Grensepåle Carl Norberg

Tomtefeste

Statskog arbeider aktivt med tomtefeste og arealleie. Å utvikle eiendommene bidrar til lokal næringsutvikling og tilgjengelige hyttetomter.

Tomtefeste er en rett til å feste (leie) grunn til hus som fester (leier) har eller får på tomta. Tomtefeste er regulert i tomtefesteloven (Lovdata).

Statskog har om lag 14 000 festeforhold. Hovedkategoriene omhandler fritidshus (10 500) og bolighus (400). Vi har i tillegg flere tusen avtaler om ulike typer rettigheter og annen arealleie.

Her har vi samlet en del praktisk informasjon knyttet til festeforholdene.

Har du spørsmål om tomtefeste eller andre leiekontrakter, send e-post til kontrakt@statskog.no eller ring tlf. 74 21 30 00 (tast 2)

Er det feil beløp på mottatt faktura, ta kontakt med okonomi@statskog.no

Dette lurer andre på om "Tomtefeste og kontrakter" og "Faktura"

Overføring / transport av festerett

Ved salg eller arv av bygg på festet grunn, overføres retter og plikter etter festekontrakten til ny eier av bygget. Regler om dette finnes i tomtefesteloven § 17.

Ved overføring av festerett til bebygd eller ubebygd tomt, sender du nødvendige fullmakter, originalt skjøte eller kopi av (u)skifteattest / testament til Statskog SF, Postboks 174, 2402 Elverum.

Vederlag for saksbehandlingen ved overføring er per 2022 kr 3 300.

Undersøk grunnboken om festeforholdet er tinglyst. Det er ikke plikt til å tinglyse i Norge, men Statskog anbefaler tinglysing av matrikkelenhet og festekontrakt. Slik oppnår fester rettsvern for sin rettighet i eiendommen.

Mange festeforhold på Statskogs grunn ligger på festetomter som ikke er formelt opprettet i matrikkelen, se www.kartverket.no. Statskog kan i slike tilfeller bistå med å søke kommunen om matrikulering og tinglysing av festetomten, mot et vederlag på kr 1 850 per 2022.

Matrikkelenheten (festetomta) tinglyses før festekontrakten tinglyses.

Les mer om tinglysing hos www.kartverket.no

Regulering og fakturering av festeavgift

Ordlyden i den enkelte kontrakt og gjeldende tomtefestelov definerer adgangen til å regulere årlig leie for tomter.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om festeavgift og årlig fakturering.

Innløsning av festetomt

Tomtefesteloven kapittel VI omhandler innløsning av festetomter.

Krav om innløsning etter tomtefesteloven må i henhold til tomtefesteloven § 36 fremmes skriftlig innen ett år før innløsningstiden.

Fester av fritids- / hyttetomt i statsallmenning har etter gjeldende regelverk ikke anledning til å innløse tomten: tomtefesteloven § 34, jf. fjelloven § 13, 1. ledd: ”Statsallmenningsgrunn kan til vanleg ikkje avhendast.”