Hopp til hovedinnhold
Skog og klima

Regionutvalget: Skogvern bør ikke gjennomføres

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskogs regionutvalg i Troms mener prinsipielt at det foreslåtte skogvernet i Troms ikke bør gjennomføres, fordi det ikke gir den etterspurte mangelinndekning. Regionutvalget har også kommet med en uttalelse til planprogrammet for ny fylkesplan i Troms.

Statskogs regionutvalg i Troms 2013

Foto: Statskog regionutvalg i Troms: Stian Strømseth (leder), Anne-Rita Nicklasson, Anfrid Guleng, Wiggo Gamst, Per-Mathis Oskal, Tore Nysæter

Skogvern

Fylkesmannen i Troms har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å fremme et forslag til vern av skog i Troms. Fylkesmannen har for sin egen saksbehandling nedsatt ei arbeidsgruppe som har gitt råd om de 21 områdene som det var varslet oppstart på. Av de 17 foreslåtte områdene er det bare tre som er karakterisert slik at de har stor mangelinndekning.

Planen har nå vært ute til høring og fylkesmannen skal utarbeide sitt endelige forslag til verneplan.

Statskogs regionutvalg for Troms har gjort følgende prinsipielle vedtak:

1. Statskogs regionutvalgTroms mener prinsipielt at det foreslåtte skogvernet ikke bør gjennomføres, fordi det ikke gir den etterspurte mangelinndekning.

2. Subsidiært vil utvalget uttale følgende:

Statskogs regionutvalg Troms (RU) viser til høringsdokumentet av februar 2013 – forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms. Videre vises det til Statskogs høringsuttalelse datert 23. april 2013. Regionutvalget stiller seg i hovedsak bak uttalelsen, men ønsker å fremme følgende tillegg:

Av Statskogs strategi framgår det at foretaket skal «ta hensyn til miljø og verneinteresser». Regionutvalget er innforstått med nødvendigheten av at noen skogområder får utvikle seg fritt på
naturenes egne premisser, slik at det biologiske mangfoldet bevares. Når slike områder skal sikres gjennom vern som naturreservat må prioriteringer baseres på forskernes mangelanalyser.

Verneplanen innebærer at store areal med ingen, liten eller middels mangelinndekking er foreslått vernet som naturreservat, og disse må tas ut av planen. Regionutvalget er sterkt kritisk til planen, da arealene båndlegges i uoverskuelig framtid. Utvalget påpeker at skogen allerede er underlagt moderate eller sterke restriksjoner grunnet miljøhensyn. Her nevnes naturmangfoldloven, skogbruksloven, vannressursloven og friluftsloven som alle gir føringer for skogbehandling og forvaltning i områdene. Videre følger Statskog «Levende skog standarden».

En viktig og betydelig endring i lovverket er skjedd etter oppstart av verneplanarbeidet 24. mars 2009 som var iht. naturvernloven. Naturmangfoldloven vedtatt i Stortinget 16. juni 2009, har erstattet naturvernloven. Den nye loven favner atskillig bredere, og omfatter naturen både innenfor og utenfor verneområdene og alle sektorer som forvalter eller påvirker natur. Loven inneholder nye virkemidler for beskyttelse av truede arter og naturtyper (bl.a. økologiske funksjonsområder og handlingsplaner for prioriterte arter). Nå er ikke fokuset bare vern, men også bærekraftig bruk.

Verneplanen vil ha konsekvenser både for Statskog SF og for allmenheten for øvrig. RU viser til Statskogs redegjørelse for dette. Skogen i samtlige områder i verneplanen er gjennom tidene hogd, i større eller mindre skala. Annen bruk har også vært utbredt. RU vil spesielt trekke fram forsvarets øvingsaktivitet i Skardet og idretts-/friluftsaktiviteter i Lindovara. Hvorvidt naturverdiene i områdene
finnes på grunn av eller på tross av dette, har RU ikke grunnlag for å ta stilling til. Det synes i alle fall å ha vært en bærekraftig bruk av områdene.

Reglene om områdevern i den nye loven er ment å ivareta berørte bruker- og næringsinteresser langt bedre enn før. RU berømmer Fylkesmannen for å ha nedsatt ei arbeidsgruppe som har vært rådgivende i arbeidet med verneplanen, og ser positivt på at arbeidsgruppa kom fram til et kompromiss for skogvernet. Det er beklagelig at forslaget fra fylkesnivå måtte endres etter instrukser fra Direktoratet for Naturforvaltning.

RU forutsetter at alle innspill, og spesielt ev. nye tilkomne momenter, drøftes i arbeidsgruppa etter høringsrunden.


Planprogram for fylkesplan for Troms - uttalelse

Fylkeskommunen har sendt ut planprogrammet for ny fylkesplan på høring. I ny fylkesplan legges rammene for hvordan fylkeskommunen skal utvikle Troms. Føringene for planarbeidet legges
allerede gjennom planprogrammet, og det er derfor naturlig at Statskogs regionutvalg uttaler seg på vegne av regionen. En del av Stskogs samfunnsansvar er bl.a. å være opptatt av samfunnsnytte og ringvirkninger av egen virksomhet. Det er begrunnelsen for at vi har en samarbeidsavtale med fylkeskommunen om næringsretta utviklingsprosjekter.

Vedtak:

Statskogs regionutvalg for Troms vil uttale følgende til planprogrammet: De fire hovedfokusområdene det legges opp til (nordområdene, kompetanse, senterstrategi og folkehelse) samsvarer godt med fylkeskommunens få hovedoppgaver, og det synes å være gjennomtenkte målområder.

Under målområdet for nordområdene skal det utvikles næringsstrategier, men regionutvalget mener det allerede nå er viktig å påpeke at man må ha et fokus på de store fellesområdene, bygdene som ligger nært inntil disse og hvilke muligheter og roller de skal spille i et framtidas Troms. Mange indre områder har opplevd stor tilbakegang i folketall og arbeidsplasser og har behov for ekstra oppmerksomhet. Denne kan komme gjennom strategiske føringer i planer og gjennom lokal mobilisering.

I målformuleringene mener Statskogs regionutvalg Troms at det allerede i planprogrammet må signaliseres en strategi for uttynningsbygder og utvikling av næringsliv i disse områdene. De indre bygdene er av stor verdi for et framtidas Troms.


Fakta

Regionutvalget i Troms består av leder Stian Strømseth (Bardu), Anne-Rita Nicklasson (Ballangen), Tore Nysæter (Narvik), Anfrid Guleng (Målselv), Per-Mathis Oskal (Sørreisa) og Wiggo Gamst
(Tromsø). Fire av medlemmene er oppnevnt av to regionråd, et medlem (Gamst) av Troms Jeger og fiskerforbund og et medlem (Oskal) av Norske reindriftssamers landsforbund.

Regionutvalgene skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta
stilling til spørsmål av overordnet betydning for Statskog region Troms. Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, og skal

  • beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
  • forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf. samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF vedr. større grunndisponeringstiltak
  • beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske
    midler for ulike typer tilskudd og støtte
  • vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan
  • være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt
  • og fiske i regionen.

Dette innebærer blant annet:

  • Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og
  • regionens priser på jakt- og fiskeprodukter