Hopp til hovedinnhold
Vindkraft
Austri Vind

Vindkraft på Statskogs eiendom

Fornybar energi fra vind kan erstatte bruk av fossil energi. Statskog har store arealer som kan være aktuelle, men utbygging krever omfattende utredningsprosesser, konsekvensanalyser, lokal tilslutning og konsesjon.

Statskog mottar henvendelser fra kraftselskaper som ønsker å se på muligheter for å utvikle anlegg for vindkraft på statens grunn. Statskog og selskapet kan inngå avtale om planlegging for å sikre et ryddig forhold i fasen for utredning av muligheter og konsekvenser.

Gjennom avtaler mellom grunneiere og kraftselskaper vil prosjekter gå videre i den offentlige planprosessen som styres av kommunene og Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Vindkraft på Statskogs grunn

I alt er det 5 vindparker som ligger helt eller delvis på Statskogs eiendommer:

  • Nygårdsfjellet i Narvik kommune
  • Øyfjellet i Vefsn kommune
  • Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner
  • Kjølberget i Våler kommune
  • Stigafjellet i Bjerkreim kommune

Saksgang følger lovverk

Det er krav til utredning av konsekvenser og høringer før det tas endelig stilling til en søknad om konsesjon for vindkraftverk.

Stortinget har styrket kommunenes rolle i planlegging av vindkraftverk. Fra 1.7.2023 gjelder:

  • krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven for konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land
  • krav om at NVE ikke kan gi konsesjon etter energiloven til vindkraftanlegg på land før kommunen har avklart tiltaket etter plan- og bygningsloven (m.a.o. fattet et planvedtak, primært i form av en områderegulering)

Naturvern og fornybar kraft

Vindkraftanlegg innebærer naturinngrep. Samtidig spiller vindkraft en rolle i overgangen fra fossil til fornybar kraft.

Statskog skal på den ene siden ha et aktivt forhold til naturvern og er samfunnets garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftslivsopplevelser. Dette er sentrale hensyn for Statskog.

Samtidig representerer Statskogs eiendommer muligheter for å skape en rekke verdier som samfunnet har bruk for. Denne verdiskapingen er viktig for at lokalsamfunn og det norske samfunn som helhet skal kunne løse store samfunnsutfordringer. Utvikling av fornybar energi gir blant annet grunnlag for redusert klimagassutslipp og etablering av ny næringsvirksomhet.

Kun leie av eiendom

Områdene som er utviklet til vindkraft på Statskogs grunn er fortsatt i Statskogs eie. Ingen av disse arealene er solgt og Statskog har ingen intensjon om å selge areal for utvikling av vindkraft.

En leieavtale mellom Statskog og utbygger forutsetter at det er oppnådd en rettskraftig konsesjon.

Inntekter til fellesskapet

Grunneier får økonomisk uttelling fra vindkraftanlegg. Størrelsen avhenger av avtaler som inngås mellom grunneier og anleggseier.

Ved etablering på Statskogs grunn går inntektene til å løse selskapets oppdrag på vegne av fellesskapet. Når dette skjer på statsallmenning, er inntektene øremerket bruk i statsallmenningene (Grunneierfondet).

Kontakt

Ial

Ivar Asbjørn Lervåg

leder Energi
Kontorsted: Namsos

Epost: ial@statskog.no
Tlf: 975 41 746