Steinar Johansen

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Statskog kjøpte selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Eiendomskjøpet omhandlet om lag 1,1 millioner dekar, hovedsakelig konsentrert til Østlandet. 750 000 dekar av dette utgjorde produktiv skog.

Stortinget gjorde kjøpet mulig gjennom vedtak om finansiering. Arronderingssalget har pågått siden 2011.

Rammene for salget er fastsatt i ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011 og 11. januar 2016.

Kriterier for salget

Arronderingssalget skjer etter kriterier vedtatt i foretaksmøtet:

  • Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift.
  • Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene.
  • Eiendommene drives på ordinært vis fram til salget finner sted.
  • Miljødirektoratet gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges før de legges ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. Miljødirektoratets behov for skogteiger til vern eller makeskifte skal ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF legger ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skal kriteriene forstås slik at Miljødirektoratet får en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår.
  • Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2 skal det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke blir berørt av salget og at Statskog ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for kjøper i framtiden.

Utvidet arronderingssalg

I statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget en åpning for at Statskog kunne utvide det pågående arronderingssalget med inntil 150 000 dekar der dette gir arronderingsmessig gevinst for foretaket.

Solgte eiendommer og kjøpergrupper

Ved utgangen av 2020 er det solgt ca. 545 000 dekar. Konsesjonsbehandling kan gjenstå for enkelte eiendommer.

Det er kun et fåtall av kjøperne, foruten kommuner og Miljødirektoratet, som ikke er jord- og skogbrukere i kommunen eller i nabokommunen til den kommunen hvor salgseiendommen ligger.

Nedenfor er lenke til liste over solgte eiendommer. Denne inneholder blant annet informasjon om kommunenavn og gårds- og bruksnummer som var gjeldende på salgstidspunktet. Med denne informasjonen kan du søke ytterligere opplysninger gjennom tjenestene på www.seeiendom.no.

Grafisk fremstilling av kjøpegruppene

Oversikt over solgte eiendommer

Om salg av spesifikke eiendommer

Statskog gjør løpende vurderinger av om eiendommer er aktuelle som ledd i arronderingssalget. Annonseringsdato og salgsopplysninger på eiendommer som legges ut for salg vil gjøres tilgjengelig på denne nettsiden, når dette er aktuelt.

Statskog selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men vi forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.