære omdanning av selskapsform som krever lovendring gjennom samtykke fra Stortinget.

15. Revisor

Revisor oppnevnes av foretaksmøtet, som også fastsetter revisors honorar.

Revisor deltar i styremøter som behandler årsregnskapet.

Styret og revisor gjennomfører minst ett årlig møte uten at administrerende direktør eller andre fra foretakets ledelse er til stede.

Styret orienterer om revisors godtgjørelse i foretaksmøtet.