Hopp til hovedinnhold
Granplante
Steinar Johansen
Andre nyheter

- Rett retning for Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog står godt rigget for en framtid hvor bærekraftig bruk av skog får en stadig viktigere rolle i klimaløsningen. Og i fjor fikk selskapet sin egen rypedoktor.

- Vi har lyktes med å balansere mange hensyn i forvaltningen av fellesskapets eiendommer. Vi har effektivisert driften, økt fokuset på kunnskap og bærekraft og styrket innsatsen på friluftsliv og folks tilgang til jakt og fiske. Dette er rett retning for Statskog, sier administrerende direktør Gunnar Lien.


Stor oppsving for skogsfugl

Statskog er størst i Norge på å tilby jakt og fiske. 2018 viser et oppsving i forhold til 2017 når det gjelder felte liryper (20 prosent), orrfugl (10 prosent) og særlig storfugl (60 prosent). Antallet felte fugl varierer hovedsakelig på grunn av predasjon og hvor vi er i smågnagersyklusen. Statskog kan legge et av verdens største datagrunnlag til grunn for regulering av fuglejakta, med over 1 800 kilometer takseringslinjer, innrapportering av fangst fra jegerne og et system for regulering av jakttrykk og jakttid. Forvaltningssystemet er et resultat av doktorgradsarbeidet til Statskogs jakt- og fiskesjef, Jo Inge Breisjøberget. Breisjøberget forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Innlandet i februar 2018.

Antall felte elg hos Statskog har vært relativt stabilt de siste årene. Over tid har det vært en nedgang i Sør-Norge og oppgang i Nordland og Troms.

- Vi skal garantere allmennhetens tilgang til jakt og fiske, samtidig som vi må ha en forvaltning som viltbestandene tåler. Med doktorgraden til fagsjefen vår kan vi i enda større grad drive kunnskapsbasert, sier Lien.


Ny avtale om landets største skogoppdrag

Statskog har gjennom 2018 redusert avvirkningen fra 338 000 kubikkmeter i 2017 til 268 000 kubikkmeter i 2018. Reduksjonen kommer som følge av at vi går inn i en periode med mindre hogstmoden skog på Statskogs arealer. Planlagt avvirkning i 2018 var noe høyere, og noe av reduksjonen skyldes vernevurderinger på skogområder hvor det var planlagt hogst. Av Statskogs produktive skog på 4,6 millioner dekar er under halvparten tilgjengelig for skogsdrift. Det øvrige arealet er underlagt vern eller vernevurderinger, holdt utenfor av miljøhensyn i egen drift eller ikke drivbart av hensyn til økonomi og tilgjengelighet.

I 2018 gjennomførte Statskog en åpen konkurranse om skogoppdraget for perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner kubikkmeter tømmer og er landets største skogoppdrag. Etter en vurdering av pris og kvalitet ble det inngått avtale med SB Skog.

- Statskog har etablert svært gode digitale systemer for effektiv skogsdrift, noe som også styrker evnen til å ivareta viktige miljøverdier i skogen. Vi er godt rigget for en framtid hvor skogens rolle i klimaløsningen blir stadig viktigere, sier Lien.


Tilrettelegger for enkelt friluftsliv

Statskog har over 120 åpne buer som kan brukes gratis. I tillegg har selskapet 80 hytter for korttidsutleie til rimelige priser. Disse utgjør viktige baser for folks turer, jakt og fiske.

I 2018 restaurerte Statskog Steinstua langs den gamle telegrafruta over Saltfjellet, og åpnet Gjevlekollbua i massivtre som nytt turmål i Finnemarka i Lier. En rekke åpne buer er gjennom året oppgradert på brannsikkerhet. I tillegg gjennomførte Statskog oppgradering av bruer, la kilometervis med klopper, etablerte ny vei inn til Kongensdam i Sølvverksskogene og gjennomførte oppgraderinger av informasjonstavler og skilt.

I 2018 gikk Statskog inn i samarbeid med Den norske turistforening og Friluftsrådenes landsforbund med sikte på å etablere UT.no til en brukervennlig nasjonalt turportal. For øvrig var 2018 første år hvor støtteordningen «Statskogsmillionen» var i full drift, og første år hvor sykkelrittet på skogsbilveier, Gran Fondo Strade Statskog, ble fulltegnet.

En betydelig andel av Statskogs tilretteleggingsoppgaver skjer i regi av oppdragsavtalen med Landbruks- og matdepartementet.

- Naturen får en stadig større verdi i samfunnet vårt. Gjennom utallige tilretteleggingstiltak bidrar Statskog til friluftsopplevelser og folkehelse, sier Lien.


Fullført digitalisering

Statskog har siden 2009 gjennomført et omfattende digitaliseringsprogram for å skape bedre kvalitet og effektivitet i driften av selskapets eiendommer. Dette har gitt store forenklinger og forbedringer både innen skogsdrift, eiendomsforvaltning, jakt og fiske – både for Statskog, kommuner, jegere og en rekke andre som er i kontakt med Statskog.

Digitaliseringsprogrammet ble fullført i 2018 med prosjektet «SEIL» som har integrert en rekke systemer og automatisert en lang rekke oppgaver.


Godt økonomisk resultat

Statskog skal ifølge vedtektene sikre et tilfredsstillende økonomisk resultat. Statskog-konsernet hadde en brutto omsetning på 413,4 millioner kroner i 2018, og et driftsresultat på 120,3 millioner kroner. Resultatet før skatt var 126,8 millioner kroner og årets resultat ble 115 millioner kroner.

Statskog-konsernets resultat fra løpende ordinær drift, eksklusiv engangsinntekter og engangskostnader, viser en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Dette skyldes at Statskog har redusert faste kostnader samtidig som inntektene fra skogsdrift og energi har økt.

Utbytte på 80 millioner er satt av etter fastsatte regler for disponering av resultatet.

Årsrapporten 2018 finner du her

Ønsker du å abonnere på Statskogs nyhetsbrev?