Hopp til hovedinnhold
Fjellrev John Lambela2
John Lambela

Bærekraftig virksomhet

Statskog tar i bruk et internasjonalt rapporteringssystem for å sikre bærekraft i virksomheten.

Statskog skal drive og utvikle eiendommene langsiktig og bærekraftig. Dette er nedfelt i foretakets vedtekter, strategier og forventninger fra staten som eier.

Virksomheten som skjer på Statskogs eiendommer bestemmer også i stor grad hvordan foretaket arbeider med bærekraft. For Statskog er begrepet bærekraft knyttet til miljø, samfunnsmessige forhold og økonomi. På viktige områder er det etablert styringssystemer for å nå mål og skape ønsket utvikling.

Langsiktig bærekraftig forvaltning på områder som skogbruk og jaktbare bestander av storvilt og rype, skjer etter takster av ressursgrunnlag og planer for uttak. Formålet med dette er å forvalte biologiske ressurser i et langsiktig perspektiv.

Skogbruk og omdisponering av arealer vil påvirke arters leveområder og biologiske mangfold. Ivaretakelse av biologisk mangfold er et sentralt mål i miljøpolitikken. Statskog arbeider kontinuerlig med å utvikle sitt miljøstyringssystem innenfor skogbruket med det formål å ivareta viktige biologiske verdier i de skogene skogbruk blir drevet.

Ved omdisponering av arealer til formål som hyttefelt, kraftproduksjon etc legger de offentlige planprosessene opp til en kartlegging og avveiing i forhold til miljøverdier og andre samfunnsinteresser. Statskog bidrar med sin kunnskap inn i slike prosesser.

Endringer i klima vil påvirke eiendommer og den virksomheten som foregår. Statskog arbeider med kartlegging av risiko og tiltak for å møte disse endringene. Dette arbeidet vil utvides til også å gjelde andre områder enn skogbruk.

Skog binder klimagassen CO2 gjennom fotosyntesen og den binder mest CO2 når tilveksten er størst. For skogbransjen er det et mål å bidra til et grønt skifte med økt bruk av tre og bioenergi, og der skogens kapasitet til å binde og lagre karbon utnyttes.

Det er knyttet rettigheter og mange interesser til fellesskapets eiendommer. det er viktig at rettigheter blir respektert og at Statskogs virksomhet foregår i forståelse med brukerne av arealene og myndigheter. Statskog har etablert formelle samarbeidsrelasjoner med flere aktører for å sikre utveksling av informasjon og arenaer for tilbake melding til foretaket. Statskog har som et ledd i utvikling av sitt arbeid for bærekraftig virksomhet identifisert en hovedgruppe av interessenter: eier, Sametinget, rettighetshavere, kunder og brukere, entreprenører/leverandører, naturvernorganisasjoner, ansatte, myndigheter.

Lik tilgang til jakt, fiske og friluftsliv er et bærende prinsipp for Statskog. Tilbud er gjort tilgjengelig gjennom nettstedet inatur.no, og ved behov for antallsbegrensning faller avgjørelse ved trekning. Det legges opp til åpen konkurranse og budrunder i forbindelse med salg av eiendom, kjøp av entreprenørtjenester og tilgang til tomter for fritidshus. Formålet er å sikre likebehandling og ha åpenhet om økonomiske disposisjoner.