Hopp til hovedinnhold
Håndverker i treindustribedrift istock.com/skynesher

Verdiskaping med Statskog Samarbeid for utvikling

Skaper verdier i samspill

Statskog skaper verdier i samspill med samfunnet der Statskog er grunneier. Det bidrar til attraktive eiendommer og livskraftige lokalsamfunn, og er samtidig en del av hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi er opptatt av å styrke næringsutvikling, men bidrar også gjerne til å skape og ivareta andre viktige verdier.

Hvem kan søke?

Alle registrerte foretak og organisasjoner kan søke om midler fra ordningene vi har samlet under paraplyen «Verdiskaping med Statskog». Du trenger altså et organisasjonsnummer.

I søknaden oppgir du en særskilt "tiltakskommune", selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier og tiltaket må bidra til å skape verdier der.

Her er en oversikt over Statskogs eiendommer

Obj11 mat Helgeland Kolonial mostphotos Mythiya Photography Mostphotos.com/Mythiya Photgraphy

Når kan du søke?

Du kan søke i hele februar hvert år. Søknadsskjemaet er tilgjengelig lenger nede på denne nettsiden når søknadsvinduet er åpent.

Ta gjerne kontakt for å spørre om ting, men husk at du må bruke dette søknadsskjemaet for å bli vurdert i ordningen.

Det er viktig at du søker før du er ferdig med det du søker støtte til. Vi støtter ikke tiltak som allerede er gjennomført.

Alle søkere får tilbakemelding på e-post eller SMS, både ved tilslag og avslag. Hvem som får tilsagn vil være avklart innen sommeren.

Sherpatrapp Mats Hoel Johannessen Mats Hoel Johannessen

Statsallmenningene

Ved søknader knyttet til statsallmenning vil vi ha samråd med fjellstyrenes interesseorganisasjon, Norges fjellstyresamband.

Det er særskilte midler og retningslinjer for behandling av tilskudd til tiltak i statsallmenning gjennom «Grunneierfondet».

Dette utgjør nå en integrert og viktig del av ordningene innen «Verdiskaping med Statskog».

Malene Kleive 1 edited @mkleive

Hvem får støtte?

Vi innvilger eller avslår søknader etter en helhetsvurdering. Tildelingsnivået er normalt mellom 50 000 - 200 000 kroner. I særlige tilfeller kan nivået være høyere. Tildelingen kan representere hele eller deler av summen du har søkt om.

De som får støtte, må digitalt signere en avtale hvor man forsikrer at midlene brukes som forutsatt i søknaden. Alle tilsagn gjøres kjent i media og synliggjøres på Statskogs nettsider for transparens rundt bruken av midlene.

Får du avslag, kan du søke igjen og kanskje nå opp neste år. Målet vårt er å samarbeide for variert verdiskaping i lokalsamfunnene over tid. Du får ingen særskilt begrunnelse ved avslag.

Her er oversikt over de siste årenes tildelinger.

Obj7 bruer Altevatn mostphotos Sherii Mostovyi mostphotos.com/Sherii Mostovyi

Når får du støtten?

Vi behandler søknadene fram mot sommeren. Deretter må de som får støtte signere digital avtale med oss.

Når prosjektet eller tiltaket som har fått støtte er ferdig, leverer man en sluttrapport. Når sluttrapporten er godkjent, vil Statskog betale ut de tildelte midlene.

Frist for gjennomføring er to år.

På sykkeltur i Storjord Karoline O.A. Pettersen

Før du starter på søknaden

Vi anbefaler at du lagrer underveis mens du fyller ut søknadsskjemaet.

Fyll inn gode beskrivelser i tekstfeltene, for den teksten vil være grunnlaget for synliggjøring av tildelingene. Det er ikke tilstrekkelig å laste inn vedlegg som beskriver tiltaket ditt.

Under her finner du lenke inn til søknadsskjemaet. Det vises kun i februar når søknadsvinduet er åpent.

Hengebro Carl Norberg

Kontaktpersoner

Alle søkere får informasjon om tilslag eller avslag. Har du behov for avklaringer i forbindelse med søknadsprosessen, kan du kontakte våre regionsjefer.

Knf

Knut Fredheim

regionsjef Troms
Kontorsted: Moen

Epost: knf@statskog.no
Tlf: 400 29 610

Tbn

Tore Bjørnstad

regionsjef Nordland
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: tbn@statskog.no
Tlf: 900 48 023

Ahd

Arnhild Holstad

regionsjef Midt-Norge
Kontorsted: Meråker

Epost: ahd@statskog.no
Tlf: 913 78 584

Jnb

Jan Helge Nordby

regionsjef Sør-Norge
Kontorsted: Lillehammer

Epost: jnb@statskog.no
Tlf: 953 67 052

Om "Verdiskaping med Statskog"

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på en femtedel av Fastlands-Norge. Gjennom samarbeidsordningene våre forsterker og tydeliggjør vi hvor viktig det er med godt samspill mellom oss som grunneier og de øvrige samfunnsaktørene på statens grunn.

Samarbeidsmidlene bidrar til større verdiskaping på statsgrunn, skaper mer attraktive eiendommer og bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Bakgrunnen for ordningen er forankret både i samfunnsansvar og forretningsmessige vurderinger.

For å gjøre det enklere å søke, har vi samlet samarbeidsmidlene i den standardiserte og brukervennlige løsningen som du nå er inne på. Det blir lett å søke, lett å se hva og hvem som har fått støtte og vi får en trygg og effektiv saksbehandling.

Det er tre kilder som nå er samlet under fanen "Verdiskaping med Statskog": "Grunneierfondet", "Statskogfondet for Nordland og Troms", samt midler til våre eiendommer som tidligere falt utenfor disse to ordningene.

«Grunneierfondet», er forankret i Fjelloven og skal bidra til verdiskaping i statsallmenning. Statskog har særskilt samråd med Norges Fjellstyresamband (NFS) rundt disponering av disse midlene.

«Statskogordninga» og senere «Statskogfondet for Nordland og Troms» ble etablert i 2006 for bidrag til utvikling på statsgrunn i Nordland og Troms.

Statskog stiller nå også midler til disposisjon for samarbeid rundt verdiskaping på statsgrunn utenfor statsallmenning i Sør- og Midt-Norge.

Den totale disponeringen av samarbeidsmidler på Statskogs grunn vil variere over tid, og henger positivt sammen med verdiskapingen som faktisk realiseres på statsgrunn.

I oversikten på kartet finner du tildelinger i Nordland og Troms fra og med 2021, og tildelinger i resten av landet fra 2023. Tildelinger lenger tilbake i tid er kun tilgjengelig i Statskogs arkiv.

Vil du lese mer om hvordan vi tenker rundt verdiskaping på våre arealer? Sjekk ut denne siden.

Mektig fossefall i Storjord - Saltfjellet Jim T. Kristensen