Hopp til hovedinnhold
Flygende fjellrype i Øvre Dividal Nasjonalpark
Magnus Beyer Brattli
Andre nyheter

Bedre grunnlag for viltforvaltning

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Stadig bedre kunnskapsgrunnlag for viltforvaltning, mer bruk av hytte- og jakttilbud, redusert skoguttak og mer effektiv drift preget Statskog i 2017.

På grunnlag av doktorgradsarbeid, omfattende fangsstatistikk og et unikt materiale fra over 1 600 km takseringslinjer har Statskog etablert et system som bidrar til mer bærekraftig forvaltning av rypebestandene.

Utviklingen i 2017 viser også at antallet jegere og antall felte elg økte der Statskog forvalter jakta. Noe kan forklares med at Statskogs nyvinning med jaktkort er stadig mer populært. Kortet gjør elgjakt mer tilgjengelig ved at enkeltpersoner kan jakte elg, og det gir bedre regulering av elgstammen. Antallet felte elg går gradvis ned i Sør-Norge og opp i Nord-Norge. Over 150 tonn prima elgkjøtt ble i 2017 høstet på arealene hvor Statskog forvalter elgjakt.

Elg2 Steinar Johansen Steinar Johansen

79 hytter for korttidsutleie gjør jakt, fiske og friluftsliv mer tilgjengelig. Selv om tilbudene som regel er av enkel standard, viser tallene at de er stadig mer populære. Siden 2014 er antall overnattingsdøgn per hytte økt med over 30 prosent. Det tilsvarer nær fem år ekstra hytteovernattinger i norsk natur.

Statskog avvirket 332 000 m3 tømmer i 2017. Nivået er noe lavere enn tidligere år og varierer i tråd med volumet av hogstmoden skog. Leveransene er viktig for verdiskapning i hele landet. Statskog brukte i alt 15 millioner kroner på skogkultur og plantet historisk mye med 2,1 millioner nye trær i 2017. Skogsdriften drives etter landets strengeste sertifiserings- og miljøstandarder.

Hogst i forsøksskog i Vesterå, Bangdalen Steinar Johansen

Statskog har en særskilt sektorpolitisk oppgave og skal samtidig forvalte og utvikle verdier på statens grunn som slik at det gir et tilfredsstillende økonomisk resultat. Statskog-konsernet hadde en brutto omsetning på 380 millioner kroner i 2017, og et driftsresultat på 78 millioner kroner. Resultatet før skatt var 76 millioner kroner og årets resultat ble 82 millioner kroner.

Resultatregnskapet i 2017 viser nedgang i inntekter og resultat i forhold til 2016. Hovedårsaken til reduksjonen var nedgang i engangsinntekter fra skogvernerstatninger og salg av arealer.

Statskog-konsernets resultat fra den løpende ordinære driften, eksklusive engangsinntekter og engangskostnader, viser et positivt resultat. Engangspostene utgjør om lag 42 millioner (55 prosent) av resultatet før skatt. Sammenlignet med regnskapsåret 2016 er det en økning i resultatet fra den løpende driften som i hovedsak skyldes at foretaket har redusert de faste kostnadene i foretaket, samt økte inntekter fra forretningsområdene Skog og Energi. Styret har foreslått 60 millioner kroner i utbytte til eier, som er Landbruks- og matdepartementet.

Her finner du Statskogs årsrapport for 2017

Kontakt

Gunnar Lien, administrerende direktør tlf.951 97 220

Trond Gunnar Skillingstad, kommunikasjonssjef tlf. 916 93 826