Hopp til hovedinnhold
Vindmøller på Nygårdsfjellet i Narvik
Arild Bondestad

Vindkraft på Statskogs eiendom

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) utreder konsekvenser og gjør en grundig vurdering av hvert enkelt vindkraftprosjekt før konsesjon kan gis og eventuell realisering kan skje.

Statskog mottar henvendelser fra selskap som ønsker å se på muligheter for å utvikle anlegg for vindkraft på statens grunn. Statskog og selskapet kan inngå avtale om planlegging for å sikre et ryddig forhold i fasen for utredning av muligheter og konsekvenser.

Saksgang følger lovverk

Det er knyttet krav til utredning av konsekvenser og til hvilke godkjenninger som må være på plass før realisering.

Vindkraftplaner må behandles av den enkelte kommune etter reglene i Plan- og bygningsloven. I tillegg gjennomføres grundig og omfattende kartlegging, høringsprosesser og konsekvensutredninger i regi av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som til slutt kan beslutte å avslå eller gi konsesjon til utbygging.

Aktivt naturvern

Vindkraftanlegg innebærer store naturinngrep. Mange mener at Statskog også burde nekte etablering av vindkraft på selskapets eiendom, som følge av vedtektenes ordlyd om å drive naturvern og tilgjengeliggjøre friluftslivsopplevelser.

Men nasjonale myndigheter har plassert myndigheten til å avgjøre vindkraftetablering hos NVE og norske kommuner. Statskog forholder seg selvfølgelig til denne plasseringen av myndighet i vindkraftspørsmål.

Kun leie av eiendom

Områdene som er utviklet til vindkraft på Statskogs grunn er fortsatt i Statskogs eie. Ingen av disse arealene er solgt og Statskog har ingen intensjon om å selge areal for utvikling av vindkraft.

En leieavtale mellom Statskog og utbygger forutsetter at det er oppnådd en rettskraftig konsesjon.

Inntekter til fellesskapet

Grunneier får økonomisk uttelling fra vindkraftanlegg. Størrelsen avhenger av avtaler som inngås mellom grunneier og anleggseier. Ved etablering på Statskogs grunn går inntektene til å løse selskapets oppdrag på vegne av fellesskapet. Når dette skjer på statsallmenning, er inntektene øremerket bruk i statsallmenningene (Grunneierfondet).