Steinar Johansen

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Statskog kjøpte selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Eiendomskjøpet omhandlet om lag 1,1 millioner dekar, hovedsakelig konsentrert til Østlandet. 750 000 dekar av dette utgjorde produktiv skog.

Stortinget gjorde kjøpet mulig gjennom vedtak om finansiering. Arronderingssalget pågikk fra 2011 - 2021.

Rammene for salget ble fastsatt i ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011 og 11. januar 2016.

Kriterier for salget

Arronderingssalget skjedde etter kriterier vedtatt i foretaksmøtet:

  • Nedsalget skulle resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift.
  • Eiendommene skulle selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skulle søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene.
  • Eiendommene skulle drives på ordinært vis fram til salget fant sted.
  • Miljødirektoratet skulle gjøres kjent med de skogeiendommene som skulle selges før de ble lagt ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. Miljødirektoratets behov for skogteiger til vern eller makeskifte skulle ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF la ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skulle kriteriene forstås slik at Miljødirektoratet fikk en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår.
  • Ved salg i områder som var omfattet av Samerettsutvalget 2 skulle det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke skulle bli berørt av salget og at Statskog ikke kunne ta ansvar for eventuelle ulemper dette ville medføre for kjøper i framtiden.

Utvidet arronderingssalg

I statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget en åpning for at Statskog kunne utvide det pågående arronderingssalget med inntil 150 000 dekar der dette ga arronderingsmessig gevinst for foretaket.

Solgte eiendommer og kjøpergrupper

Ved utgangen av 2020 var det solgt ca. 545 000 dekar. Konsesjonsbehandling kan gjenstå for enkelte eiendommer.

Det var kun et fåtall av kjøperne, foruten kommuner og Miljødirektoratet, som ikke var jord- og skogbrukere i kommunen eller i nabokommunen til den kommunen hvor salgseiendommen lå.

Nedenfor er lenke til liste over solgte eiendommer. Denne inneholder blant annet informasjon om kommunenavn og gårds- og bruksnummer som var gjeldende på salgstidspunktet. Med denne informasjonen kan du søke ytterligere opplysninger gjennom tjenestene på www.seeiendom.no.

Grafisk fremstilling av kjøpegruppene

Oversikt over solgte eiendommer

Om salg av spesifikke eiendommer

Statskog gjorde løpende vurderinger av om eiendommer var aktuelle som ledd i arronderingssalget. Annonseringsdato og salgsopplysninger på eiendommer som ble lagt ut for salg ble gjort tilgjengelig på denne nettsiden, da dette var aktuelt.

Statskog solgte i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men vi forbeholdt oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.